Tilbakeføring etter omsorgsovertakelse

Når Fylkesnemnda har fattet vedtak om omsorgsovertakelse skal omsorgsovertakelsen i utgangspunktet være midlertidig. Det følger av loven at barneverntjenesten skal legge til rette for tilbakeføring etter omsorgsovertakelse når hensynet til barnet ikke taler mot det.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
07/11/2019

Det er Fylkesnemnda som vurderer om barnevernlovens strenge vilkår for omsorgsovertakelse er oppfylt. Hvis barneverntjenesten får medhold og det blir fattet vedtak om omsorgsovertakelse blir barnet plassert utenfor hjemmet, som regel i et fosterhjem. Selv om barneverntjenesten har overtatt omsorgen kan det være mulig for foreldrene å få barnet hjem igjen.

Vilkår for tilbakeføring

Hvis man mener at vilkårene for omsorgsovertakelse ikke lenger er til stede, og at det vil være til barnets beste å komme hjem, kan man be om at vedtaket om omsorgsovertakelse oppheves. Det må i så fall være overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg. Foreldrenes omsorgskompetanse må således ha blitt bedre, og dette må kunne sannsynliggjøres.

I tillegg må ikke barnet ha fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, slik at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet derfra. Jo lengre barnet er plassert utenfor hjemmet, jo vanskeligere kan det bli å få barnet tilbakeført til hjemmet etter en omsorgsovertakelse. Foreldrene bør derfor snarlig etter en omsorgsovertakelse iverksette/ta i mot tiltak som kan styrke deres omsorgskompetanse.

Barneverntjenesten har kort tid etter omsorgsovertakelsen plikt til å kontakte foreldrene og tilby veiledning og oppfølging. Barneverntjenesten skal også formidle kontakt med andre hjelpeinstanser hvis foreldrene ønsker det.

Når kan man be om ny behandling av saken?

Det må gå minst ett år fra sak om opphevelse av vedtak om omsorgsovertakelse sist ble behandlet av fylkesnemnd eller domstol til det kan kreves at saken skal behandles på nytt. Det er i så fall fylkesnemnda som behandler kravet.

Hvis man krever opphevelse av vedtak om omsorgsovertakelse og kravet ikke tas til følge, kan det bare kreves ny behandling hvis man kan dokumentere at det har funnet sted vesentlige endringer i barnets situasjon. Dette gjelder hvis avslaget er begrunnet i at barnet har fått tilknytning til mennesker og miljø der det er, og at det kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet.

Dersom man ikke får medhold som følge av forhold ved foreldrene, vil man kunne kreve saken behandlet når det har gått ett år siden forrige behandling i fylkesnemnda eller domstol.

Barnets rett til å uttale seg i saker om tilbakeføring

Det følger av barnevernloven at barn som har fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal få informasjon og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Dette gjelder også i saker om tilbakeføring etter omsorgsovertakelse.

Det er Fylkesnemnda som skal treffe avgjørelsen om mulig tilbakeføring, og det er således Fylkesnemnda som har ansvaret for at barnet har blitt informert og fått mulighet til å uttale seg. Fylkesnemnda kan oppnevne en egen talsperson for barnet.

Fosterforeldres rett til å uttale seg i saker om tilbakeføring

Fosterforeldre har ikke partsstatus i saker om tilbakeføring. Det følger imidlertid av barnevernloven at fosterforeldre har rett til å uttale seg før et vedtak om omsorgsovertakelse oppheves og barn tilbakeføres til sine foreldre. I praksis vil det være barneverntjenesten som innhenter fosterforeldrenes synspunkter som del av saksforberedelsen for fylkesnemnda.

Noen ganger blir fosterforeldrene også bedt om å forklare seg i forhandlingsmøtet i fylkesnemnda. Fosterforeldrene kan blant annet uttale seg om barnets fungering, utvikling og tilknytning til mennesker og miljø der det er.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater