Vilkår for omsorgsovertakelse

Utgangspunktet er at barn og foreldre har rett til respekt for sitt familieliv. Det offentlige kan bare gjøre inngrep, herunder treffe vedtak om omsorgsovertakelse, når et av de fire strenge grunnvilkårene i barnevernloven er oppfylt. I tillegg skal det aldri gjøres større inngrep enn nødvendig, og det er en forutsetning at situasjonen til barnet ikke kan avhjelpes på annen måte. Videre må en omsorgsovertakelse være til barnets beste.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater