Fosterforeldres rettigheter ved flytting, samvær og tilbakeføring

En mann og en dame står inne i en stue og tar vare på en baby

Fosterforeldres rettigheter i barnevernssaker er begrenset, og kan by på flere utfordringer. Her får du en oversikt over dine rettigheter ved saker som omhandler flytting, samvær og tilbakeføring.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
22/07/2019

Hvilke rettigheter har fosterforeldre i barnevernssaker?

Som hovedregel er ikke fosterforeldre part i barnevernssaken til barn som er plassert hos dem av barneverntjenesten. Å være part gir grunnleggende rettigheter, som for eksempel rett på dokumentinnsyn, rett til å uttale seg og rett til å klage på vedtak. Fosterforeldres rettigheter er dermed begrenset og kan by på utfordringer, noe som gjør at det kan være nyttig å søke juridisk bistand når problemer oppstår.

Det er kun unntaksvis at fosterforeldre har partsrettigheter i saker som gjelder barna de er eller har vært fosterhjem for, og det kan være vanskelig for fosterforeldre å vurdere sin rettslige stilling.

Har du klagerett ved flytting av fosterbarn?

Barneverntjenestens vedtak om å flytte et fosterbarn fra fosterhjemmet, eksempelvis til et nytt fosterhjem, kan påklages til fylkesnemnda. Siden fosterforeldre som hovedregel ikke har partsstatus i saken, har de i utgangspunktet heller ikke rett til å klage.

Hvis flyttevedtaket berører fosterforeldrene i stor grad og fosterforeldrene har såkalt rettslig klageinteresse, kan de likevel i enkelte saker likevel gis klagerett. Momenter av betydning vil være bakgrunnen for plasseringen, tilknytningen mellom fosterbarnet og fosterforeldrene og varigheten på plasseringen.

Hvis årsaken til flyttingen skyldes forhold i fosterhjemmet, kan det tale for at fosterforeldrene bør få klagerett.

Har du rett til å uttale deg i saker om tilbakeføring?

Tolv måneder etter at fylkesnemnda har fattet vedtak om omsorgsovertakelse, kan foreldre fremme sak om at vedtaket blir opphevet, og at barnet blir tilbakeført til hjemmet. Dette samsvarer med utgangspunktet om at barn skal vokse opp hos sine foreldre hvis de kan yte forsvarlig omsorg, og det vil være til barnets beste.

Fosterforeldre har ikke partsstatus i saker om tilbakeføring. Det fremgår imidlertid klart av barnevernloven at fosterforeldre har rett til å uttale seg før et vedtak om omsorgsovertakelse oppheves. I praksis vil det være barneverntjenesten som innhenter fosterforeldrenes synspunkter som del av saksforberedelsen for fylkesnemnda. Noen ganger blir fosterforeldrene også bedt om å forklare seg i forhandlingsmøtet i fylkesnemnda. Fosterforeldrene kan blant annet uttale seg om barnets fungering, utvikling og tilknytning til mennesker og miljø der det er.

Hva er dine partsrettigheter i spørsmål om samvær?

Når det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse, skal fylkesnemnda ta stilling til omfanget av samvær mellom barn og foreldre. Utgangspunktet er at foreldre og barn har rett på samvær med hverandre, også etter en omsorgsovertakelse. Dersom foreldrene ikke er enige i det samværet som blir fastsatt, kan saken bringes inn til ny behandling når det har gått tolv måneder.

Fosterforeldrene har som utgangspunkt ikke partsstatus i saker om samvær mellom fosterbarnet og foreldrene. Hvis samværsordningen i stor grad vil berøre fosterforeldrene i dagliglivet, f eks fordi det er krevd en svært omfattende samværsordning, vil fosterforeldrene unntaksvis kunne bli ansett som parter. Det må i så fall gjøres en konkret vurdering.

Hvis barnet flytter fra fosterhjemmet kan fosterforeldrene be fylkesnemnda ta stilling til om de har partsstatus i sak vedrørende samvær med fosterbarnet. Vilkåret er at det må være en nær tilknytning mellom fosterforeldrene og fosterbarnet. I tillegg må den ene eller begge foreldrene være døde, eller fylkesnemnda må ha bestemt at foreldrene ikke skal ha samvær, eller at deres samværsrett skal være svært begrenset. Hvis vilkårene er oppfylt har fosterforeldrene krav på at fylkesnemnda tar stilling til om de skal ha rett til samvær med sitt tidligere fosterbarn.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater