Barnevern

Familierettsadvokater barnevern 1

Når barnevernet mottar bekymringsmelding og oppretter undersøkelse vedrørende et barn, vil det kunne oppleves som belastende for familiene som rammes. Manglende kunnskap om hvordan barnevernet jobber, og usikkerhet rundt egen sak, fører ofte til bekymring. I de fleste saker bekymrer man seg imidlertid unødig, og mange familier opplever et godt samarbeid, og å få god hjelp av barnevernet. Noen saker ender imidlertid med tvangstiltak, og i ytterste konsekvens kan barn plasseres utenfor hjemmet mot barnet/foreldrenes vilje. Dette er noe av det mest inngripende det offentlige kan gjøre overfor en familie.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
16/03/2021

Barnevernloven

Dagens barnevernlov er fra 1992, og således ikke fullt ut tilpasset den utvikling som har vært siden opprettelsen. Loven er nå under revidering, og det er forventet at det i løpet av noen år vil komme en helt ny barnevernlov. Noen endringer har allerede trådt i kraft.

Bekymringsmelding

Barnevernet plikter å vurdere alle innkomne meldinger som omhandler bekymring for et barn. Det gjelder strenge frister, og barneverntjenesten må snarest mulig, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelse.

Barnevernets undersøkelse

Barneverntjenesten har både rett og plikt til å undersøke et barns omsorgssituasjon dersom det er grunn til bekymring for hvordan han/hun har det hjemme. Både barn og foreldre har flere rettigheter når barnevernet har besluttet å åpne undersøkelse, deriblant rett til innsyn i sakens dokumenter, rett til å uttale seg, rett til å klage på vedtak ved avslutning av undersøkelse, samt rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig.

Gangen i en barnevernssak

En barnevernssak har ulike stadier. Disse har betydning for hvilke vurderinger barneverntjenesten skal gjøre, hvilke inngrep barneverntjenesten kan gjøre mot foreldrenes vilje og når. Vi har laget en kort oversikt over gangen i en barnevernssak.

Akuttvedtak

Akuttvedtak er et midlertidig vedtak og betyr at barnet plasseres utenfor hjemmet – til et sted som velges av barnevernstjenesten. Årsaken til akuttvedtaket kan ha bakgrunn i forhold hos foreldrene eller hos barnet selv. Oftest er vedtakets begrunnelse knyttet til rus, vold eller kriminalitet. Et slikt vedtak kan dog påklages, og som hovedregel har man rett på gratis advokatbistand.

Omsorgsovertakelse

Omsorgsovertakelse innebærer at omsorgen for barnet går over til barneverntjenesten, og at barnet plasseres utenfor hjemmet, vanligvis i et fosterhjem eller på en barneverninstitusjon. Dette resulterer i at barnevernstjenesten har det overordnede omsorgsansvaret og skal iverksette nødvendige tiltak og ta større avgjørelser vedrørende barnet. Ved et slikt tvangstiltak, har man som hovedregel rett til advokatbistand (fri rettshjelp).

Fosterforeldres rettigheter

Fosterforeldre er som hovedregel ikke part i barnevernssaken til barn som er plassert hos dem av barneverntjenesten. Å være part gir grunnleggende rettigheter, som for eksempel rett på dokumentinnsyn, rett til å uttale seg og rett til å klage på vedtak. Fosterforeldres rettigheter er begrenset og kan by på utfordringer.

Tilbakeføring etter omsorgsovertakelse

Dersom man mener at vilkårene for omsorgsovertakelse ikke er til stede, kan man be om at vedtaket oppheves. Det er vesentlig at foreldrenes omsorgskompetanse er bedret og at det er til barnets beste å komme hjem. Både barn og fosterforeldre har rett til å uttale seg i saken.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater