Pliktdelsarv: Dette er reglene

En mann holder rundt et barn. Foto

I de tilfellene der avdøde (arvelater) har barn, vil barna, eller deres etterkommere hvis barna er døde, ha krav på en bestemt andel av arven, pliktdelen. Utgangspunktet er at barna deler 2/3 av formuen, men her er det beløpsmessige begrensninger. Barnas arv avhenger av avdødes sivile status, og om avdøde etterlater seg testament. Uten testament gjelder arvelovens regler fullt ut.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
30/06/2023

Hva er pliktdelsarv?

Regelen om at enkelte av avdødes pårørende har krav på pliktdelsarv har rot langt tilbake i tid. Pliktdelsarv bidrar til å sikre forutberegnelighet for avdødes nærstående. I dag er bestemmelsen om pliktdelsarv å finne i arvelovens § 50.

Bestemmelsen blir først aktuell i de tilfeller der arvelateren etterlater seg barn.

ⓘ 
Rollen til advokaten

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom lovverket, slik at fremtiden blir forutsigbar og du skal være trygg på at resultatet blir best mulig, med minst mulig konflikt om du ønsker å opprette testament.

Regelen om pliktdelsarv begrenser arvelaters mulighet til å prioritere andre enn barna, og den hindrer også forfordeling mellom barna.

Pliktdelsarven er forbeholdt livsarvingene.

Livsarvinger vil si barna til arvelateren, herunder også adopterte barn.

Dersom en livsarving selv er død, vil pliktdelsarven gå videre til dennes barn igjen.

2/3 av formuen til arvelateren er pliktdelsarv til livsarvingene. En livsarving vil likevel ikke ha krav på en høyere pliktdelsarv enn kronebeløp tilsvarende 15 G (femten ganger folketrygdens grunnbeløp). 15 G tilsvarer i 2023 kr. 1.779.300,-. Beløpsgrensen på 15 G gjelder for hvert barns linje.

Pliktdelsarv og testament

Arvelateren kan i utgangspunktet ikke skrive et testament som rokker ved pliktdelsarven. Da må det i så fall foreligge særskilt hjemmel for dette.

Pliktdelsarven har etter dette prioritet foran testament. Det innebærer at livsarvingene har krav på sin pliktdelsarv før de som er tilgodesett i testamentet får sin del.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg vil advokaten gjennomgå din livssituasjon for å skreddersy en løsning etter dine ønsker.

Hvordan beregner du pliktarv?

Eksempel:

Arvelateren hadde en formue på kr 6.000.000,-. Han hadde tre barn, hvorav to er i live. Hans avdøde barn hadde tre barn.

Uten et testament skal de to barna til arvelateren som er i live hver ha kr 2.000.000,-. Det avdøde barnet sin andel på kr 2.000.000,- vil bli fordelt likt med kr 666.666,67,- på hvert av de tre (barne)barna.

Endres eksempelet til at arvelater har opprettet et testament, og har begrenset barnas arv til beløpsgrensen på 15 G for hvert barn, vil hvert barn pr. 2023 arve kr. 1.779.300,-. Det avdøde barnet sin andel på kr. 1.779.300,- vil fordeles likt mellom de tre (barne)barna, med kr. 593.100 til hver,-. Da vil arvelater i testamentet fritt kunne testamentere over den resterende summen på kr. 662.100,-.

Endres igjen eksempelet til at arvelater i testament har begrenset barnas arv til 2/3 av formuen til avdøde, vil hvert barn arve kr. 1.333.333,33,-. Det avdøde barnet sin andel på kr. 1.333.333,33,- vil fordeles likt mellom de tre (barne)barna, med kr. 444.444,44,- hver. I testamentet kan arvelater fritt testamentere over den resterende verdien på 1/3, tilsvarende kr. 2.000.000,-.

Pliktdelsarv og ektefelles minstearv

Dersom arvelater har livsarvinger, har hans eller hennes ektefelle krav på ¼ av arvelaters formue, eller minst fire ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet for dødsfallet.

En ektefelles minstearv har prioritet foran livsarvingenes pliktdelsarv. Dersom arvelateren har liten formue kan dette medføre at pliktdelsarven blir redusert eller bortfaller helt.

Ektefellens rett til uskifte

Å sitte i uskiftet bo innebærer kort sagt at den lengstlevende ektefellen utsetter skifteoppgjøret med avdødes arvinger, og overtar avdøde ektefelles formue, eiendeler og gjeld. Denne retten omfatter i utgangspunktet alle eiendeler som har vært felleseie, men kan også omfatte særeie når dette er avtalt ved ektepakt.

Forholdet til felles livsarvinger

Retten til å sitte i uskiftet bo kan falle bort (eksempelvis der ektefellen gifter seg på nytt), men så lenge vilkårene for å sitte i uskifte er oppfylt, vil det ha prioritet fremfor å utbetale pliktdelsarv til livsarvingene.

Forholdet til særkullsbarn

Forholdet til særkullsbarn er annerledes. Særkullsbarn er barn som arvelateren har med andre enn lengstlevende ektefelle. Utgangspunktet er her at særkullsbarn kan kreve sin pliktdelsarv utbetalt etter arvelaterens død.

Arverekkefølgen
Last ned PDF

Hva gjør våre advokater for deg?

 • Vi vil gi deg svar på dine spørsmål knyttet til pliktdelsarv.
 • Vi kan beregne pliktdelsarv i din situasjon.
 • Vi utarbeider testament skreddersydd din livssituasjon.
 • Vi bistår deg med tolkning av testament.
 • Vi gir juridisk rådgivning knyttet til din sak.
 • Vi bistår deg i din sak.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater