Arv og eiendom: Din store guide

Familie arv eiendom

Når en person faller fra, har arvingene krav på de verdiene avdøde etterlater seg. Arvingene kan bli enige om at noen eiendeler ønskes utlagt på et skifte.


I de tilfeller det foreligger et testament, eller at en arving har rettigheter i henhold til skifteloven, vil dette være med på å avgjøre fordelingen av verdier og eiendeler. For eksempel vil gjenlevende ektefelle ha krav på å overta tidligere felles eiendom på skiftet.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
13/01/2021

Hvem arver eiendommen?

Hvis noen av eiendelene ønskes av spesifikke arvinger, kan arvingene bli enige om fordelingen av disse eiendelene. Ved uenighet vil det være et testament som avgjør hvem som skal arve hva, samt arvingenes rettigheter etter skifteloven og arveloven.

Hvis arvingene ikke klarer å bli enige om eiendelenes verdi, kan verdien fastsettes ved skiftetakst, så lenge ikke noe annet er bestemt.

Skiftetaksten skal tilsvare eiendelenes omsetningsverdi. Det er tingretten som fastsetter skiftetaksten. Kostnadene for dette bæres av dødsboet.

Ved dødsfall, skal arvingene gjennomføre et skifte. Dette kan gjøres enten privat, offentlig eller en blanding av disse. En blanding vil si at skifteoppgjøret gjøres privat, men man får bistand fra en annen medhjelper eller testamentsfullbyrder. Det vil i mange tilfeller være svært fordelsmessig å benytte advokat ved skifte.

Tingretten utsteder en skifteattest, og denne attesten brukes ved tinglysning av et eierskifte i tillegg til en hjemmelserklæring for arv, skifte og uskifte.

Hvis en ektefelle eller samboer kan kreve å overta en felles eiendom eller hele boet i uskifte, vil tingretten utstede en uskifteattest. Uskifteattesten må innsendes sammen med et skjema for hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte.

Arvingene som har tatt på seg gjeldsansvaret, må signere på hjemmelserklæringen. Alternativt kan hjemmelserklæringen signeres av en advokat, eiendomsmegler, fullmektig, megler eller testamentsfullbyrder.

Skal du gjennomføre et privat skifte?

Dersom dere velger å gjennomføre et privat skifte, vil tingretten sende dere en skifteattest.

Ved tinglysning av overføring av eiendom skal skifteattesten videresendes til Kartverket sammen med et skjema for hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte. Dette gjelder i de tilfeller den avdødes eiendom skal overføres til en eller flere av arvingene.

Det er vanlig at arvingene gjennomfører skifteoppgjøret selv, eller får bistand fra en medhjelper eller testamentsfullbyrder. Mange velger å benytte seg av bistand ved advokat, da det kan være utfordrende å gjennomføre et skifteoppgjør.

I andre tilfeller kan en ektefelle eller samboer kreve å sitte i uskifte. Dette innebærer at de kan overta hele boet etter avdøde. Tingretten vil dermed sende ut en uskifteattest. Uskifteattesten skal innsendes i tillegg til et skjema for hjemmelserklæring for arv, skifte og uskifte, når den gjenlevende ektefellen / samboeren skal tinglyse eiendommen på seg selv.

Hva menes med et offentlig skifte?

Ved et offentlig skifte av dødsboet, vil tingretten foreta både fordeling av arv og booppgjøret. Dette gjøres normalt sett ved at en bobestyrer blir oppnevnt. Bobestyreren får deretter tilsendt en bobestyreroppnevnelse fra tingretten.

En bobestyrer vil overføre eiendommer dra avdøde til de nye eierne ved bruk av et skjøte. Det er ikke nødvendig med vitner, da bobestyreren anses å være tingrettens forlengende arm, jf. tinglysingsloven § 17.

Ved tinglysning skal både skjøtet og bobestyreroppnevnelsen sendes inn til Kartverket.

Arvingenes signaturer

Alle arvinger som har tatt på seg gjeldsansvaret jf. skifteloven, må signere på skjemaet «hjemmelserklæring ved arv, skifte, uskifte».

Ved uskifte må gjenlevende ektefelle / samboer signere skjemaet for hjemmelserklæring. Et alternativ kan være at hjemmelserklæringen blir signert av en advokat, megler, testamentsfullbyrder, eiendomsmegler eller fullmektig.

Overføring av eiendom som arv

I enkelte tilfeller blir arvingene enige om at eiendommen de har arvet skal eies av en av arvingene eller at eiendommen skal selges. Ved slike tilfeller må arvingene utfylle et skjøte eller skjemaet for overføring av hjemmel, i tillegg til hjemmelserklæring.

Arvinger som har påtatt seg gjeldsansvaret kan signere på skjøtet alene.

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Det må betales et tinglysningsgebyr per dokument som blir tinglyst. Gebyret for tinglysning i fast eiendom er satt til 585 kroner. I noen tilfeller vil det også bli beregnet en dokumentavgift med 2,5 % av eiendommens markedsverdi.

For borettslagsandeler er tinglysningsgebyret på 480 kroner. Det blir ingen dokumentavgift ved overdragelse av borettslagsandeler.

Gjenlevende ektefelle eller samboer har fritak for tinglysningsgebyr, dersom de sitter i uskifte, jf. tinglysing mv. § 4.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

  • Spørsmål knyttet til arv og eiendom
  • Juridisk rådgivning
  • Bistand til skifteoppgjør
  • Tolkning av testament
  • Opprettelse av testament
  • Støtte i sak

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater