Arv av eiendom: Din store guide

En kvinne ser ut et vindu. Foto

Når en person faller fra, har arvingene krav på de verdiene avdøde etterlater seg. Arvingene kan da bli enige om at noen eiendeler skal overtas av én eller flere av arvingene.


I de tilfeller det foreligger et testament, eller at en arving har rettigheter i henhold til arveloven, vil dette være med på å avgjøre fordelingen av verdier og eiendeler. For eksempel vil gjenlevende ektefelle kunne ha krav på å overta tidligere felles bolig i arveoppgjøret etter førstavdøde ektefelle.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
02/06/2023

Hvem arver eiendommen?

Hvis noen av eiendelene ønskes av spesifikke arvinger, kan arvingene bli enige om fordelingen av disse eiendelene. Ved uenighet vil det være et testament som avgjør hvem som skal arve hva, samt arvingenes rettigheter etter arveloven.

Hvis arvingene ikke klarer å bli enige om eiendelenes verdi, kan verdien fastsettes ved skiftetakst, så lenge ikke noe annet er bestemt.

Skiftetaksten skal tilsvare eiendelenes omsetningsverdi. Det er tingretten som fastsetter skiftetaksten. Kostnadene for dette bæres av dødsboet.

Ved dødsfall skal arvingene gjennomføre en deling av avdødes verdier.Dette kalles et arveoppgjør, eller et skifteoppgjør. Arveoppgjøret kan gjennomføres enten ved et privat skifte eller ved et offentlig skifte. Dersom man gjennomfører et privat skifte kan det være lurt å få bistand av en advokat slik at man er trygg på at arveoppgjøret går riktig for seg. Ved offentlig skifte oppnevnes det en bostyrer som vil hjelpe til med å gjennomføre arveoppgjøret, og det er vanligvis en advokat.

Når arvingene har bestemt seg for privat eller offentlig skifte vil tingretten sende ut en skifteattest. Det er en attest som blant annet viser hvem som er arvinger etter avdøde, og hvem som har overtatt ansvaret for avdødes gjeld og forpliktelser.

Dersom avdøde etterlot seg en ektefelle kan det være at gjenlevende ektefelle har rett til å overta avdødes verdier til uskifte. Det innebærer at arveoppgjøret utsettes til gjenlevende ektefelle gjør opp arven etter avdøde, eller gjenlevende selv går bort. Dersom avdøde etterlot seg en samboer med felles barn kan gjenlevende samboer ha rett til å overta enkelte eiendeler uskiftet. Tingretten vil i et slikt tilfelle utstede en uskifteattest til gjenlevende ektefelle eller samboer. Attesten kan benyttes til å overføre eiendom fra avdøde.

Ved overføring av eiendom fra avdøde må det sendes inn en hjemmelserklæring ved arv, skifte eller uskifte. De arvingene som har rettigheter til verdiene etter avdøde gjennom arveloven eller testament, og som fremgår av en skifteattest eller uskifteattest, kan sende inn en slik hjemmelserklæring.

Skal du gjennomføre et privat skifte?

Dersom dere velger å gjennomføre et privat skifte, vil tingretten sende dere en skifteattest.

Ved tinglysning av overføring av eiendom skal skifteattesten videresendes til Kartverket sammen med et skjema for hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte. Dette gjelder i de tilfeller den avdødes eiendom skal overføres til en eller flere av arvingene.

Det er vanlig at arvingene gjennomfører skifteoppgjøret selv, eller får bistand fra en medhjelper eller testamentsfullbyrder. Mange velger å benytte seg av bistand ved advokat, da det kan være utfordrende å gjennomføre et skifteoppgjør.

I andre tilfeller kan en ektefelle eller samboer, dersom enkelte vilkår er innfridd, kreve å sitte i uskifte. Dette innebærer at de kan overta hele eller deler av boet etter avdøde uten å dele ut arven. Tingretten vil da sende ut en uskifteattest. Uskifteattesten skal innsendes i tillegg til et skjema for hjemmelserklæring for arv, skifte og uskifte, når den gjenlevende ektefellen / samboeren skal tinglyse eiendommen på seg selv.

Hva menes med et offentlig skifte?

Ved et offentlig skifte av dødsboet vil tingretten gjennomføre fordelingen av arven etter avdøde. Tingretten oppnevner en bostyrer til å behandle dødsboet etter avdøde og gjennomføre fordelingen av arven. Ved uenighet om fordelingen mellom arvingene har tingretten anledning til å sette en frist for å reise skiftetvist. Dersom det ikke reises skiftetvist innen utgangen av fristen mister vedkommende arving sitt krav,

En bostyrer kan overføre eiendommer fra avdøde til de nye eierne ved bruk av et skjøte. Det er ikke nødvendig med vitner, da bobestyreren anses å være tingrettens forlengende arm, jf. tinglysingsloven § 17.

Ved tinglysning skal både skjøtet og bobestyreroppnevnelsen sendes inn til Kartverket.

Arvingenes signaturer

Alle arvinger som har påtatt seg ansvar for avdødes gjeld og forpliktelser i henhold til skifte- eller uskifteattesten, må signere på skjemaet «hjemmelserklæring ved arv, skifte, uskifte» ved overdragelse av eiendom.

Ved uskifte må gjenlevende ektefelle ellersamboer signere skjemaet for hjemmelserklæring. Et alternativ kan være at hjemmelserklæringen blir signert av en advokat, megler, testamentsfullbyrder, eiendomsmegler eller fullmektig.

Overføring av eiendom som arv

I enkelte tilfeller blir arvingene enige om at eiendommen de har arvet skal eies av en av arvingene eller at eiendommen skal selges. Ved slike tilfeller må arvingene utfylle både hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte, samt et skjøte.

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Det må betales et tinglysningsgebyr per dokument som blir tinglyst. Gebyret for tinglysning i fast eiendom er satt til 585 kroner. I noen tilfeller må det også betales dokumentavgift. Dokumentavgiften er normalt 2,5 % av eiendommens markedsverdi. Dersom en av de som skal eie eiendommen er arving av avdøde etter arveloven, kan det være muligheter for å slippe å betale dokumentavgift av hele eiendommens markedsverdi.

For borettslagsandeler er tinglysningsgebyret på 480 kroner. Det blir ingen dokumentavgift ved overdragelse av borettslagsandeler.

Gjenlevende ektefelle eller samboer er fritatt for dokumentavgift, jf. dokumentavgiftsloven § 8.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

 • Spørsmål knyttet til arv og eiendom
 • Juridisk rådgivning
 • Bistand til skifteoppgjør
 • Tolkning av testament
 • Opprettelse av testament
 • Støtte i sak

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater