Barnevernloven

Lov av 17. juli 1992  nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) er en offentligrettslig lov som angir barnevernets ansvarsområder og oppgaver. Loven trådte i kraft 1. januar 1993. I 2014 ble det oppnevnt et lovutvalg som skulle se på hvordan dagens barnevernlov kan forenkles. Formålet var å bedre rettsikkerheten til barn og skape et mer tilgjengelig,  forståelig og tidsriktig regelverk. I 2016 overleverte lovutvalget sine forslag i dokumentet NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barns rett til omsorg og beskyttelse. I 2018 trådte enkelte lovendringer i kraft. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater