Omsorgsovertakelse

Barnevernloven åpner opp for at det i noen tilfeller kan iverksettes tvangstiltak av svært inngripende karakter overfor foreldre og barn. Omsorgsovertakelse er et slikt tvangstiltak, og innebærer at omsorgen for barnet går over til barneverntjenesten. Når barnevernet har informert om at de vil fremme sak om omsorgsovertakelse for fylkesnemnda, har man som hovedregel rett til gratis advokatbistand (fri rettshjelp).

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
07/11/2019

Hva innebærer omsorgsovertakelse?

Omsorgsovertakelse innebærer at omsorgen for barnet går over til barneverntjenesten, og at barnet plasseres utenfor hjemmet, vanligvis i et fosterhjem eller på en barneverninstitusjon.

Barneverntjenesten vil ha det overordnede omsorgsansvaret for barnet, og den skal iverksette nødvendige tiltak og ta større avgjørelser vedrørende barnet, f eks om barnet kan dra på utenlandsreiser, om barnet skal bo utenfor fosterhjemmet/barneverninstitusjonen en periode osv.

Så lenge barnet bor utenfor hjemmet utøver fosterhjemmet eller barneverninstitusjonen den daglige omsorgen for barnet på vegne av barneverntjenesten. Fosterforeldrene/barneverninstitusjonen vil ha ansvaret for å oppdra barnet og følge opp når det gjelder skole, fritid, sykdom osv.

Så sant ikke foreldrene blir fratatt foreldreansvaret, beholder de fortsatt et begrenset foreldreansvar selv om det blir truffet vedtak om omsorgsovertakelse, et såkalt ”restforeldreansvar”. Det er ikke fullt ut avklart hva restforeldreansvaret består av, men som utgangspunkt skal foreldrene fortsatt kunne ta avgjørelser som ligger i foreldreansvaret, f eks valg av skole og religiøs oppdragelse. Det vil imidlertid kunne gjøres unntak hvis det får store praktiske konsekvenser, som f eks at foreldrene ønsker at barnet skal gå på en skole som ligger langt unna fosterhjemmet/barneverninstitusjonen.

Hvem kan fatte vedtak om omsorgsovertakelse?

Det er barneverntjenesten som avgjør om bekymringen for et barns omsorgssituasjon er såpass stor at det skal utarbeides en begjæring om omsorgsovertakelse. Vanligvis utarbeides begjæring om omsorgsovertakelse etter at barneverntjenesten har hatt kontakt med familien en stund, f eks etter flere bekymringsmeldinger, undersøkelser og tiltak. Noen ganger har det også vært fattet akuttvedtak først.

Hvis barneverntjenesten mener at barnevernlovens strenge vilkår for omsorgsovertakelse er til stede, kan den ikke fatte vedtak om omsorgsovertakelse selv. Barneverntjenesten må da sende saken inn til fylkesnemnda for behandling og avgjørelse, da det er fylkesnemnda som har kompetanse til å fatte vedtak om omsorgsovertakelse. Det kan bare fattes vedtak om omsorgsovertakelse hvis det er til barnets beste.

Også fylkesmannen kan bringe sak om omsorgsovertakelse inn for fylkesnemnda hvis han blir kjent med forhold som tilsier at det bør iverksettes tiltak som forutsetter vedtak i nemnda. Dette skjer imidlertid sjeldent i praksis.

Samvær etter omsorgsovertakelse

Hovedregelen er at foreldre og barn har rett til samvær med hverandre også etter en omsorgsovertakelse. Fylkesnemnda skal ta stilling til spørsmål om samvær samtidig som den behandler spørsmålet om omsorgsovertakelse.

Hvor mye samvær som gis vil variere. Noen foreldre får kanskje samvær fire ganger i året under tilsyn, andre oftere uten tilsyn, og andre får ikke samvær i det hele tatt. Samvær kan bare nektes hvis det vil være til det beste for barnet.

Les mer utdypende om samvær etter omsorgsovertakelse her.

Overprøving av vedtak om omsorgsovertakelse

Både de private parter og barnverntjenesten kan bringe saken inn til tingretten hvis man er uenig i avgjørelsen som blir truffet i fylkesnemnda. Fristen for å reise søksmål er en måned fra den dag man fikk melding om vedtaket.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater