Hva er underholdsplikt?

To barn står på en strand og peker. Foto

Foreldre har plikt til å dekke barnas nødvendige utgifter. Dette omtales som foreldres underholdsplikt, eller fostringsplikten. Hovedsakelig er det utgifter til bolig, mat og klær som faller inn under denne plikten, men også utgifter til utdannelse og fritidsaktiviteter kan omfattes.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
15/06/2023

Hvem har underholdsplikt?

For foreldre som bor sammen faller dette naturlig. For foreldre som ikke bor sammen kan dette by på betydelig problem, da den av foreldrene som ikke bor fast sammen med barnet må betale bidrag.

Den som betaler omtales som den bidragsplikte, mens den andre av foreldrene er bidragsmottakeren.

Det er likevel barnet som eier bidraget, og dersom barnet har tilstrekkelig med egne midler, f.eks. større beløp mottatt ved arv eller ved gaver, kan bidragsplikten falle bort.

Fastsettelse av bidraget

Bidraget fastsettes som hovedregel ved en privat avtale mellom foreldrene. Foreldre som skal inngå avtale om bidraget kan ha nytte av å ta bruke NAVs bidragsveileder.

En bidragsavtale må ta hensyn både til utgiftene barnet har, foreldrenes inntekter, samt omfanget av hver av foreldrenes samværsrett. Vi kan bistå ved oppsett av slike private avtaler mellom foreldrene.

Dersom det ikke oppnås enighet fastsettes bidraget av bidragsfogden (NAV Forvaltning). Denne fastsettelsen kan påklages og om nødvendig bringes inn for domstolene. Vi kan bistå i den grad du er uenig i bidraget størrelse enten det er som bidragspliktig eller som bidragsmottaker.

Endring av bidraget

Foreldre som har inngått en privat avtale om bidragets størrelse kan når som helst inngå en ny avtale. En avtale bør likevel utformes slik at den tar høyde for noe endring da gjentatte endringer av bidragsavtalen avtalen bør unngås.

Bidrag fastsatt av bidragsfogden eller av domstolene kan også endres, men det kreves da særlige grunner. En slik endring kan også ha tilakevirkende kraft. Som eksempel kan neves en manns bidrag betalt til barn som senere viser seg ikke å være hans.

En slik tilbakesøkingskrav rettes mot det offentlige og går således ikke ut over barnet eller moren. Vi bistår ved bidragsendring og tilbakesøkningskrav.

Enslige forsørgere

Enslige forsørgere har krav på støtte fra det offentlige til barnets underhold. Det er NAV som forvalter ordningen. Støtten ytes ved enkeltvedtak etter søknad. Dersom det er uenighet om innvilgelse av støtte eller størrelsen på støtten, kan dette påklages.

Manglende betaling av bidraget

Dersom den bidragspliktige ikke betaler som avtalt eller fastsatt, forskutteres bidraget av det offentlige via NAV. Dersom bidraget ikke blir betalt på grunn av manglende betalingsevne ytes bidraget som et ren støtteordning.

Dersom bidraget ikke blir betalt på grunn av manglende betalingsvilje kan det forskutterte bidraget kreves inn av Staten ved NAV Kontroll og Innkreving.

Innkrevingen skjer ved betalingsoppfordring. Dersom dette ikke fører til betaling, vil tvangstiltak herunder trekk i lønn/NAV-ytelser, utlegg i eiendom eller lignende gjennomføres.

Dersom bidrag ikke blir betalt på grunn av at mannen mener han ikke er barnets far, må farskapet fastslås før innkreving kan skje.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

  • Spørsmål knyttet til underholdsplikt
  • Juridisk rådgivning
  • Bistand i sak

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Andreas

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater