Opphør samboerskap

En dame lener hodet på hånden sin. Foto

Opphør av samboerskap er ikke direkte regulert i lovverket, og det stilles ingen formkrav til opphøret av et samboerskap. Dersom partene ikke lenger bor sammen og dette ikke er av midlertidig karakter som skyldes spesielle omstendigheter, vil som hovedregel samboerskapet anses som opphørt.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
08/05/2023

Deling etter eiendomsgrensene

Mens det for ektefeller er slik at ved en skilsmisse så har hver av partene som hovedregel krav på en halvpart hver av verdiene i ektefelleboet, så er utgangspunktet for samboere at verdiene ved et samlivsbrudd skal deles basert på hvem av partene som har anskaffet hva.

Ikke gjensidig underholdningsplikt

Samboere har ikke gjensidig underholdsplikt. Hver av samboerne anses i utgangspunktet som enslige og ved opphør av samboerskapet vil eiendelene i utgangspunktet fordeles på grunnlag av hvem som eier gjenstandene.

Gjenstander som samboerne har ervervet sammen vil anses å være eiet av begge parter, enten med 50% hver, eller med en annen brøk basert på den enkelte samboers bidrag ved anskaffelsen.

Samboeravtale

En samboeravtale kan gi samboere klarhet og forutberegnelighet med hensyn til fordelingen dersom partene avslutter samboerforholdet. Samboere har avtalefrihet, og behovene for hva som bør reguleres, varierer. I samboeravtalen kan samboere for eksempel regulere eierbrøk til felleseid bolig og det interne ansvaret for felles lån.

Dersom samboerne har avtalt eierforholdene eller fordelingen av gjenstandene på forhånd, vil denne avtalen gjelde og samboere anbefales å utarbeide en slik samboeravtale. Avtalen kan oppdateres når man foretar vesentlige erverv eller det er andre forhold som tilsier endring.

Avtalen kan kjennes helt eller delvis ugyldig dersom den anses som urimelig etter en bestemmelse i avtaleloven. I tillegg kan det i enkelte tilfeller kunne konstateres et medeierskap i gjenstander basert på fordelingen av oppgaver samt inntekts- og/eller kostnadsdelingen mellom samboerne. Dette vil det imidlertid normalt være vanskelig å få gjennomslag for.

Fordeling av felles bolig og innbo

I den såkalte husstandsfellesskapsloven, finnes det enkelte bestemmelser som regulerer fordelingen av felles bolig og innbo ved samlivsbrudd. Loven gjelder for to eller flere ugifte personer over 18 år som har bodd sammen i minst to år, eller dersom de har, har hatt eller venter barn sammen.

Ved et samlivsbrudd kan en samboer, med mindre opphøret av samboerskapet skyldes den andre samboerens død, og dersom sterke grunner taler for det, få rett til å overta tidligere felles bolig gjennom å tre inn i husleiekontrakt, løse inn andel, aksje eller obligasjon som retten til felles bolig er knyttet til, samt overta alminnelig innbo.

Det fremkommer klart av loven at man skal ta hensyn til avtaler som partene har inngått, men en domstol vil imidlertid ikke være bundet av en forhåndsavtale om fordeling av bolig og innbo. Reglene om oppgjør og skiftetakst i ekteskapsloven og skifteloven gjelder også for fordelinger som finner sted etter husstandfellesskapsloven.

Eierandel i ting

Hva gjelder eierandelen i en ting, er det en presumsjon etter sameieloven for at hver enkelt eier har samme andel i tingen. Dette utgangspunktet gjelder dersom det ikke kan føres bevis for et annet eierforhold, for eksempel i form av en kontrakt eller avtale.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Emilie

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater