Slik unngår du vergemål

I juli 2013 trådte en ny vergemålslov i kraft. Den nye loven inneholdt en rekke endringer, blant annet ordningen om fremtidsfullmakt.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
15/05/2020

Vår familierettsadvokat Andreas Poulsson har gitt råd i Finansavisens artikkel råd om vergemål og fremtidsfullmakt. Det er flere som lurer på hva en fremtidsfullmakt er, og hvem som kan opprette dette.

En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ta viktige beslutninger for deg når du ikke er i stand til å ta dem selv, blant annet overta den økonomiske styringen. Å opprette en fremtidsfullmakt er et alternativ til at det skal opprettes en tilfeldig verge. Du kan derfor bestemme hvem som skal ta beslutninger på dine vegne, dersom du kommer i en situasjon der du ikke lengre er i stand til å ta dem selv.

I utgangspunktet er det Fylkesmannen som oppnevner en verge som skal ta disse beslutningene for deg. Hvis du lager en fremtidsfullmakt vil du selv bestemme hvem som skal fungere som verge.

Fremtidsfullmakten trer i kraft når du ikke lengre har rettslig handleevne. Det er helsemessige grunner for at dette skal være aktuelt. Det er ikke alle som kommer i en slik situasjon, men det er ikke en uvanlig problemstilling for eldre. Det kan derfor være noe å tenke på for deg som nærmer deg pensjonsalder.

Det er viktig å tenke på at den som får fremtidsfullmakten vil være i stand til å ta en rekke viktige beslutninger på dine vegne. Blant annet omfatter dette er rett til å selge bolig, overføre verdier til barn eller ektefelle, og eventuelt dele ut verdier som forskudd på arv. Det kan derfor være lurt å diskutere denne typen problemstillinger med den som får fremtidsfullmakten på forhånd.

En privat oppnevnt verge vil ofte forvalte midlene bedre enn hva en offentlig verge vil gjøre. Grunnen til dette er at den private vergen vil vite hva slags ønsker du hadde for midlene, og kanskje være mer opptatt av at midlene skal gi forsvarlig avkastning. Hvis man ikke oppretter en fremtidsfullmakt er situasjonen ofte at midlene står urørte frem til vedkommende faller fra. Dette er ofte ikke den mest lønnsomme forvaltningen.

Det er heller ikke alltid en verge som er oppnevnt av Fylkesmannen respekterer familiens ønsker. Som regel vil vergen lytte til det familien sier, men det er ikke alltid dette blir hensyntatt. Dette kan avhjelpes ved at det gis en fremtidsfullmakt til en som kjenner dine og familiens ønsker.

For de som eier næringsvirksomhet kan det være spesielt viktig å opprette en fremtidsfullmakt. Hvis du selv ikke lenger er i stand til å ta deg av næringen kan det bli spørsmål om hvem som skal overta styringen.

Så, hvem kan opprette fremtidsfullmakt? Du må være fylt 18 år og være i stand til å forstå fullmaktens betydning. Hvis du allerede har behov for verge er det for sent å lage en fremtidsfullmakt. Du er i så fall ikke samtykkekompetent og kan ikke lage en fremtidsfullmakt på egenhånd. Det er verdt å merke seg at spørsmålet om du er samtykkekompetent er en medisinsk vurdering og at det derfor er noe helsepersonell bør gjøre. Dette gjelder også i spørsmålet om når fremtidsfullmakten trer i kraft. Det kan i så fall være behov for en legeerklæring. Hvis det kan stilles tvil om du er samtykkekompetent når du signerer fremtidsfullmakten, kan det også være lurt å ha en legeerklæring som bekrefter dette på plass, for ordens skyld.

Når du oppretter en fremtidsfullmakt er det noen formkrav som gjelder for at den skal være gyldig. Den må være skriftlig og undertegnes av to vitner. Familiemedlemmer kan ikke være vitner. Begge vitnene må være fylt 18 år og være til stede samtidig. Ingen av vitnene kan ha noen egeninteresse i at fremtidsfullmakten opprettes, da kan fullmakten kjennes ugyldig.

Det finnes ikke noe register for fremtidsfullmakter. Du kan heller ikke registrere denne hos Fylkesmannen. Det anbefales derfor å oppbevare denne på et forsvarlig sted. Det kan også være lurt å ha en elektronisk versjon, og noen bekreftede kopier som kan gis til den som har fått fullmakten og eventuelt noen du stoler på i familien.

Hvis du har bestemt deg for å opprette en fremtidsfullmakt kan det være lurt å gjøre dette på en ordentlig måte. Ulempen med en uklar fremtidsfullmakt er den kan skape splid mellom arvingene, og det kan i verste fall stilles spørsmål ved fremtidsfullmaktens gyldighet. Det kan derfor være greit å forhøre seg med en advokat som har kjennskap til hvilke uklarheter en må unngå, før dere oppretter en slik fremtidsfullmakt. Det finnes noen standard-fullmakter på internett som kan være fristende å bruke, men husk å tenker over at det kan være individuelle forhold som gjør at denne standard-malen ikke passer på akkurat din situasjon.

Advokat Andreas Poulsson uttalte seg om dette i Finansavisen mandag 13. juni 2016.

Hvis dere ønsker bistand i å opprette en fremtidsfullmakt kan vi i Codex Advokat Oslo AS være behjelpelig med dette. Det kan uansett være lurt å ta kontakt med oss for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater