FAMILIERETTSADVOKATER: Våre advokater hjelper deg!

Våre advokater har lang og inngående erfaring med familierett; gjennom håndtering av familirettslige problemstillinger, både i egenskap av å være advokater, men også med praksis fra domstolene.

Ta kontakt med advokat

Codex Advokat bistår privatpersoner på alle trinn av saksbehandlingen, herunder ved prosesser for domstolene.

Eldre par vurderer aveavgiften

Familierett

Familierett er et sammensatt, vanskelig og omfattende rettsområde.

Det omfatter:

Lovverket i familierett

Lovverket på familierettens område omfatter i hovedsak ekteskapsloven, skifteloven, husstandsfellesskapsloven, arveloven og barneloven. Rettskildebildet utfylles av en rekke andre lover, eventuelle avtaler og testament.

Arv

Når en person faller fra vil arveloven regulere hva som skal skje med vedkommende sin arv - verdiene og forpliktelsene han eller hun etterlater seg. Mens enkelte av lovens bestemmelser ikke kan fravikes ved avtale, gjelder andre bestemmelser kun dersom arvelater ikke har ønsket en annen fordeling av sin arv enn det som følger av loven.

Testament

Dersom arvelater ønsker en annen fordeling enn det som følger av lovverket, må vedkommende gi uttrykk for dette gjennom et testament. Det er i denne forbindelse viktig at testamentet oppfyller formkravene etter loven, da det i motsatt fall vil være å anse som ugyldig og følgelig ikke vil bli tatt i betraktning ved et arveoppgjør. Våre advokater kan bistå deg i forbindelse med arverettslige spørsmål, arveoppgjør og testament.

Skilsmisse

En skilsmisse bringer med seg konsekvenser av både familiær og økonomisk art, og medfører i de fleste tilfeller en stor påkjenning for partene involvert. I forbindelse med et skilsmisseoppgjør kan det også oppstå en rekke kompliserte spørsmål, og det vil ofte oppstå behov for juridisk bistand. Vi kan bistå deg i forbindelse med skilsmisse og skilsmisseoppgjør.

Våre advokater bistår på alle trinn i saken!

Våre advokater er tilgjengelige for alle typer spørsmål. Gjennom vår oppdragsbekreftelse vil du ha trygghet for fremdriften i saken og for hva det vil koste å engasjere oss.

Alle familierettslige problemstillinger må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.