Skilsmisseoppgjør: Din [Guide]

En dame ligger i en sofa og koser med et barn. Foto

Hvilke konsekvenser kan du få ved gjennomføring av et skilsmisseoppgjør? Ektefeller kan ønske å gå fra hverandre av ulike årsaker. Hva årsaken måtte være er i utgangspunktet uten betydning juridisk sett. I Norge kan man kreve skilsmisse uten å ha noen spesiell grunn og ektefellene behøver ikke en gang å være enige om at de vil skilles. Det holder at den ene ektefellen ønsker det.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
30/04/2024

I KORTE TREKK:

 • Skilsmisseoppgjør innebærer deling av eiendeler, gjeld og formue
 • Ektefeller har avtalefrihet, men avtaler bør formaliseres skriftlig
 • Likedeling er hovedregelen, med unntak av skjevdeling- og særeiemidler
 • Våre advokater tilbyr spesialisert veiledning og utarbeidelse av skifteavtaler

Økonomisk oppgjør ved skilsmisse

Begge ektefellene må imidlertid forholde seg til de realiteter som følger av en skilsmisse. En skilsmisse innebærer at ekteskapet opphører og i den forbindelse må det tas stilling til hva som skal skje med ektefellenes formue, eiendeler og gjeld.

Det må foretas et såkalt ektefelleskifte hvor spørsmålet er hvem av ektefellene som skal ha hva:

 • Hvem skal sitte igjen med boligen?
 • Hvem skal betale gjelden på boligen?
 • Hvem skal ha bilen?
 • Hva med sofaen, spisestuen og TV’en?
ⓘ 
Skilsmisseoppgjør kan være komplekst

Rollen til advokaten er å navigere og veilede deg trygt gjennom den juridiske prosessen i din sak, slik at du skal få en bekymring mindre.

Hvilke verdier skal fordeles og hvordan?

Spørsmål som da oppstår er hva som er felleseie og særeie, hva som skal likedeles og hva som eventuelt skal skjevdeles.

Ikke sjelden har en eller begge ektefellene egne penger eller gjenstander før de gifter seg, og som de tar med inn i ekteskapet. Kanskje har ektefellene også opprettet ektepakt som sier noe om formuesforholdet dem imellom.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg vil advokaten utarbeide en skifteskisse med en oversikt over hva som skal deles og hva som skal holdes utenfor skifteoppgjøret.

Avtalefrihet

At ektefellene har avtalefrihet innebærer at de i utgangspunktet står fritt til å avtale innholdet i og gjennomføringen av skilsmisseoppgjøret seg imellom.

Ekteskapsloven har prinsipper for fordelingen av de enkelte eiendelene. Siden det er avtalefrihet ved oppgjøret, er ikke ektefellene bundet av ekteskapslovens regler. Det kan derfor være lurt å gjøre litt undersøkelser på forhånd slik at du sørger for at rettighetene dine ivaretas på skiftet.

Ektefeller bør inngå en skriftlig og endelig avtale om skilsmisseoppgjør. Grunnen til at avtalen bør være skriftlig er fordi det ikke bør være tvil om hva ektefellene ble enige om. Muntlige avtaler er også gyldige, men kan være vanskelig å bevise i ettertid.

Når ektefellene inngår en skriftlig avtale er det heller ingen tvil om at skilsmisseoppgjøret faktisk er gjennomført. Det er ikke alltid ektefellene er enige om dette.

For eksempel kan den ene ektefellen påstå at skifteoppgjøret ikke er ferdig fordi hun eller han hadde rett på mer.

Hva er konsekvensen av å ikke ha en skriftlig avtale?

Uten en skriftlig avtale om at skilsmisseoppgjøret er gjennomført, kan det oppstå uenigheter om hvorvidt oppgjøret faktisk er gjennomført. For eksempel kan den ene ektefellen påstå at skifteoppgjøret ikke er ferdig fordi hun eller han hadde rett på mer.

Vederlagskrav

Det kan også være at den ene ektefellen vil kunne ha et vederlagskrav mot den andre. Og selv om den ene ektefellen overtar boligen, så kan det hende at den andre ektefellen har krav på bruksrett til boligen ved skilsmisse.

Likedeling og skjevdeling

I utgangspunktet er samtlige verdier som ektefellene eier felleseie, og ektefellenes samlede formuer skal som utgangspunkt deles likt etter fradrag for gjeld. Unntak er verdier som er særeie og verdier som kan skjevdeles.

For å kunne skjevdele, må verdien av formue "klart" kunne "føres tilbake til" midler en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått, eller senere har mottatt som arv eller gave fra andre enn ektefellen.

Med uttrykket ”føres tilbake til” menes i praksis at verdien må være i behold og ikke være brukt opp. Dersom verdien er ombyttet i andre verdier kan det oppstå bevisvurderinger med hensyn til vilkåret om klarhet til krav om skjevdeling.

I mange tilfeller hadde ektefellene verdier da ekteskapet ble inngått. Det kan likevel være en vanskelig vurdering om midlene er i behold på skjæringstidspunktet, altså tidspunktet når ektefellene går fra hverandre eller tar ut separasjon.

For mange ektefeller vil det være avgjørende at man husker hva midlene har blitt brukt til, og at man eventuelt har dokumentasjon som viser dette. Hvis ikke må man falle tilbake på utgangspunktet om likedeling.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg vil advokaten undersøke hvorvidt du har et skjevdelingskrav og eventuelt størrelsen av kravet.

Det er viktig å huske at absolutt alle midler i felleseiet skal deles, bortsett fra skjevdelingsmidler. Det vil si at innestående på konti, innbo og løsøre, verdier i utlandet, aksjer, fondssparing, og så videre, skal deles. Man må se på alt hva en ektefelle eier, også må ektefellen dele halvparten av verdien av dette med den andre.

Delingen kan skje når det gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse. Det er for øvrig ingenting i veien for at ektefellene blir enige om et tidligere eller senere tidspunkt for deling. Ektefeller kan for eksempel inngå avtale om skilsmisseoppgjøret tidligere dersom det gjøres med sikte på et aktuelt forestående brudd.

Ektepakt

Hvis ektefellene har inngått en ektepakt kan denne gi god veiledning for hvordan verdiene skal deles. Ektefellene kan for øvrig ikke avtale hvordan et skilsmisseoppgjør skal skje, i en ektepakt.

Ektepakten regulerer formuesforholdet mellom ektefellene i løpet av ekteskapet. Det vil derfor likevel være en sammenheng med hvordan skilsmisseoppgjøret skal skje.

I ektepakten kan det avtales at en ektefelle kan eie verdier i særeie. Dette kan også være bestemt av arvelater eller gavegiver.

En ektefelle som har særeiemidler kan holde disse helt utenfor delingen. Den andre ektefellen får altså ikke ta del i rettigheter eller verdier i disse eiendelene.

Avtale om skilsmisseoppgjør

Dersom ektefellene har inngått en avtale om skilsmisseoppgjør, er de forpliktet av denne avtalen. De kan i utgangspunktet ikke gå tilbake på denne avtalen senere.

Det er derfor veldig lurt å sørge for at rettighetene dine blir ivaretatt ved det økonomiske oppgjøret, og være sikker på dette før du signerer på en avtale om skifteoppgjør.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med en gjennomgang av avtalen før du signerer, for å sørge for at dine rettigheter er ivaretatt gjennom avtalen.

I noen tilfeller kan en urimelig avtale settes side, helt eller delvis. Det skal for øvrig en del til. Terskelen er urimelighet, som er den samme som etter avtaleloven § 36. Det vil si at terskelen er høy. Det er ikke nok at du ikke fikk det du hadde rett til, eller at du ikke visste hva du hadde rett til. Det er derfor smart å gjøre grundige undersøkelser på forhånd.

Det er en frist på tre år for at en avtale om skifteoppgjør kan kjennes ugyldig. Innen tre år fra avtalen ble inngått eller signert må saken bringes inn for retten.

Etter dette vil du være bundet av avtalen, uansett hvor urimelig den er. Hvis en avtale ble inngått under tvang eller svik, finnes det for øvrig andre regler som kan kjenne avtalen ugyldig.

Det kan uansett være smart å ta kontakt med en advokat så raskt som mulig hvis du mener at du har inngått en avtale som er urimelig eller som ble inngått under tvang eller svik.

Hva blir konsekvensene for familien?

Et sentralt, og ofte sårt, tema for ektefeller som har felles barn, er hva som skal skje med barna når foreldrene flytter i hver sin bolig. De vanlige spørsmålene er hvem som skal ha den daglige omsorgen for barna, og hvilket samværsomfang den andre forelderen skal ha, om en av ektefellene skal betale barnebidrag og i så fall hvor mye, osv.

Hvorfor er det behov for hjelp?

Noe som dessverre er felles for de fleste skilsmisser, er at de utgjør en stor påkjenning. Denne påkjenningen gjør ofte at partene ikke orker å ta et ordentlig oppgjør på egen hånd.

Den ene ektefellen orker for eksempel ikke å ta krangelen med den andre og lar derfor denne beholde bilen. Eller det kan være at vedkommende lar den andre ektefellen få viljen sin vedrørende barna.

Som det ovenstående illustrerer kan det oppstå mange og kompliserte spørsmål ved et skilsmisseoppgjør, og det vil derfor være viktig å få juridisk hjelp så tidlig som mulig i skilsmisseprosessen.

Dersom en ektefelle forholder seg passiv, kan det føre til at han eller hun ikke får det den faktisk har rett til. Hvis du kontakter en av våre advokater vil du få den hjelpen du trenger.

Hva gjør vi for deg?

 • Du vil få svar på spørsmål knyttet til skilsmisseoppgjør.
 • Vi utarbeider avtaler for deg.
 • Du vil få bistand gjennom hele prosessen.
 • Vi prosederer saken din dersom du vil bringe den inn for domstolene.

Bli kjent med våre advokater i dag

Andreas sitat

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater