Vedvarende fullmakt: Alt du trenger å vite

En eldre dame sitter med VR-headset og smiler. Foto

En vedvarende fullmakt kan være en trygg måte å sikre at ens økonomiske og personlige interesser ivaretas både før og etter man eventuelt skulle bli ute av stand til å ta slike avgjørelser selv. Men hva er egentlig en vedvarende fullmakt, og hvordan fungerer det i praksis?

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
23/03/2023

Hva er forskjellen på vedvarende fullmakt og fremtidsfullmakt?

En vedvarende fullmakt er både en vanlig fullmakt og en fremtidsfullmakt, i ett dokument.

Vanlig fullmakt + fremtidsfullmakt = vedvarende fullmakt

En vanlig fullmakt går typisk ut på at én bestemt person har fullmakt til å betale regninger, handle mat, eller ha kontakt med helsevesenet, på fullmaktsgivers vegne. Fullmakten gjelder fra det tidspunktet fullmakten ble opprettet. Dersom fullmaktsgiver senere skulle komme i den situasjonen at vedkommende ikke lenger klarer å ivareta sine egne interesser, eksempelvis som følge av demens, vil en vanlig fullmakt ikke lenger være gyldig.

For at den vanlige fullmakten skal fortsette å gjelde i situasjonen som beskrevet ovenfor må fullmakten også være en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt trer først i kraft der fullmektigen har innhentet en legeerklæring om at du ikke lenger kan ivareta dine egne interesser. Ettersom fullmakten glir over til å bli en fremtidsfullmakt kalles denne kombinasjonen for en vedvarende fullmakt.

En vedvarende fullmakt fungerer med andre ord først som en vanlig fullmakt, og deretter eventuelt som en fremtidsfullmakt.

Hvordan opprettes en vedvarende fullmakt?

Det stilles tilsvarende formkrav til opprettelsen av en vedvarende fullmakt, som til en fremtidsfullmakt. I dette ligger blant annet hvem som kan være fullmaktsgiver og fullmektig, hva fullmakten gjelder, og hvem som kan være vitne.

Hva kan en vedvarende fullmakt bestemme?

En vedvarende fullmakt kan gi fullmektigen kompetanse til å foreta beslutninger om dine personlige- og økonomiske forhold.

Med personlige forhold menes alle forhold som ikke ligger under det økonomiske. I dette ligger typisk spørsmål om ivaretakelse av helsen din. Fullmektigens ansvar for økonomiske forhold innebærer eksempelvis at fullmektigen kan disponere over dine bankkonti til å betale regninger og andre utgifter, samt gjennomføre kjøp/salg/utleie av eiendom.

Dersom du ønsker at fullmektigen skal kunne selge fast eiendom på dine vegne er det viktig å være tydelig på hvilke(n) eiendom(mer) fullmakten omfatter, og på hvilke vilkår fullmektigen kan selge eiendommen(e).

Av den vedvarende fullmakten må det komme klart frem når fullmektigen har fullmakt til å gjøre hva. Før fullmakten har gått over til å bli en fremtidsfullmakt ønsker du kanskje ikke at fullmektigen skal ha kompetanse til å gjøre annet enn å betale regninger og andre løpende utgifter for deg? Boligen din bør i alle tilfeller ikke kunne selges før du eventuelt har fått fast plass på et eldrehjem eller lignende.

Stadfestelse av Statsforvalteren

Ikrafttredelsen av en vedvarende fullmakt kan først stadfestes av Statsforvalteren når fullmakten har gått over fra å være en vanlig fullmakt til en fremtidsfullmakt. Det stilles krav om at stadfestelse er innhentet før fast eiendom kan selges på fullmaktsgivers vegne.

Vår anbefaling er derfor å innhente Statsforvalterens stadfestelse kort tid etter at fullmakten har gått over til å bli en fremtidsfullmakt.

Kan du tilbakekalle en vedvarende fullmakt?

Du kan tilbakekalle den vedvarende fullmakten, gitt at du forstår betydningen av hva dette innebærer. Et løfte om å ikke kunne tilbakekalle fullmakten vil aldri være bindende.

Hva gjør våre advokater for deg?

  • Du vil få hjelp med opprettelse av vedvarende fullmakt.
  • Vi svarer deg på spørsmål og rådgiver deg knyttet til den vedvarende fullmakten.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Emilie

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater