Fremtidsfullmakt - [Gratis skjema]

To damer sitter i en sofa og ser på hverandre og ler. Foto

En fremtidsfullmakt gir deg trygghet for morgendagen. Lag din fremtidsfullmakt i god tid, slik at noen du stoler på kan ivareta dine interesser når du ikke lenger er i stand til det. Denne artikkelen gir deg tilgang til et gratis fremtidsfullmakt-skjema og viser deg et eksempel på hvordan du kan utforme en fremtidsfullmakt.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
20/02/2024

I KORTE TREKK:

 • Fremtidsfullmakt sikrer dine interesser dersom du ikke kan ivareta dem selv.
 • Du står fritt til å velge hvem som skal representere dine interesser.
 • Fremtidsfullmakt må oppfylle bestemte formkrav for at den skal være gyldig.
 • Last ned gratis mal for fremtidsfullmakt og start prosessen i dag.
 • Våre advokater hjelper deg med spesifikke tilpasninger etter dine behov.

Hva er egentlig en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et dokument som gir fullmektigen tillatelse til å opptre på fullmaktsgivers vegne innenfor fullmaktens grenser.

Ordningen er lovfestet i vergemålsloven som definerer fremtidsfullmakt som:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten».

En fremtidsfullmakt gir deg altså en mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv.

ⓘ 
Rollen til advokaten

Våre advokater hjelper deg gjerne med å lage en fremtidsfullmakt tilpasset dine behov og ønsker, slik at du kan være trygg på at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte.

En fremtidsfullmakt er et privat alternativ til vanlig vergemål. Ved vanlig vergemål er det Statsforvalteren som oppnevner verge for deg. Ved fremtidsfullmakt velger du selv hvem som skal representere deg når du selv ikke lenger har mulighet. En fremtidsfullmakt gir deg derfor større grad av selvbestemmelsesrett ved at du selv velger hvem som skal ta seg av dine interesser, og hva som skal gjøres.

Dersom en fremtidsfullmakt er utformet slik at den tilsvarer en vergefullmakt utstedt av Statsforvalteren, vil det ikke være behov for offentlig oppnevnt verge. En fremtidsfullmakt vil derfor være svært praktisk så lenge den er riktig utformet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg hjelper vi deg med å sette opp en solid og god fremtidsfullmakt ut i fra dine ønsker.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt, og hvem kan være fullmektig?

For å kunne opprette en fremtidsfullmakt må man være myndig og forstå hva fullmakten innebærer. Den som oppretter en fremtidsfullmakt vil opptre som fullmaktsgiver.

Fullmaktsgiver står fritt til å utpeke hvem som skal være fullmektig.

Den som blir utpekt som fullmektig;

 • Må være myndig
 • Må samtykke til å opptre som fullmektig
 • Kan ikke selv være under vergemål

Fullmektigen kan imidlertid være mindreårig når fullmakten skrives, poenget er at vedkommende må ha fylt 18 år når fullmakten trer i kraft.

Det er også mulighet til å oppnevne flere personer til å representere seg som fullmektig. I utgangspunktet er det anbefalt å kun ha én fullmektig. Imidlertid kan det være smart å legge inn at ved større disposisjoner må fullmektigen ha samtykke fra flere, og at man har en alternativ fullmektig dersom fullmektigen trekker seg fra oppdraget, blir syk eller av annen årsak ikke lenger kan fungere som fullmektig.

Videre er det bare fysiske personer som kan opptre som fullmektig, og ikke juridiske personer.

Hva bør fremtidsfullmakten regulere?

En fremtidsfullmakt kan omfatte økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til kun å gjelde bestemte områder.

Eksempler på økonomiske forhold kan være:

 • Å ta seg av løpende utgifter
 • Betale regninger
 • Foreta kjøp/salg/utleie av eiendommer

Motsatt vil en fullmakt til representasjon i personlige anliggender i utgangspunktet omfatte all representasjon utover det rent økonomiske.

Det er derfor viktig å tenke gjennom hva man ønsker at fullmakten skal regulere, samt formulere fullmaktens innhold spesifikt og klart.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Det kan være mye å tenke gjennom når man skal utforme en fremtidsfullmakt, våre advokater veileder deg gjennom prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

Hva som ikke kan reguleres i en fremtidsfullmakt fremgår av vergemålsloven § 80 tredje ledd. Det er blant annet ikke lov til å samtykke til tvang, inngå ekteskap eller stemme ved valg for andre gjennom fullmakt. Grensene for fullmektigens kompetanse ved fremtidsfullmakt er de samme som for en verges kompetanse overfor voksne etter vergemålsloven.

Hva skal til for at fremtidsfullmakten er gyldig?

En fremtidsfullmakt må alltid være skriftlig, og det må fremgå tydelig hva den skal gjelde, og at den skal gjelde etter at du har blitt så fysisk og/eller mentalt svekket at du ikke selv klarer å ivareta egne interesser innenfor de områdene fullmakten regulerer.

Fullmakten skal videre underskrives av deg som fullmaktsgiver, samt av to vitner over 18 år som forstår hva de undertegner. Både din egen og vitnenes underskrift skal påføres fullmakten når alle er til stede.

Nære slektninger, eller fullmaktsgiver selv kan ikke signere som vitne. Det er heller ikke anbefalt at personer med egeninteresse i fremtidsfullmakten signerer som vitner, da det enkelt kan stilles spørsmålstegn til gyldigheten av fullmakten.

Dersom formkravene ikke er oppfylt, vil fremtidsfullmakten anses som ugyldig.

Hva er konsekvensen?

Dersom fullmakten blir ansett som ugyldig, vil Statsforvalteren oppnevne verge for deg. Det er derfor viktig at Fremtidsfullmakten blir opprettet på godt og riktig vis.

Fremtidsfullmakten bør videre inneholde dato for når den ble opprettet, fødselsdato og kontaktinformasjon på vitnene, samt en bekreftelse fra vitnene på at fullmaktsgiver har opprettet fullmakten av egen fri vilje og at fullmaktsgiver forsto betydningen og omfanget av fullmakten på tidspunktet for underskriften.

Ofte anbefales det også å oppsøke fastlege i forbindelse med opprettelse av fremtidsfullmakt. Dette fordi en legeerklæring må bekrefte at du forstår fullmaktens innhold og betydning. På den måten kan du unngå at det senere oppstår tvist vedrørende fullmaktens gyldighet.

Hva skjer dersom fullmakten viser seg å ikke dekke dine behov?

Dersom en fullmakt er begrenset til å kun gjelde avgrensede forhold, vil det kunne være behov for å oppnevne ordinært vergemål etter vergemålsloven. Et slikt vergemål vil da løpe parallelt med det fremtidsfullmakten regulerer.

Hva skjer når en fremtidsfullmakt trer i kraft?

En fremtidsfullmakt trer i kraft når fullmaktsgiveren er i en slik tilstand som gjør at han eller hun ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innenfor områdene for fullmakten.

Det kan av og til være vanskelig å vite når en person ikke lenger er istand til å ivareta egne interesser. Da vil en helhetlig vurdering av fullmaktsgiverens helsetilstand og evne til å ta beslutninger innenfor økonomiske og personlige forhold bli avgjørende.

For at fremtidsfullmakten skal kunne brukes i praksis må fullmakten sendes inn til Fylkesmannen for stadfesting. Dette er i utgangspunktet valgfritt, men i praksis er det ikke mange disposisjoner fullmektigen får gjennomført uten en slik stadfesting. Når Fylkesmannen har stadfestet at fullmakten har trådt i kraft, vil fullmektigen få tilsendt en attest som kan brukes sammen med fullmakten for gjennomføring av oppgavene som følger av fullmakten.

Last ned gratis fremtidsfullmakt-skjema (PDF)

Trenger du hjelp med fremtidsfullmakt?


Snakk med oss

Hva gjør våre advokater for deg?

 • Vi hjelper deg med å finne dine behov for hva fremtidsfullmakten skal omfatte.
 • Vi gir deg gode råd på veien.
 • Vi utarbeider fremtidsfullmakten for deg.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater