Formuesforhold mellom samboere

Formuesforhold samboere 2

I dagens samfunn er det ikke uvanlig at par foretrekker å leve sammen i samboerskap i stedet for den mer formelle samlivsformen ekteskap. Dette har blant annet betydning for formuesforholdet mellom partene.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
18/01/2022

Utgangspunktet om at hver samboer eier sitt

Under samboertiden er ikke nødvendigvis samboere opptatt av hvem av dem som eier hva. Samtidig er det slik at hver av dem eier sitt, selv om de kan ha en sammenblandet økonomi.

Mens det for ektefeller er slik at ved en skilsmisse har hver av ektefellene som hovedregel krav på en halvpart hver av verdiene i ektefelleboet, så er utgangspunktet for samboere at verdiene ved et samlivsbrudd skal deles basert på hvem av partene som har anskaffet hva. Dette formuleres gjerne som at delingen skal skje etter eiendomsgrensene ved opphør av samboerskap.

Denne artikkelen omhandler primært formuesforholdet mellom samboere under samboertiden, men har en side til noen av de spørsmål som oppstår ved et samlivsbrudd.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i formuesforhold mellom samboere, samt hva du kan regulere og hvordan du kan sikre deg.

Samboere er ofte sameiere

Utgangspunktet er at samboere eier hver sine eiendeler. Samtidig vil samboere under samlivet ofte gå til anskaffelse av flere eiendeler i fellesskap. For de eiendelene som anskaffes i fellesskap, blir samboerne sameiere i eiendelen. Det er typisk de største investeringene samboerne anskaffer sammen. To samboere kjøper for eksempel bolig og båt i fellesskap, og vil da være sameiere i boligen og båten.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med oppgjør etter endt samboerskap.

Eierandelene i sameiet

Når det gjelder eierandelene i en eiendel, er det en presumsjon etter sameieloven for at hver enkelt eier har like stor eierandel. Dersom to samboere eier felles bolig sammen, er det dermed en presumsjon for at de eier en halvpart hver av boligen.

Dette utgangspunktet gjelder med mindre det ikke kan føres bevis for et annet eierforhold, for eksempel i form av en kontrakt eller avtale.

Eierandelen i grunnboken til eiendommen i eiendomsregisteret, er ikke i seg selv avgjørende. Situasjonen ved anskaffelsen eller senere forhold kan tilsi en annen eierandel.

For eksempel kan tilfellet være at den ene samboeren gikk inn med all egenkapitalen ved kjøpet, slik at like store eierandeler er en lite naturlig forståelse av eierandelene til boligen.

Hvis den ene samboeren kan dokumentere at vedkommende var eier av en eiendel da samboerforholdet startet, eller at vedkommende deretter har anskaffet eiendelen på en annen måte, for eksempel ved arv eller gave, blir det enklere å få gjennomslag for en annen eierandel.

For å unngå uenighet om eierandelene til eksempelvis felles bolig ved et eventuelt fremtidig samlivsbrudd, kan samboere inngå en samboeravtale som regulerer blant annet eierandelene.

I en samboeravtale kan problemene løses på forhånd, på et tidspunkt hvor det erfaringsmessig er mye lettere å oppnå enighet om hvilken eierandel som er rimelig og om hva som rent faktisk har skjedd. Vi vil derfor anbefale at det opprettes samboeravtale allerede på et tidlig stadium i samlivet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med opprettelse av en samboeravtale.

Gjeld og kreditorforfølgelse

En samboer kan som hovedregel ikke stifte gjeld med virkning for den andre samboeren. Samboere kan imidlertid oppta lån i fellesskap. Avtalen med långiver, som for eksempel en bank, kan være at begge samboere er solidarisk ansvarlige for lånet.

Solidaransvaret innebærer at banken kan kreve hver av samboerne for hele gjelden.

Det solidariske ansvaret kan få stor betydning ved mislighold av låneforpliktelsene. Det interne gjeldsansvaret samboerne imellom vil derimot presumtivt være at hver samboer er ansvarlig for en halvpart av lånet med solidaransvar.

Gjennom namsfogden kan en kreditor ved hjemmel for det, ta utlegg i blant annet fast eiendom som skyldneren eier.

Dette har kreditor adgang til selv om eiendommen eies av to samboere.

Dersom en samboer misligholder lånet sitt, kan kreditorer få utlegg i denne samboerens ideelle halvpart av boligen. Dette vil for eksempel kunne skje når to samboere står oppført med ½ hver av boligen i grunnboken i eiendomsregisteret.

Namsfogdens alminnelige praksis på området er at den andre samboeren da ikke varsles om at utlegg er tatt. Praksis i dag er at den andre samboeren først får vite om utlegget etter at en kreditor eventuelt har begjært tvangssalg av boligen. Hvis en samboer er bekymret for at den andre misligholder sine låneforpliktelser uten å være åpen om dette, bør derfor vedkommende selv undersøke grunnboken til den felleseide boligen med jevne mellomrom.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til gjeldsansvar.

Hjemmeværende samboer

Det hender at samboere innretter samlivet slik at den ene er hjemmeværende og tar seg av barna og hjemmet, mens den andre er ute i arbeidslivet. Uten en særskilt avtale om pensjonsrettigheter eller økonomisk bidrag til den hjemmeværende, finnes det ingen hjemmel for å kreve hverken pensjon eller økonomisk bidrag fra den arbeidende samboeren.

Den hjemmeværende samboeren kan imidlertid opparbeide seg eierrettigheter i den felles bolig som følge av bidraget i hjemmet, men dette er en skjønnsmessig og usikker vurdering som det vil kunne være vanskelig å nå frem med.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bevisstgjør deg på dine rettigheter som samboer.

Samboers arverettigheter og rett til uskifte

Arveloven regulerer rett til arv og uskifte på grunnlag av samboerskap.

Arvelovens samboerskapsbegrep er begrenset til å omfatte der hvor to personer over 18 år, hvor ingen av dem er gift, registrert partner eller samboer med andre, lever sammen i et ekteskapsliknende forhold. Homofile og heterofile samboerforhold er omfattet.

Den som var samboer med avdøde ved dødsfallet, har i utgangspunktet rett til arv etter samboer tilsvarende 4 ganger Folketrygdens grunnbeløp ved dødsfallet. Det er imidlertid en sentral begrensning. Samboers arverett gjelder først dersom samboerne har, har hatt eller venter barn sammen.

Samboere uten felles barn har med andre ord ingen lovbestemt arverett etter hverandre.

Samboere har videre rett til å sitte i såkalt uskiftet bo etter dødsfall hos en av samboerne. Å sitte i uskiftet bo vil innebære at arveoppgjøret med avdødes arvinger til dels utsettes. Tilsvarende som for gjenlevende samboers arverett, må samboerne ha, ha hatt eller vente barn sammen for å ha rett til å sitte i uskiftet bo.

Gjenlevende samboer har i utgangspunktet rett til å sitte i uskiftet bo med felles bolig og innbo, samt bil og fritidseiendom med innbo som tjente til felles bruk for samboerne.

Hvis samboere ønsker å sikre hverandre, kan de tilgodese den andre eller hverandre gjensidig i testament. I et testament kan også en samboer gis større arv enn det som følger av arveloven, men for arv over 4 ganger Folketrygdens grunnbeløp må barns/livsarvingers pliktdelsarv tas hensyn til.

Både arveretten og uskifteadgangen etter arveloven er forutsatt at samboerne har felles barn.

Hvis ingen av samboerne har barn/livsarvinger, kan de fullt ut tilgodese hverandre i gjensidig i et testament. Ved å opprette et gjensidig testament innenfor lovens rammer, vil samboerne kunne sikre seg mot at den av dem som lever lengst får økonomiske vanskeligheter etter den andres bortgang.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å sette opp testament som sikrer lengstlevende samboer.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Saba

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater