Privat eller offentlig skifte?

Privat offentlig skifte

Etter et dødsfall må det foretas et skifteoppgjør etter avdøde så fremt ikke gjenlevende ektefelle skal sitte i uskiftet bo.


Skifteloven gir anvisning på to alternative skifteoppgjør. Arvingene kan velge mellom å foreta et privat skifte eller et offentlig skifte.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
16/10/2023

Hva er privat skifte?

Når man foretar et privat skifte, gjennomfører arvingene skifteoppgjøret på egen hånd. Til forskjell fra offentlig skifte, må også én eller flere av arvingene påta seg fullt ansvar for avdødes gjeld.

GODT Å VITE!
Det er viktig at man aldri tar over privat skifte før man er sikker på at boets eiendeler er større enn boets gjeld.

Når får du tilsendt en skifteattest ved privat skifte?

Dersom du får bekreftet at det er større verdier enn gjeld i dødsboet og vil gjennomføre et privat skifte, må du sende inn en erklæring om privat skifte til tingretten. Tingretten vil da sende deg eller dere en skifteattest.

Denne skifteattesten gir en oversikt over hvem som er arvinger og hvem har overtatt ansvaret for å gjøre opp avdødes gjeld. Med denne skifteattesten for hånden kan du få tilgang til avdødes bankkonti, dekke utgifter, signere dokumenter samt utføre andre handlinger på vegne av dødsboet.

Hva skal du som arving foreta deg etter å ha mottatt skifteattesten?

Det kan være praktisk at arvingene som er nevnt på skifteattesten, bestemmer at kun én av disse skal få fullmakt til signere på vegne av dødsboet. Da slipper du å innhente signatur fra alle arvingene i enhver henseende, og dette kan du spare tid på.

Arvingen(e) som får fullmakt på vegne av de øvrige arvingene, bør deretter;

  • skaffe seg innsyn i avdødes bankinnskudd og lån
  • skaffe seg oversikt over avdødes eiendeler og gjeld
  • samt be om ligningsopplysninger fra Skatteetaten

Videre må det avklares hvorvidt noen av arvingene ønsker å overta noen av avdødes eiendeler, og deretter må øvrige eiendeler enten selges eller kastes.

Hvordan fordeles avdødes nettoformue?

Etter at avdødes gjeld og forfalte regninger er betalt, skal nettoformuen fordeles. Dersom det foreligger et testament, må arven fordeles iht. dette, gitt at testamentet ikke er i strid med lovbestemt pliktdelsarv og ektefellearv. Deretter må det resterende fordeles på slektsarvingene eller andre arvinger oppgitt i testamentet.

GODT Å VITE!
Når arvingene har blitt enige om fordelingen, bør det settes opp en privat skifteavtale mellom arvingene.

Hva er offentlig skifte?

Dersom dere ikke blir enige om verdiene eller fordelingen i skifteoppgjøret, kan enhver arving kreve offentlig skifte innen tre år etter dødsfallet fant sted. Dette gjelder så fremt det ikke er inngått en privat skifteavtale. Et offentlig skifte vil foretas i regi av tingretten.

Hva er prisen på offentlig skifte?

Ved offentlig skifte vil retten oppnevne en bobestyrer i boet. Bobestyreren er som oftest en advokat.

Ulempen med offentlig skifte er at det er kostbart å gjennomføre samt at det ofte trekker ut i tid.

Bobehandling av dødsbo koster i utgangspunktet 18 ganger rettsgebyret, noe som på nåværende tidspunkt utgjør i underkant av kr 25.000. Imidlertid oppnevner tingretten ofte en bobestyrer. Da betales bare det halve antallet rettsgebyr (9 R). I tillegg kommer salær til bobestyrer.

Arvingen som begjærer offentlig skifte må som oftest selv betale rettsgebyret og bobestyrers startutgifter på forskudd. Dette vil ofte utgjøre ca kr 50.000.

Skifte med bistand av advokat

En mellomløsning mellom de to alternativene presentert over, er å gjennomføre privat skifte med bistand av en advokat. Arvingene bør da gå sammen for å engasjere en advokat som bistår ved enten hele eller deler av det private skifteoppgjøret. Dette for å se til at arven blir korrekt fordelt. Tidligere foretok Skatteetaten kontroll av at arven ble riktig fordelt, men denne kontrollen har nå bortfalt. Det anbefales derfor at en arverettsadvokat ser over dødsboregnskapet og arvefordelingen for å unngå at det gjøres feil.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater