Proklama: Få oversikt over avdødes gjeld

En kvinne klemmer en eldre mann. Foto

Når et dødsbo skal gjøres opp, kan det ofte være vanskelig å få oversikt over avdødes gjeldsposter. Det er viktig at arvingene har kunnskap om alle gjeldsposter, da de selv blir personlig ansvarlige for disse gjeldspostene når de overtar boet til privat skiftet. For å få den nødvendige oversikten, blir det ofte nødvendig å utstede et proklama. Men hva innebærer egentlig dette?

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
29/06/2023

Hva er et proklama?

Et proklama er en oppfordring til eventuelle kreditorer om å melde sine krav innen en seks ukers frist.

Et slikt proklama er preklusivt, dvs. at dersom fristen oversittes, vil kravet som hovedregel falle bort.

Proklamaet skal inneholde avdødes navn, fødselsnummer, stilling og siste bopel. Det skal være en oppfordring til kreditorene om å melde sine krav.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår med å orientere deg om hvorfor det er viktig å få oversikt over avdødes gjeld og viktigheten av å utstede et proklama.

Hvorfor utsende proklama?

Privat skifte av dødsbo betinger at minst en av arvingene overtar avdødes gjeld. Dette innebærer at vedkommende arving(er) blir personlig ansvarlig for avdødes gjeld – selv om arven skulle vise seg å være langt mindre enn gjelden. Det er derfor viktig å få en oversikt over gjelden før en vurderer et privat skifte.

Hvem utsender proklama?

Tingretten utsteder proklama mot et gebyr som i 2023 ligger på kr 2 734,-. som tilsvarer 2,2 ganger rettsgebyret (2022).

Hva skal proklama inneholde?

Proklamaet skal inneholde avdødes navn, fødselsnummer, stilling og siste bopel. Det skal være en oppfordring til kreditorene om å melde sine krav. En må opplyse om at kravene vil gå tapt hvis de ikke meldes innen fristens utløp. Fristen for anmeldelsen må oppgis samt hvem kravet skal meldes til.

Hvordan utstedes et proklama?

Oppfordringen gjøres offentlig ved at man innrykker proklamaet to ganger i "Norsk Lysningsblad", med minst en ukes mellomrom. I tillegg skal proklamaet rykkes inn i en avis som er alminnelig lest på stedet. Eventuelle kreditorer har deretter frist på 6 uker til å melde sine krav til boet.

Det er tingretten som utsteder proklamaet mot et fastsatt gebyr.

Hva er virkningen av proklama?

Dersom kreditorer oversitter fristen for å melde sitt krav, er hovedregelen at fordringen bortfaller.

Dette gjelder imidlertid ikke hvis arvingene erkjenner fordringen overfor kreditor eller skifteretten. Proklama får heller ikke virkning for pantesikrede krav eller skatte- og avgiftskrav.

Hva gjør våre advokater for deg?

 • Du får svar på spørsmål knytte til proklama.
 • Vi tar en gjennomgang av gjeldsposter.
 • Vi bistår deg med tolkning av testament.
 • Du får bistand til gjennomføring av dødsbo.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater