Nyttige råd ved deling etter samboerskap

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
07/01/2016

Hver part beholder sitt

Hovedregelen er at hver part beholder sine verdier og gjeld, og at det skjer et oppgjør etter eiendomsgrensene. Samboerskap medfører ikke endringer i formues- eller eiendomsforholdet.

Det partene eier i eneeie, tar vedkommende med seg uten at det i utgangspunktet skjer en korreksjon. Det partene eier i sameie, deles i utgangspunktet etter eierbrøk. Det er de reelle eierforholdene som er avgjørende. Er det ikke holdepunkter for noe annet legges det til grunn at partene eier en halvpart hver.

Er sameie oppstått?

Noen ganger kan det være uklart hvorvidt sameie er etablert.

Partene kan for det første avtale at de eier noe sammen. Samboere har full avtalefrihet. Videre kan partene eie noe sammen hvis en arvelater eller en giver bestemmer det.

Sameie kan også oppstå ved at partene bidrar til ervervet, eksempelvis ved å bidra med en pengesum. Sameie kan også oppstå uten direkte bidrag, gjennom såkalte indirekte bidrag som eksempelvis er arbeid i hjemmet eller betaling av forbruksutgifter. Forutsetningen er at begge parter har bidratt til anskaffelsen og at ervervet er et felles prosjekt. Enighet om anskaffelse og finansiering, og fellesskap rundt bruken kan vitne om at anskaffelsen er et felles prosjekt.

I praksis blir det først et spørsmål om hvem som har ytet direkte bidrag. Deretter må det klargjøres om den andre har muliggjort noen av de direkte bidragene ved å ta mer enn sin del av hjemmearbeid eller forbruksutgifter. Hvorvidt medvirkningen er stor nok til å stifte eiendomsrett er en samlet skjønnsmessig vurdering av bidragets størrelse og graden av fellesskap, men terskelen er høy.

Kan jeg kreve tilbake penger jeg har brukt?

Utgangspunktet er at det som er forbrukt ikke kan kreves tilbake, og at det ikke skjer noen korreksjon ved endt samliv. Men rettspraksis har åpnet for at en samboer kan kreve kompensasjon dersom den andre samboeren er tilført en økonomisk fordel i form av en berikelse eller en besparelse.

Om og i hvilken grad vederlag tilkjennes beror på en skjønnsmessig rimelighetsvurdering. En nedre grense er at vederlag normalt bare tilkjennes der den økonomiske fordel ikke er uvesentlig. I lys av utgangspunktet er terskelen høy, men avgjørende er en konkret helhetsvurdering.

Kan jeg få bruksrett til eller overta felles bolig og innbo?

En samboer kan få overta felles bolig og vanlig innbo når sterke grunner taler for det. Det må foretas en konkret skjønnsmessig vurdering av partenes interesser og behov. Det må være en klar overvekt av hensyn som taler for å gi overtakelsesrett av bolig som eies av den andre. Eksempelvis er omsorg for barn et sentralt moment.

En samboer kan få bruksrett til bolig når særlige grunner taler for det. Det kreves mindre for å få bruksrett enn for å overta, men de samme momenter som ved overtakelse er relevant.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater