Akuttvedtak i barnevernssaker - Hva er dine rettigheter?

En dame holder en baby og kysser han på pannen

I 2017 ble det fattet ca. 1600 akuttvedtak som innebar tvang i norske barnevernssaker. Dette tilsvarer flere enn 4 akuttvedtak om dagen på landsbasis. Akuttvedtak er svært inngripende for familiene som rammes. Som hovedregel har man derfor rett på gratis advokatbistand (fri rettshjelp) når det er truffet akuttvedtak i barnevernssaker. Men hva er egentlig akuttvedtak i barnevernssaker? Og hva innebærer akuttplassering av barnevernet?

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
08/05/2019

Hva er akuttvedtak?

Akuttvedtak er midlertidige vedtak der barn plasseres utenfor hjemmet som følge av forhold hos foreldrene eller barnet selv. Det er bare barneverntjenestens leder/dennes stedfortreder, eller påtalemyndigheten som kan fatte akuttvedtak.

Hvorfor fattes akuttvedtak?

Som oftest er begrunnelsen for å fatte akuttvedtak rus eller psykisk sykdom hos foreldrene, mistanke om vold mot barn, eller at barnet utsetter seg selv for alvorlig fare ved begå kriminalitet eller misbruke rusmidler. Akuttvedtak kan også fattes ved mistanke om at barn utsettes for menneskehandel, for å forhindre tilbakeflytting av barn som foreldrene selv har plassert utenfor hjemmet, eller for å forhindre flytting til hjemmet av nyfødte barn.

Hva innebærer et akuttvedtak?

Et akuttvedtak innebærer at barnet plasseres utenfor hjemmet, og at barnet plasseres på et sted som velges av barneverntjenesten.

I tillegg til å fatte vedtak om at barnet skal plasseres utenfor hjemmet, kan barneverntjenestens leder også fatte vedtak om regulering av samvær og at barnet skal være på sperret adresse.

Kan akuttvedtak påklages?

Fylkesnemndas leder skal snarest godkjenne akuttvedtak etter at det er iverksatt, og senest innen 48 timer.

Dersom fylkesnemndas leder godkjenner vedtaket og barneverntjenesten opprettholder sin avgjørelse om at barnet skal være plassert, kan man klage. Man kan få hjelp til å klage til fylkesnemnda av en advokat. Når klagen er sendt inn vil det bli berammet et møte for klagebehandling av saken.

Klagebehandlingen i fylkesnemnda

I møte hos fylkesnemnda vil nemndsleder være til stede, i tillegg til de private parter og deres advokat, samt barneverntjenestens og deres advokat. Møtet er ment å være kortvarig. Hensikten med møtet er at partene skal få redegjøre for sitt syn på saken, og få mulighet til å tilby slik supplerende bevisførsel som nemndsleder tillater, slik at fylkesnemnda kan vurdere om vilkårene for akuttplassering er til stede.

Når møtet er avholdt, og senest innen en uke etter at fylkesnemnda mottok saken, skal fylkesnemnda ta stilling til om vedtaket skal opprettholdes, eller om barnet skal flyttes hjem igjen. Fylkesnemnda skal også ta stilling til eventuelt omfang av samvær.

Hvis man ikke får medhold i sin klage i fylkesnemnda, kan man vurdere å bringe saken inn til rettslig overprøving i tingretten.

Har jeg rett på samvær med barnet mitt mens han/hun er akuttplassert?

Som hovedregel har du rett på samvær med barnet ditt men han eller hun er akuttplassert. Bare i helt spesielle tilfeller kan samvær nektes. Det må da være begrunnet i hensynet til barnet.

Barnets beste skal alltid være førende i barnevernssaker.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater