Prosedyre og tvisteløsning

Tvisteloesning

Hos Codex Advokat har vi egen avdeling som er spesialisert på arv, familierett og barnefordeling. Våre advokater har spesialkompetanse på å håndtere slik saker og vi er opptatt av å levere kvalitet og gi personlig oppfølgning. Vi har alltid deg og din sak i fokus.

Av Codex Advokat og Famliierettsadvokater.no
08/02/2022

Hvorfor skal du velge oss?

Vi håndterer saker over hele landet, og har saker i de aller fleste domstoler i Norge. Vår brede erfaring innenfor disse rettsområdene gjør at vi har de beste forutsetninger for å løse din sak på en tilfredsstillende måte og gir deg som klient trygghet for en rask og god behandling av din sak.

Hvordan vi løser sakene?

Våre advokater har lang og bred erfaring i ulike typer tvisteløsning. Denne erfaringen gir oss et godt grunnlag for å gi klienter juridiske råd for hvilken strategi og tvisteløsning som passer best for den enkelte sak.

Vi har lang og bred erfaring med å finne gode løsninger på tvister for våre klienter.

Mekling og domstolsbehandling

Vi gjennomfører prosedyreoppdrag innenfor alle disse juridiske fagfelt. I tillegg til å prosedere for de alminnelige domstolene, yter våre advokater bistand både i mekling og forhandlinger.

En prosess i domstolen er normalt både tids- og kostnadskrevende for klienten. Vi har derfor et særlig fokus på å gi våre klienter en grundig vurdering av saken og prosessrisiko, herunder fordeler og ulemper med å bringe en sak inn for domstolen. På bakgrunn av dette vil klienten kunne treffe veloverveide valg i tråd med egne interesser.

Utenrettslig tvisteløsning

Våre advokater har også bred erfaring med å løse tvister uten domstolsbehandling. Dette er spesielt viktig i saker om arv, familierett og barnefordeling hvor de mellommenneskelige hensynene gjør seg særlig gjeldene. I slike saker vil man derfor som hovedregel forsøke å forhandle frem minnelige løsninger. I de aller fleste saker er det grunnlag for forhandling og partene er normalt best tjent med et utenrettslig forlik.

Vårt fokus

Vi har stort fokus på tvisteløsning og vi har kunnskap, innsikt og erfaring i å håndtere sakene på en effektiv og prosessøkonomisk måte for å oppnå best mulige resultater.

Alle våre advokater får løpende opplæring i prosess og tvisteløsning. Vi har også advokater med særlig lang og spisset prosesserfaring som håndterer de største og mest kompliserte sakene.

Innenfor alle våre fagfelt benytter vi advokater som har bred erfaring og innsikt i faget, slik at din sak blir løst på best mulig måte.

Bli kjent med våre advokater

Sitat fra Andreas

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater