Samboerskap eller ekteskap?

I dag er det ikke lenger noen selvfølge at to mennesker som ønsker å leve sammen gifter seg. Samboerskap blir stadig mer vanlig. Mange samboere har en oppfatning av at de etter noen års samliv har de samme rettighetene som gifte par. Dette er imidlertid ikke tilfellet. Lovgiver har hittil ikke fulgt opp samfunnsutviklingen med et lovverk som ivaretar samboernes interesser. Mange samboere får seg derfor en stor overraskelse den dagen samlivet går i oppløsning, eller når den ene faller fra.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
15/08/2018

Forskjellene

Mens gifte par har ekteskapsloven som sikrer dem deling av verdiene ektefellene har skapt i løpet av ekteskapsperioden, med mindre ektefellene har avtalt fullstendig særeie i en ektepakt, har samboerne ingen tilsvarende rettigheter. For samboere gjelder prinsippet om at hver av samboerne selv eier alle midler vedkommende har ervervet i løpet av samlivet og beholder dette alene ved et skifte. Denne ordningen kan slå spesielt urettferdig ut i de tilfellene hvor den ene samboeren har vært hjemmeværende med felles barn, noe som har muliggjort at den andre kunne jobbe og tjene penger. Ved oppløsning av samboerskapet får da den som har vært i jobb ta med seg verdiene ut av samboerskapet, mens den hjemmeværende blir sittende igjen med meget lite.

Videre er det store forskjeller mellom rettighetene til gifte par og rettighetene til samboere i arveloven. Mens en ektefelle alltid er sikret en del av arven til sin avdøde partner, risikerer en samboer på visse vilkår å bli sittende igjen uten noen ting.

Hva kan man som samboer gjøre for å sikre sin økonomiske situasjon?

Resultatet av den nevnte rettstilstanden blir dermed at det er opp til den enkelte samboer å selv ta ansvar for å sikre sin egen økonomi, da lovgiver ikke har gjort det.

For det første er det viktig at samboerne oppretter en samboeravtale som stadfester hvordan verdiene skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd. En slik samboeravtale burde også regulere fordelingen av gjeldsansvaret mellom samboerne. Det er også naturlig å avtale fordelingen av vedlikeholdsutgifter og påkostninger tilknyttet sameiegjenstandene.

For det andre burde alle samboerpar vurdere om de skal tilgodese hverandre i et testament, for å sikre at den andre kan opprettholde den levestandarden som paret har, dersom den ene skulle falle bort.

Ta kontakt med Codex Advokat i dag og la oss hjelpe dere med opprettelsen av dokumentene som sikrer deres økonomiske situasjon!

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater