Barn og foreldres rettigheter i undersøkelsesfasen

Barn og foreldre har egne rettigheter når barneverntjenesten har åpnet undersøkelse, men ikke alle er kjent med disse. Mange opplever det derfor som en trygghet å være bistått av advokat. En advokat vil kunne bidra til å sikre barn og foreldres rettigheter i undersøkelsesfasen, og dermed også ivareta deres interesser og rettssikkerhet.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
11/03/2019

Rett til innsyn i sakens dokumenter

Utgangspunktet er at man har rett på dokumentinnsyn dersom man er part i en barnevernssak. Det innebærer at man kan be barneverntjenesten om å få lese sakens dokumenter. Det finnes imidlertid noen unntak. Barneverntjenesten kan for eksempel fastsette at man ikke skal ha adgang til dokumentene så lenge undersøkelser pågår, dersom det kan motvirke muligheten til å få saken avklart. Det kan også gjøres unntak når det gjelder innsyn i dokumenter som inneholder opplysninger om en annen persons helseforhold, eller andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre. Dette gjelder med mindre det er av vesentlig betydning for parten å få gjøre seg kjent med slike opplysninger.

Dersom barneverntjenesten helt eller delvis nekter dokumentinnsyn skal det fattes vedtak om dette, og vedtaket kan påklages.

Barns rett til medvirkning

Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter har rett til å medvirke i egen barnevernssak. Dette gjelder også i undersøkelsesfasen. Barnet har rett til å få informasjon og til å uttale seg, og barnet skal bli lyttet til av barneverntjenesten. Barneverntjenesten har en plikt til å tilrettelegge for barns medvirkning. Mulighet for medvirkning skal skje i trygge rammer for barnet, og medvirkningen skal tilrettelegges ut fra barnets alder og modenhet. Når barneverntjenesten skal vurderes hva som er barnets beste skal barnets perspektiv og meninger inkluderes i denne vurderingen. Barn har rett til å ikke utsettes for press til å medvirke.

Rett til å klage på vedtak ved avslutning av undersøkelse

Når barnevernet avslutter sin undersøkelse skal det fattes et enkeltvedtak. I vedtaket skal barneverntjenestens arbeid med undersøkelsen, samt dens vurderinger og konklusjon, dokumenteres. I vedtaket kan barneverntjenesten konkludere med at saken skal henlegges, eller at det skal iverksettes tiltak.

Dersom man er uenig i barneverntjenestens konklusjon har man rett til å klage på vedtaket. Det kan for eksempel være at man ikke er enig i at saken skal henlegges, eller at man er uenig i valg av tiltak og omfanget av tiltaket. Barneverntjenesten mener for eksempel at det skal iverksettes veiledning for foreldrene inntil 2 timer i uka, mens foreldrene mener at riktig tiltak er støttekontakt for barnet inntil 5 timer i uka. I slike situasjoner har partene rett til å klage på vedtaket.

Rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig

Som part i en barnevernssak har man rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen. Dette følger av forvaltningsloven. I en undersøkelse kan en advokat for eksempel delta på møter med barneverntjenesten sammen med foreldrene, eller være til stede ved hjemmebesøk.

Les også om barnevern og akuttvedtak.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater