FAMILIERETTSADVOKATER: Våre advokater hjelper deg!

Våre advokater har lang og inngående erfaring med familierett; gjennom håndtering av familierettslige problemstillinger, både i egenskap av å være advokater, men også med praksis fra domstolene.

familierett advokat

Familierett

Familierettsadvokater er en del av Codex Advokat og er ett av Norges ledende advokatfirmaer innen familie- og arverett. Vi har bred erfaring og kompetanse innenfor fagfeltet og kan blant annet bistå i saker som omhandler arv, testament, inngåelse og oppløsning av ekteskap og barnefordelingssaker.

Barnefordeling Codex Advokat Oslo

Barnefordeling

Ved et samlivsbrudd må foreldre bestemme hvor barnet skal bo fast og hvor mye samvær barnet skal ha med den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med.

Skilsmisse Codex Advokat Oslo

Skilsmisse

En skilsmisse innebærer at ekteskapet opphører og i den forbindelse må ektefellene både bestemme hvem som skal overta de enkelte eiendelene og hvordan det økonomiske oppgjøret skal se ut.

Arv Codex Advokat Oslo

Arv

Når en person dør, må arven fordeles til de etterlatte. Dersom avdøde ikke har opprettet et testament, vil arven etter vedkommende fordeles etter arverekkefølgen i arveloven. 

Lovverket i familierett

Lovverket på familierettens område omfatter i hovedsak ekteskapsloven, skifteloven, husstandsfellesskapsloven, arveloven og barneloven. Rettskildebildet utfylles av en rekke andre lover, eventuelle avtaler og testament.

Arv

Når en person faller fra, vil arveloven regulere hva som skal skje med vedkommendes arv. Mens enkelte av lovens bestemmelser ikke kan fravikes ved avtale, gjelder andre bestemmelser kun dersom arvelater ikke har ønsket en annen fordeling av sin arv enn det som følger av loven.
• Les mer om arv

Testament

Dersom arvelater ønsker en annen fordeling enn det som følger av lovverket, må vedkommende gi uttrykk for dette gjennom et testament. Det er i denne forbindelse viktig at testamentet oppfyller formkravene etter arveloven. Dersom testamentet ikke oppfyller formkravene, kan testamentet bli ansett for å være ugyldig med den følge at det ikke vil bli tatt i betraktning ved et arveoppgjør. Våre advokater kan bistå deg i forbindelse med arverettslige spørsmål, arveoppgjør og opprettelse av testament.

• Les mer om testament

Ektepakt

For å få størst mulig grad av forutberegnelighet med hensyn til fordelingen av formuen ved ekteskapets opphør, kan ektefeller inngå en ektepakt. En ektepakt kan inngås både før ekteskapet og underveis i ekteskapet. For at en ektepakt skal være gyldig, må særlige formkrav følges. Det er viktig at man følger disse formkravene ved opprettelsen av ektepakten da ektepakten kan bli kjent ugyldig dersom formkravene ikke har blitt fulgt. Det er også viktig å være presis i formuleringene samt være klar over hvilke virkninger en ektepakt vil få for hver av ektefellene. Vi kan bistå i forbindelse med opprettelse av ektepakt.

• Les mer om ektepakt

Skilsmisse

En skilsmisse bringer med seg konsekvenser av både familiær og økonomisk art, og medfører i de fleste tilfeller en stor påkjenning for partene involvert. Ved en skilsmisse mellom ektefeller, må ektefellene både foreta en deling av verdiene samt foreta en fordeling av de ulike gjenstandene som ektefellene eier. Det er full avtalefrihet mellom ektefellene med hensyn til hvordan de skal fordele verdiene og gjenstandene mellom seg. Dersom man imidlertid ikke blir enige om fordelingen, vil ekteskapsloven angi prinsippene for hvordan oppgjøret skal se ut. Det oppstår ofte en rekke kompliserte spørsmål som fører til et behov for juridisk bistand, og vi kan bistå i forbindelse med skilsmisse og skilsmisseoppgjør.
• Les mer om skilsmisse

Barnefordeling

Ved samlivsbrudd mellom foreldre oppstår også spørsmål om hvor barnet skal bo fast og hvilket samvær barnet skal ha med den av foreldrene som barnet ikke skal bo fast hos. Dette kan være et konfliktfylt tema for mange foreldre, i alle fall kort tid etter et brudd. Barneloven bestemmer at både fast bosted og samværsomfang skal rette seg etter hva som er barnets beste. I mange tilfeller klarer ikke foreldrene å bli enige om hva som er barnets beste, og man bør da få juridisk bistand. Vi kan bistå i disse sakene.

• Les mer om barnefordeling 

Barnevern

Det er barnevernets plikt å vurdere alle innkomne meldinger som omhandler bekymring for et barn. Dette kan oppleves som svært belastende for familiene som rammes, men ofte skyldes bekymringen manglende kunnskap om hvordan barnevernet jobber. En barnevernssak har ulike stadier. Disse sier noe om hva barnevernstjenesten skal gjøre, hvilke inngrep barneverntjenesten kan gjøre mot foreldrene vilje og når.

• Les mer om barnevern

 

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater