Overtakelse av bolig ved samlivsbrudd

Design uten navn 2022 01 20 T095110 813

Etter et samlivsbrudd er hovedregelen at hver part beholder sine verdier og gjeld, og at det skjer et oppgjør etter eiendomsgrensene, dvs. at hver beholder sitt. I motsetning til ekteskap medfører ikke samboerskap endringer i formues- eller eiendomsforholdet. Som samboer kan du imidlertid ha rett til å overta felles bolig og innbo ved samlivsbrudd.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
08/05/2023

Husstandsfellesskapsloven § 3

Loven representerer et unntak fra den alminnelige regel om at hver av partene beholder sitt. Uten lovbestemmelsen ville en samboer uten eierposisjon ikke hatt mulighet til å fortsette å bo i boligen mot eierens vilje.

Det er ikke slik at man er sikret rett til å overta boligen etter samlivsbrudd selv om man er medeier.

Etter husstandsfellesskapsloven § 3 kan samboere som har bodd sammen i over to år, og har, har hatt eller venter barn sammen, ha rett til overtakelse av den andres bolig og innbo ved samlivsbrudd. Boligen må utelukkende eller hovedsakelig ha tjent som felles bolig.

ⓘ 
Et samlivsbrudd krever ofte mye tid, penger og energi.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom den juridiske prosessen slik at du kan få en bekymring mindre.

Overtakelse av bolig og innbo ved samlivsbrudd krever "sterke grunner"

Ved samlivsbrudd kreves det "sterke grunner" for at den ikke-eiende samboer skal ha krav på overtakelse av bolig og innbo. Dette er et strengt vilkår, og det stilles krav til overvekt av hensyn for at den ikke-eiende samboer skal ha rett til å overta boligen.

Det gjøres en konkret skjønnsmessig vurdering av partenes interesser og behov.

Omsorgsansvar for mindreårige barn

Lovens forarbeider tyder på at bestemmelsen først og fremst tar sikte på tilfeller hvor den som ønsker å overta den annens andel har omsorgsansvar for felles mindreårige barn.

For eksempel vil en samboer kunne ha rett til å overta bolig og innbo hvis barnet har særlig behov for stabilitet og trygghet, og det anses som best for barnet å bo i sitt vante miljø.

Samlivets varighet og partenes tilknytning til boligen kan også ha betydning i vurderingen om det foreligger "sterke grunner".

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi vurderer om du i din situasjon kan ha rett til å overta bolig og innbo.

Hvis en samboer har odelsrett til eiendommen eller ervervet den ved arv eller gave, vil ikke retten til å overta bolig etter husstandsfellesskapsloven gjelde.

Dette betyr at en samboer er sikret å beholde sitt arvede barndomshjem.

Kan en samboer få bruksrett?

En samboer kan også få bruksrett til den andres bolig når særlige grunner taler for det. Det følger da naturlig nok at man må betale eiende-samboer et vederlag. Det ligger ingen føringer på vederlag i loven, men ifølge forarbeidene skal det betales vederlag i tråd med alminnelig prinsipper.

Det kreves mindre for å få bruksrett enn for overtakelse av bolig, men de samme momentene som ved vurdering av overtakelse er relevant.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å undersøke muligheten for bruksrett i din sak.

Bruksretten gjelder selv om den andre parten har odelsrett til eiendommen, eller den er ervervet fra hans eller hennes slekt ved arv eller gave.

Det er viktig å være klar over at en inngått samboeravtale under samlivet må vike for lovens bestemmelser. Med andre ord må forhåndsavtaler vike for lovens bestemmelser.

Avtaler som gjøres på selve oppgjørstidspunktet om boligen, er bindende.

Hva koster det å overta boligen?

Som utgangspunkt forutsetter overtakelse av bolig at man betaler eiendommens markedspris på tidspunktet det ble bestemt hvem som skulle overta boligen. Det innhentes ofte flere verdivurderinger og så settes verdien til gjennomsnittet av de innhentede verdivurderinger/takster.

Dersom man ikke blir enige om utløsningssum, vil verdsettelsen skje ved skiftetakst.

Skiftetakst skal normalt tilsvare eiendommens markedspris. På den måten er det ingen økonomisk fordel ved å overta boligen i forhold til andre.

Overtakelse av bolig etter samboers død

Hvis en samboer dør, kan gjenlevende ha rett til å overta boligen dersom det foreligger ”særlige grunner”.

Det er naturlig at det skal mer til å overta boligen i konkurranse med eieren selv enn med eierens arvinger. Av den grunn er vilkåret mindre strengt enn "sterke grunner" som gjelder ved samlivsbrudd.

Det er imidlertid de samme momentene som vil ha betydning i vurderingen.

Hva gjør vi for deg?

  • Du vil få svar på dine spørsmål knyttet til overtagelse av bolig etter samlivsbrudd.
  • Vi vurderer saken din og gir deg råd.
  • Vi prosederer saken din dersom du vil bringe den inn for domstolene.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater