Vilkår for pappapermisjon og fordeling ved et samlivsbrudd

Design uten navn 27

For å ha rett til pappaperm er det noen vilkår som må være oppfylt. Videre står pappapermisjonen i en særstilling dersom foreldrene går fra hverandre før far har tatt sin del av permisjonen.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
07/12/2021

Nærmere om pappapermisjon

I forbindelse med fødsel har foreldre rett til permisjon i til sammen 49 uker med 100 prosent foreldrepenger, eller 59 uker med 80 prosent foreldrepenger.

For disse 49 ukene er inntil 18 uker forbeholdt mor, hvorav tre uker med foreldrepenger må tas ut før termin.

Fedrekvoten, eller pappapermen, er på 15 uker ved 100 prosent uttak.

Vilkår for pappapermisjon

For det første må både far og mor ha rett til foreldrepenger dersom far skal kunne ta pappapermisjon.

Hvis mor ikke har rett til foreldrepenger og har mottatt engangsstønad har ikke far rett til pappaperm.

I de tilfellene der far ikke har rett til foreldrepenger overføres pappapermen til mor.

Hvis far ikke benytter seg av pappapermen når foreldrene fremdeles er sammen, mister foreldrene disse ukene.

Unntaket er dersom mor søker om å få pappapermen overført til henne fordi far er for syk til å ta seg av barnet.

En medmor har samme rettigheter som far når det gjelder permisjon.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i ethvert spørsmål som gjelder foreldrepermisjon.

Pappapermisjon ved samlivsbrudd

Hvis foreldrene går fra hverandre før far har tatt sin pappaperm, overføres disse 15 ukene til mor dersom hun har den daglige omsorgen for barnet.

Foreldrene kan eventuelt avtale at far skal ta ut pappaperm selv om foreldrene har gått fra hverandre. Dette forutsetter at foreldrene er enige. Far må da søke om det og legge ved en bekreftelse fra mor på at far faktisk har omsorgen for barnet de dagene det søkes om.

Hvis man går fra hverandre før far har tatt sin del av pappapermisjonen er det altså nødvendig å gjøre en avtale med mor om at far likevel skal ha sin del av pappapermen. Hvis ikke blir denne overført til mor.

Ved samlivsbrudd mens barnet er lite er det også viktig å lage en samværsavtale som regulerer omfanget av samvær med den andre forelderen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår dere med å opprette en avtale om foreldrepermisjon eller en samværsavtale dersom dere har behov for det.

Bli kjent med våre advokater i dag

Andreas Sitat

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater