Arv etter samboer

En mann står bak en dame og holder rundt hun ute i naturen. Foto

Dersom samboere ikke har felles barn, vil de ikke arve fra hverandre. Dersom samboere derimot har felles barn eller venter barn sammen, vil de arve hverandre i henhold til arveloven. Videre kan samboere med felles barn ha rett til arv etter hverandre dersom det er fastsatt i testament.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
08/05/2023

Samboers arverettigheter

Arveloven regulerer blant annet rett til arv og uskifte på grunnlag av samboerskap.

Arvelovens begrep om samboerskap er begrenset til å omfatte der hvor to personer over 18 år, hvor ingen av dem er gift, eller samboer med andre, lever sammen i et ekteskapsliknende forhold.

Homofile og heterofile samboerforhold er omfattet.

Den som var samboer med avdøde ved dødsfallet, kan ha rett til arv tilsvarende 4 ganger grunnbeløpet i Folketrygden ved dødsfallet.

Samboere uten barn

Det er imidlertid en sentral begrensning. Samboers arverett gjelder først dersom samboerne har, har hatt eller venter barn sammen. Barnløse samboere har i dag ingen arverett etter hverandre etter arvelovens bestemmelser.

Samboere uten felles barn har med andre ord ingen lovbestemt arverett etter hverandre.

Det kan medføre økonomiske vanskeligheter for gjenlevende samboer.

Ofte vil avdøde og gjenlevende samboer eie felles bolig sammen. Uten et testament som gir gjenlevende samboer rett til arv, vil avdødes eierandel i felles bolig inngå i boet etter avdøde.

Det innebærer at avdødes eierandel i utgangspunktet skal fordeles til arvingene, som ikke inkluderer gjenlevende samboer. Gjenlevende samboer kan da befinne seg i en økonomisk situasjonen hvor vedkommende ikke har råd til å sitte med boligen alene.

Om samboere på forhånd har tilgodesett hverandre i et testament, kan denne situasjonen unngås. Det normale er at samboere da tilgodeser hverandre gjensidig i testamentet, slik at hver av dem sikres.

Arveretten til samboere med felles barn går foran pliktdelsarv til barn/livsarvinger etter avdøde. Per 1. mai 2022 utgjør 1 G kr 111 477, hvilket innebærer at arveretten for gjenlevende samboer utgjør kr. 445 908. Utgjør boet etter avdøde en nettoverdi som er mindre enn dette beløpet, arver den gjenlevende samboeren alt. Dette gjelder også der avdøde etterlater seg livsarvinger.

En samboers arverett kan innskrenkes eller bortfalle dersom det er bestemt i testament, forutsatt at samboeren er varslet på forhånd. I et testament kan også en samboer gis større arv enn det som følger av arveloven, men for arv over 4 ganger Folketrygdens grunnbeløp må barns/livsarvingers pliktdelsarv tas hensyn til.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å opprette et testament som enten utvider eller begrenser en samboers arv.

Samboers rett til å sitte i uskiftet bo

Samboere har rett til å sitte i såkalt uskiftet bo etter at en av samboernes bortgang.

Å sitte i uskiftet bo vil for gjenlevende samboer innebære at arveoppgjøret med avdødes arvinger til dels utsettes.

Tilsvarende som for gjenlevende samboers arverett, må samboerne ha, ha hatt eller vente barn sammen for å ha rett til å sitte i uskiftet bo.

Gjenlevende samboer har rett til å sitte i uskiftet bo med felles bolig og innbo, samt bil og fritidseiendom med innbo som tjente til felles bruk for samboerne. Gjenlevende samboer kan også sitte i uskifte med andre eiendeler dersom det er fastsatt i testament eller arvingene til avdøde samtykker.

Retten til uskifte kan på den andre siden også avgrenses ved testament, forutsatt at den andre samboeren er varslet.

For at gjenlevende samboer skal kunne sitte i uskiftet bo ovenfor avdødes barn/livsarvinger, som ikke er felles barn, må den eller disse samtykke. Hvis den særskilte livsarvingen er mindreårig, dvs. under 18 år, må vergen og Statsforvalteren gi samtykke.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å utforme en uskifteavtale med særkullsbarn.

Ta avdødes gjeld med i beregningen

Det er særlig 3 forhold som gjenlevende samboer bør tenke på før vedkommende eventuelt bestemmer seg for å sitte i uskiftet bo.

Alt det gjenlevende samboer er eller blir eier av, og som hører naturlig sammen med de eiendelene vedkommende sitter i uskifte med, går inn i uskifteboet.

For det andre skal det ikke regnes arv fra avdøde til gjenlevende samboer hvis uskifteboet skiftes etter lengstlevende samboers bortgang. Gjenlevende samboer som velger å sitte i uskiftet bo, blir også personlig ansvarlig for avdødes gjeld.

For å få en oversikt over avdødes forpliktelser overfor kreditorer, kan gjenlevende samboer utferdige proklama. Ved proklama gis kreditorer en frist for å melde krav til boet. Tingretten vil være behjelpelig med utferdigelsen av proklamaet. En samboer som har rett til å sitte i uskifte, har videre rett til å få opplysninger om den økonomiske stillingen til avdøde, som inkluderer opplysninger fra banken og skattemelding/selvangivelse fra skattemyndighetene.

Hvis gjenlevende samboer bestemmer seg for å sitte i uskifte, skal vedkommende sende melding til tingretten om dette innen 60 dager etter dødsfallet. I meldingen skal blant annet navn og alder på arvingene samt en summarisk oppgave over eiendeler og gjeld for seg selv og den avdøde samboeren, fremgå.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater foretar en vurdering om hvorvidt du som gjenlevende samboer bør overta boet i uskifte, eller om det er mer lønnsomt at det foretas et arveoppgjør.

Husstandsfellesskapsloven og husleieloven

I den såkalte husstandsfellesskapsloven finnes det enkelte bestemmelser som regulerer fordelingen av felles bolig og innbo ved opphør av samboerskap, herunder ved død. Loven gjelder for to eller flere ugifte personer over 18 år som har bodd sammen i en husstand i minst to år, eller dersom de har, har hatt eller venter barn sammen.

Ved samlivsbrudd som skyldes den ene samboerens død, kan den gjenlevende samboeren, dersom særlige grunner taler for det, få rett til å:

 • Overta felles bolig gjennom å tre inn i husleiekontrakt.
 • Løse inn andel/aksje/obligasjon som retten til felles bolig er knyttet til.
 • Overta avdødes boligeiendom eller til å tre inn i eierandel av boligeiendom som tjente til felles bolig.
 • Overta alminnelig innbo.

Det fremkommer klart av loven at man skal ta hensyn til avtaler som partene har inngått. Reglene om oppgjør og skiftetakst i ekteskapsloven og skifteloven gjelder også for fordelinger som finner sted etter husstandsfellesskapsloven.

Dette innebærer noe forenklet forklart at gjenlevende samboer får rett til å kjøpe ut avdødes arvinger til markedspris.

Husleieloven har videre bestemmelser som gir gjenlevende samboer rett til å tre inn i leieforholdet til felles bolig. Ved offentlig skifte avgjør tingretten om gjenlevende skal få disse rettighetene.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater