Vilkår for omsorgsovertakelse

Utgangspunktet er at barn og foreldre har rett til respekt for sitt familieliv. Det offentlige kan bare gjøre inngrep, herunder treffe vedtak om omsorgsovertakelse, når et av de fire strenge grunnvilkårene i barnevernloven er oppfylt. I tillegg skal det aldri gjøres større inngrep enn nødvendig, og det er en forutsetning at situasjonen til barnet ikke kan avhjelpes på annen måte. Videre må en omsorgsovertakelse være til barnets beste.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
07/11/2019

Det er fylkesnemnda som har kompetanse til å fatte vedtak om omsorgsovertakelse i første instans. For å kunne vurdere om det skal fattes slikt vedtak, må fylkesnemnda først vurdere om et av barnevernlovens fire grunnvilkår er oppfylt. Vilkårene følger av barnevernloven § 4-12:

Alvorlige mangler i den daglige omsorg eller personlige kontakt og trygghet (Vilkår 1)

Hvis det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling, vil det første grunnvilkåret være oppfylt.

Alvorlige mangler ved daglig omsorg eller personlig kontakt og trygghet kan handle om at barnet ikke får dekket sitt behov for mat, klær, stell og pleie, eller at barnet er overlatt til seg selv. Det kan også handle om situasjoner der barnet blir avvist av foreldrene, eller situasjoner som skaper utrygghet hos barnet, f eks hvor foreldrene sliter med rusmisbruk eller de har psykiske lidelser som går utover omsorgen for barnet. Også andre forhold kan bli ansett som alvorlige mangler.

Det er ikke tilstrekkelig at det er enkelte mangler ved foreldrenes omsorgsutøvelse, og det kreves ikke at omsorgen skal være perfekt. Situasjonen må ifølge lovgiver være forholdsvis uholdbar, og ikke et hvert avvik gir grunnlag for omsorgsovertakelse. Det må være snakk om alvorlige forhold, og terskelen for omsorgsovertakelse er høy.

Barn som ikke får dekket sine særlige behov for behandling og opplæring (Vilkår 2)

Hvis foreldre ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring, kan det være grunnlag for omsorgsovertakelse.

Dette er nok den minst brukte bestemmelsen i praksis. Den gir imidlertid adgang til å treffe vedtak om omsorgsovertakelse hvis barnet ikke får dekket sine særlige behov for behandling og opplæring. Det kan for eksempel være tilfellet hvis foreldrene nekter barnet nødvendig medisinsk behandling, nødvendig utredning eller kontakt med hjelpeapparatet. Videre hvis foreldrene holder barnet tilbake fra skolen og ikke sikrer nødvendig opplæring. Det må være snakk om en svikt ved foreldre, og at de ikke gjør det som vanligvis kan forventes av foreldre i en tilsvarende situasjon.

Mishandling eller andre alvorlige overgrep i hjemmet (Vilkår 3)

Hvis et barn blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, har barnet rett på beskyttelse. Det kan skje ved vedtak om omsorgsovertakelse.

Med mishandling og andre alvorlige overgrep tenker man først og fremst på vold og seksuelle overgrep. Det kan være snakk om situasjoner der barnet selv blir utsatt for fysisk vold, men det kan også tenkes situasjoner der barnet er vitne til vold. Det kan f eks være der den ene forelderen er voldelig mot den andre forelderen eller mot søsken mens barnet er hjemme. De siste årene har det vært et økende fokus på skadevirkningene ved å være vitne til vold, og dette vil derfor også kunne kvalifisere som mishandling, selv om volden direkte retter seg mot barnet.

Foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet (Vilkår 4)

Det siste vilkåret relaterer seg til forhold frem i tid. Hvis det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet, vil det kunne komme på tale med omsorgsovertakelse. Det kan for eksempel være tilfellet hvis foreldrene er psykisk utviklingshemmede, og det vurderes som usannsynlig at de i fremtiden vil være i stand til å gi barnet forsvarlig omsorg.

Les også: Hvem bestemmer hva etter en omsorgsovertakelse?

Tilleggsvilkår

Hvis fylkesnemnda vurderer at et av de fire ovennevnte grunnvilkårene er oppfylt, kan det fattes vedtak om omsorgsovertakelse. Det gjelder imidlertid bare når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i. Hvis det kan skapes tilfredsstillende forhold ved mildere inngrep, herunder ved hjelpetiltak eller på annen måte, kan det ikke treffes vedtak om omsorgsovertakelse. Fylkesnemnda må i tillegg vurdere om omsorgsovertakelse vil være til det beste for det konkrete barnet.

Hvis fylkesnemnda fatter vedtak om omsorgsovertakelse, og man er uenig i avgjørelsen, kan man bringe saken inn til overprøving i tingretten.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater