Samvær etter omsorgsovertakelse

Hovedregelen er at foreldre og barn har rett til samvær med hverandre når kommunen v/barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet. Det er bare unntaksvis at det ikke skal være samvær, og samvær kan bare nektes hvis det vil være til barnets beste. I enkelte tilfelle kan også andre enn foreldrene ha rett på samvær med barnet etter en omsorgsovertakelse, f eks søsken, besteforeldre eller andre.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
06/09/2019

Det er fylkesnemnda som vurderer om barnevernlovens strenge vilkår for omsorgsovertakelse er til stede når barneverntjenesten har fremmet sak om å overta omsorgen for et barn. Fylkesnemnda skal ta stilling til spørsmål om samvær samtidig som den behandler spørsmålet om omsorgsovertakelse.

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertakelse

Hovedregelen er at foreldre og barn har rett til samvær med hverandre også etter en omsorgsovertakelse. Hvor mye samvær som fastsettes vil variere. Noen foreldre får kanskje månedlig samvær mens andre ikke får samvær i det hele tatt. Relevante momenter i vurderingen av vil ofte være barnets egen mening, barnets reaksjoner etter samvær, hvor langvarig plasseringen antas å bli, foreldrenes egenskaper og årsaken til omsorgsovertakelsen.

Fylkesnemnda kan også stille vilkår for samværet. For eksempel kreves det kanskje at foreldrene ikke skal være påvirket av rusmidler eller at det skal være tilsyn under samværene.

Samværet som fastsettes av Fylkesnemnda er et minimumssamvær, og innebærer at barneverntjenesten ikke kan gi mindre samvær enn det som er fastsatt. Barneverntjenesten kan imidlertid gi mer samvær hvis det vurderes å være til det beste for barnet. Barnets synspunkt vil være en viktig del av vurderingen. Barneverntjenesten har en plikt til å følge med på utviklingen til foreldrene etter en omsorgsovertakelse, og den skal vurdere om det er nødvendig med endringer eller ytterligere tiltak for barnet.

Samvær med andre enn foreldrene etter omsorgsovertakelse

Av barnevernloven fremgår det at det bare er foreldre som har rett på samvær med barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for. Etter en omsorgsovertakelse har imidlertid barneverntjenesten også plikt til å legge til rette for samvær med søsken hvis hensynet til barnet ikke taler i mot det.

Hvis noen andre enn foreldrene har utøvd den daglige omsorgen for barnet i foreldrenes sted før omsorgsovertakelsen, kan disse kreve at fylkesnemnda tar stilling til om de skal ha rett til samvær, og hva slags omfang det i så fall skal være. Dette kan være aktuelt hvis barnet f eks har bodd hos en tante, onkel eller andre før omsorgsovertakelsen.

Hvis en eller begge foreldrene er døde, foreldrene ikke har rett på samvær eller deres samværsrett er svært begrenset, kan barnets slektninger eller andre barnet har en nær tilknytning til, kreve at fylkesnemnda tar stilling til om de skal ha samvær med barnet, og eventuelt omfang av samværet. Typisk vil være besteforeldre eller andre familiemedlemmer som ber om samvær.

Hva skal til for å nekte samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertakelse?

Fylkesnemnda kan bare bestemme at det ikke skal være samvær hvis det vil være til det beste for barnet. Typiske situasjoner der samvær kan nektes er hvis samværet kan være skadelig for barnet, f eks på grunn av kidnappingsfare, fare for overgrep eller retraumatisering. Fylkesnemnda har også anledning til å bestemme at foreldrene ikke skal vite hvor barnet er.

Ny behandling av samværsspørsmålet

Hvis fylkesnemnda har bestemt at det ikke skal være samvær, eller man er uenig i det samværsomfanget som er fastsatt, kan saken bringes inn for ny behandling. Det må imidlertid ha gått minst 1 år siden saken sist ble behandlet.

Hvis barneverntjenesten mener det er nødvendig å gjøre endringer i samværsordningen som er fastsatt kan også den bringe saken inn til ny behandling. Det kan f eks være fordi samværsordningen ikke fungerer godt, og barneverntjenesten mener det er behov for tilsyn, eller at det skal være sjeldnere samvær.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater