Hvordan skrive testament? Din store [Guide]

En eldre dame sitter med to barn i en sofa og skriver på et ark

Testament er noe mange velger å opprette før man går bort, for å fordele det man etterlater seg på den måten man vil. Allikevel er det flere momenter du må forholde deg til når du skal skrive ditt testament, samt etter du har skrevet testamentet. Hvilke krav må du egentlig forholde deg til?

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
27/10/2023

Hva er et testament?

Testament [definisjon]: Et testament er en skriftlig erklæring som bestemmer hva som skjer med formuen og eiendelene dine når du dør.

Dersom du er usikker på hvordan du kan fordele arven i et testament, om formkravene i ditt testament er oppfylt, om ordlyden er tilstrekkelig klar, eller er usikker på om arven bør fordeles som livs- eller dødsdisposisjon, bør du lese denne artikkelen.

Nedenfor gjennomgås de viktigste temaene i forbindelse med opprettelse av testament.

ⓘ 
Å opprette et testament kan reise en rekke spørsmål.

Rollen til våre advokater er å hjelpe deg i prosessen med å opprette et testament, slik at alle dine ønsker og behov blir opprettholdt.

Når bør du opprette testament?

Arveloven gir i utgangspunktet full angivelse på fordelingen av arven etter en persons død. I mange tilfeller vil det dermed ikke være nødvendig å opprette et testament for å sikre en fornuftig fordeling av sin formue etter ens død.

OBS!

Dersom du derimot ønsker en annerledes fordeling enn det arveloven gir, er du nødt til å opprette et testament.

Hvordan blir arverekkefølgen?

Dersom du ønsker en annen fordeling enn det lovens regler gir anvisning på, må du opprette et testament.

Arveloven oppstiller regler om formkrav til testament og regler om hvordan et testament skal tolkes. Arveloven setter også enkelte begrensninger for testasjonsfriheten.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi veileder deg på best mulig vis i forbindelse med alle spørsmål du skulle ha når det gjelder arv og arveoppgjør.

Hvilke formkrav må du forholde deg til?

Et testament må opprettes i bestemte former for å være gyldig.

I tillegg til å oppfylle formkravene, er det viktig at testamentet er klart og tydelig utformet. Selv om arveloven har bestemmelser om tolkingen av uklare testamenter, vil det ikke alltid la seg gjøre å løse alle tolkingsspørsmål knyttet til en uklar ordlyd.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater kartlegger om ditt testament oppfyller formkravene, hva du må gjøre for å oppfylle formkravene og med klare og tydelige formuleringer av dine ønsker.

Hva er pliktdelsarv?

Arveloven§ 29 bestemmer at dersom testator etterlater seg livsarvinger – barn eller barns etterfølgere – er to tredjedeler av arven forbeholdt disse. Dette kalles pliktdelsarven.

Pliktdelsarven kan begrenses oppad til 15G (Folketrygdens grunnbeløp) til hvert barn. I praksis betyr dette at størrelsen på testators nettoformue avgjør hvor stor testasjonsfriheten er i testamentet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom lovverket, slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Når det gjelder pliktdelsarv for særkullsbarn er utgangspunktet at særkullsbarn kan kreve sin pliktdelsarv utbetalt etter arvelaterens død. Et særkullsbarn trenger ikke å akseptere at en gjenlevende ektefelle/samboer ønsker å sitte i uskiftet bo.

Særkullsbarn er livsarvinger fra tidligere forhold.

Bør du bruke privat eller offentlig skifte?

Testator må også respektere den lovpålagte arven til ektefelle og samboer. Ektefellen har etter loven krav på en fjerdedel dersom testator har livsarvinger og en halvpart dersom de nærmeste arvingene etter testator er foreldre eller barn etter dem, dvs. testators søsken, nieser, nevøer, osv.

Testator kan i testament begrense ektefellens arv til den såkalte minstearven.

Minstearven utgjør 4G dersom testator har barn og 6G dersom nærmeste arvinger er i arveklasse nummer to.

Dersom arven skal begrenses er det et krav at ektefellen har fått kunnskap om testamentet.

Samboers arverett etter loven er begrenset til 4G. Det er imidlertid et vilkår om at samboerne har, venter eller har hatt felles barn. Arveretten til samboer kan fravikes i testament, men da under forutsetning av at samboer har fått kunnskap om testamentet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å se over dødsboregnskapet og arvefordelingen for å unngå at det gjøres feil.

Hva er proklama?

Når man foretar et privat skifte må minst én eller flere av arvingene påta seg fullt ansvar for avdødes gjeld.

Dersom du ikke har oversikt over hvor mye gjeld avdøde etterlater seg, kan du be tingretten om å utstede et såkalt "preklusivt proklama".

Livsdisposisjon og dødsdisposisjon

Et individ står i utgangspunktet fritt til å disponere over sin formue i levende live.

Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner er dermed meget viktig ettersom det kun er dødsdisposisjoner som er underkastet arvelovens regler, herunder formkravene til testament.

Hvordan fungerer gjensidig testament og testament for samboere?

Samboeres rett til arv etter hverandre er noe mer begrenset enn mellom ektefeller. For samboere kan det derfor være klokt å vurdere om de skal opprettet et gjensidig testament.

Et gjensidig testament er et dokument hvor to personer, ofte samboere eller ektefeller, disponerer til fordel for hverandre, typisk at den lengstlevende skal arve den som først går bort. Testamentet kan omfatte hele eller bare deler av arven samboerne etterlater seg.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg og din samboer utformer vi et testament som sikrer dere begge to på best mulig måte ut i fra deres situasjon.

Gjensidige testamenter er særlig aktuelt hvor en eller begge samboerne har særkullsbarn. Samboers rett til å sitte i uskifte vil i slike tilfeller være avhengig av samtykke fra særkullsbarnet.

Dersom samtykke til uskifte ikke gis, vil et gjensidig testament kunne bidra til å sikre gjenlevende samboere en økonomisk trygghet.

I den anledning er det også viktig å foreta en vurdering av samboernes økonomiske situasjon, for det tilfelle at en av partene dør. Samboere bør alltid vurdere om de har et behov for en samboeravtale når de også vurderer å opprette et testament.

Hva er en arvepakt?

En arvelater(testator) kan gi et løfte om å opprette, endre eller tilbakekalle et testament. Dette kalles arvepakt. På denne måten kan arvelater begrense sin testasjonskompetanse i fremtiden.

Dette kan særlig være aktuelt i forbindelse med gjensidige testamenter hvor man ønsker å sikre at gjenlevende ektefelle ikke gis anledning til å endre testamentet etter at en av parten er gått bort.

Hvilke vilkår gjelder for nødtestament?

For at et testament skal anses som gyldig må formkravene være fulgt. Det er imidlertid gjort unntak fra de strenge formkravene dersom vilkårene for et nødtestament er oppfylt. Vilkårene oppstilles i arveloven § 46.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å kartlegge vilkårene for nødtestament er oppfylt i deres tilfelle.

Hvordan bør du oppbevare et testament?

Det er viktig at testator sikrer en trygg oppbevaring av testamentet både av hensyn til seg selv, men ikke minst testamentsarvingene.

Det er avgjørende at testamentet ikke blir borte eller havner i feil hender.

Vi anbefaler derfor at testament deponeres i den lokale tingretten.

Da vil man være sikret en trygg oppbevaring i et nasjonalt testamentsregister, samt at testamentet vil bli fremlagt for arvingene etter din død. Testamentsregisteret er unntatt offentlighet. Domstolen tar et engangsgebyr for deponering av testament. For tiden er gebyret på kr 959,-.

Advokat testament: Hva gjør vi for deg?

 • Du får hjelp med å opprette et testament som tilfredsstiller dine ønsker..
 • Vi tar en gjennomgang av ditt testament, slik at du blir trygg på at alt er tydelig og korrekt.
 • Du får svar på alle dine spørsmål knyttet til testament og arv.
 • Du får hjelp med å håndtere dødsboregnskapet og arvefordelingen i en sårbar tid.
 • Du får hjelp med å beregne pliktdelsarven i din situasjon.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater