Særeie og ekteskap

Saereie

Særeie er en betegnelse på formue som eies av den ene ektefellen alene, og som ikke skal likedeles mellom ektefellene. Dette er i motsetning til formue som er felleseie mellom ektefellene. Særeie kan avtales som fullt eller delvis særeie. Fullt særeie innebærer at alt det ektefellene eier eller senere erverver skal være fullstendig unntatt fra deling. Delvis særeie omfatter kun den ene ektefellens formue eller deler av den enes eller begge ektefellenes formuer.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
16/10/2023

Særeie og sameie

I utgangspunktet er verdier som erverves i løpet av ekteskapet felleseie. Dersom ektefellene avtaler fullt særeie innebærer dette at alt de eier og kommer til å eie i fremtiden er særeie. Det er da ingenting å dele.

Dette er ikke til hinder for at dere eier noe i sameie. Ektefellene vil da ha særeie på hver deres halvpart.

Særeie med betingelser

Det kan knyttes betingelser til en særeieavtale. Særeiet kan gjøres tidsbegrenset slik at formuen blir felleseie dersom ekteskapet består i et visst antall år. Det kan også avtales at særeiet blir felleseie dersom ektefellene får barn. Videre kan ektefellene avtale at særeiet blir felleseie dersom ekteskapet opphører ved at en av ektefellene dør. På den måten vil ektefellen sikre seg mot likedeling ved skilsmisse, men ikke dersom ektefellene er gift livet ut.

Dersom dere ønsker at gjenlevende ektefelle skal kunne sitte i uskiftet bo med den andres særeie eller deler av dette, må det avtales på forhånd, i ektepakt.

Enkelte disposisjoner om særeie er ikke er tillatt etter ekteskapslovens regler. En slik disposisjon vil ikke være bindende for ektefellene eller deres arvinger. Det kan derfor være smart å avklare dette med en advokat før dere gjør avtaler om særeie.

Krav om ektepakt

Avtaler om formuesforholdet mellom ektefeller krever ektepakts form. Dette gjelder også avtaler om særeie, eller om gjenopprettelse av felleseie av eiendeler som tidligere har vært særeie. Det vil si at det er visse formkrav som gjelder dersom dere skal avtale særeie. Det er ikke tilstrekkelig med en muntlig avtale eller en vanlig skriftlig avtale. Ektepakten må oppfylle ekteskapslovens formkrav. Dere kan for øvrig lage en ektepakt når som helst i løpet av ekteskapet. I løpet av ekteskapet kan dere også endre denne ektepakten dersom begge er enige.

Dersom dere avtaler at formue skal være den ene ektefellens særeie bør dere tinglyse dette i Brønnøysundregisteret for ektepakter. Særeiet får da rettsvern overfor kreditorer. Eiendom som er særeie bør samtidig overføres til den ektefellen særeiet tilhører slik at denne står som hjemmelshaver i grunnboken. Dette gjøres hos Kartverket. Ektefeller er fritatt for dokumentavgift og betaler derfor kun et tinglysningsgebyr for en slik registrering i grunnboken.

Særeie bestemt av giver eller arvelater

Særeie kan være bestemt av arvelater eller en som gir en gave til en av ektefellene. Dette må fremgå skriftlig i et testament når det gjelder arv, og det bør også være nedfelt skriftlig når det gjelder gaver, fortrinnsvis i et gavebrev.Når det er bestemt at arv eller gave er særeie begrenser dette mottakeren fra å gjøre visse disposisjoner over arven eller gaven. Det er for eksempel problematisk dersom gjenlevende ektefelle vil sitte i uskiftet bo med avdødes særeie når dette er bestemt av giver/arvelater. Giver/arvelater kan imidlertid bestemme at gavemottakeren/arvingen skal kunne avtale i ektepakt at ektefellen skal kunne sitte i uskiftet bo med gavemottakerens/arvingens særeiemidler.

Det er mange som er av den oppfatning at særeie er det samme et skjevdelingskrav. Det skillet kan være vanskelig å forstå. Når en ektefelle har arvet en formue som ikke har en regulering om særeie vil dette være formue som er felleseie, men som kan skjevdeles. Det er den som krever skjevdeling av verdier som må dokumentere at verdiene er i behold på delingstidspunktet. Skjevdelingsmidler er altså altså ikke en del av vedkommende ektefelles særeie.

Dersom den ene ektefellen har bidratt til å øke verdien av den andre ektefellens særeie kan ektefellen ha rett på at det blir tilkjent et vederlagskrav.

Dette kan tilkjennes dersom særeiet har økt i verdi på bekostning av felleseiemidler, herunder at ektefellene har brukt felleseiemidler til å øke verdien av den ene ektefellens særeie. Tilsvarende kan det tilkjennes vederlag til den andre ektefellen dersom dennes innsats har bidratt til verdiøkningen. Størrelsen på vederlagskravet beror på en konkret skjønnsmessig vurdering. Det vil blant annet være relevant å vurdere særeiets karakter og omfanget av den andre ektefellens bidrag.

Bistand til særeieavtale

Har dere spørsmål om særeie, særeieavtaler og/eller ektepakter? Hos Codex Advokat lager vi ektepakter dersom dere har behov for å regulere formuesforholdet mellom dere.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Emilie

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater