Selge bolig ved skilsmisse/samlivsbrudd

Design uten navn 2022 01 05 T152140 307

Noen ganger er det nødvendig å selge tidligere felles bolig ved et samlivsbrudd. Dersom ingen av partene har rett til å beholde bolig etter skilsmissen/samlivsbruddet kan dessuten hver av partene kreve at boligen blir solgt.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
16/10/2023

Fordeling av eiendeler – retten til å overta bolig

Partene står i utgangspunktet fritt til å avtale hvem som skal overta hvilke gjenstander ved skilsmisseoppgjøret. Det samme gjelder ved delingen av boet etter endt samboerskap.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg i alle spørsmål knyttet til skilsmissen/samlivsbruddet.

Dersom partene ikke kommer til enighet, slår ekteskapsloven fast at hver av ektefellene har rett til å beholde det vedkommende «fullt ut eller for det vesentlige eier», dersom dette ikke er åpenbart urimelig etter forholdene. Hva som skal til for å oppfylle dette vesentlighetskravet må vurderes konkret, men i teorien har det vært antydet at vesentlighetsgrense er overtrådt der en part eier 75 prosent av gjenstanden eller mer.

Når særlige grunner taler for det, kan en ektefelle uten hensyn til tidligere eierforhold kreve å overta hele eller en andel av fast eiendom som utelukkende eller hovedsakelig har tjent til felles bolig.

Tilsvarende regler finnes ikke for samboere.

Sameieloven gir imidlertid sameierne rett til å kreve et sameie oppløst. Dessuten innrømmes sameierne en forkjøpsrett dersom en sameiegjenstand blir lagt ut for salg. Videre gir husstandsfellesskapsloven husstandsmedlemmene, når særlige grunner taler for det, en begrenset mulighet til å tre inn i, og å overta den andres rettigheter i fellesboligen. Det være seg å tre inn i leiekontrakter eller å overta bolig.

I de fleste tilfeller blir partene enige om hvem som skal overta boligen, og en eventuell tvist vil da dreie seg om verdien på boligen. Den vanlige fremgangsmåten er da at partene på egenhånd eller i fellesskap innhenter én eller flere takster/verdivurderinger som danner grunnlaget for videre forhandlinger.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi vurderer saken din, lager skifteskisser og skifteavtaler, og bistår deg gjennom hele prosessen.

Salg av bolig

Dersom partene ikke blir enige om hvem som skal overta eller beholde boligen etter samlivsbruddet, kan hver av dem kreve boligen solgt. Codex Advokat Oslo AS kan bistå med å selge bolig ved skilsmisse/samlivsbrudd. Vi tilbyr meglertjenester til fastpris, og kunden kan selv bestemme omfanget av oppdraget.

Codex Advokat tilbyr basispakken hvor selger enten allerede har funnet kjøper eller ønsker å selge bolig selv ved skilsmisse/samlivsbrudd uten bruk av megler. Vi bistår med kontrakt, oppgjør og tinglysing.

Vi tilbyr veiledningspakken for deg som ønsker å gjøre deler av salgsarbeidet selv ved salg av bolig ved skilsmisse/samlivsbrudd. Vi utarbeider prospekt og annonse. Selger står for visning og budrunde. Vi bistår deretter med kontrakt, oppgjør og tinglysing.

Vi tilbyr meglerpakken hvor vi gjennomfører et ordinært eiendomssalg.

Hva gjør vi for deg?

 • Du får råd i skilsmissen/samlivsbruddet og vi svarer deg på de spørsmålene du har.
 • Du får hjelp med å kartlegge boets størrelse og beregninger i oppgjøret.
 • Vi utarbeider skifteavtaler og bistår deg i overdragelsen av bolig.
 • Vi selger boligen for deg dersom ingen av dere vil beholde boligen selv.
 • Vi prosederer saken din dersom du vil bringe den inn for domstolen.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Saba

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater