• Hovedside>
 • Arv>
 • Bostyrer i offentlige og private dødsboskifter

Bostyrer i offentlige og private dødsboskifter

Hender holdes sammen. Foto

Hva er en bostyrer? Og hva gjør egentlig en bostyrer i offentlige og private skifter? Når er det lurt å begjære offentlig skifte eller få hjelp av en bostyrer i et privat skifte av dødsbo?


Denne artikkelen tar for seg oppgavene til en bostyrer, enten arvingene selv har bedt om bistand til å gjennomføre skiftet etter avdøde, eller dersom de har begjært offentlig skifte og det blir oppnevnt en bostyrer av retten. Artikkelen gjennomgår når du bør bruke en bostyrer og når du heller kan kontakte en advokat, og litt om kostnadene for å bruke bistand i forbindelse med skifte av et dødsbo.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
16/06/2023

Hva er en bostyrer?

En bostyrer oppnevnes av tingretten, og er normalt en advokat.

Bostyreren blir da ansvarlig for å gjennomføre skiftet etter avdøde og fordele arven mellom arvingene. Den som oppnevnes jobber ikke i tingretten, men er godkjent av retten som en advokat som tar bostyreroppdrag. Bostyreren er den personen arvingene skal forholde seg til i forbindelse med dødsboskiftet.

Også når arvingene overtar boet til privat skifte kan de velge å overlate boet til en bostyrer de selv velger. Det vil si at arvingene ikke nødvendigvis behøver å gå gjennom retten for å få hjelp til å skifte et dødsbo.

Hva er forskjellen på offentlig og privat skifte av dødsbo?

Privat skifte av dødsbo er det mest vanlige, der arvingene overtar ansvaret for avdødes forpliktelser og verdier, og gjennomfører avslutningen av forpliktelsene og utdelingen på egenhånd.

Offentlig skifte er noe mindre vanlig, og betyr at retten overtar ansvaret for forpliktelser og verdier etter avdøde, og har ansvar for avslutningen av boet og utdelingen til arvingene. Offentlig skifte er også aktuelt dersom ingen overtar boet til privat skifte.

Fordelingen av arven blir den samme om man velger privat eller offentlig skifte. Dersom arvingene er uenige om arvefordelingen, arverekkefølgen, eller om en person har krav på arv i det hele tatt, bør man ta kontakt med advokat som kan gjøre en vurdering av spørsmålet.

Et offentlig skifte vil for øvrig kunne redusere verdiene i boet fordi jobben med skiftet koster penger. Kostnaden for offentlig skifte skal altså trekkes fra dødsboet. Samtidig kan det være en stor fordel at dere får hjelp til den praktiske gjennomføringen av avslutningen av boet og utbetaling av arven. Bostyrer plikter å føre regnskap over boets midler, slik at arvingene har innsyn i bostyrers forvaltning av midlene.

Hva gjør en bostyrer i dødsbo?

En bostyrer er ansvarlig for å avvikle avdødes forpliktelser, og å gjennomføre arveoppgjøret.

Mange tenker kanskje at den viktigeste oppgaven er å utbetale arven som avdøde etterlater seg, men bostyrerjobben innebærer langt flere oppgaver som må gjennomføres før oppdraget er utført og arven kan utbetales til arvingene.

Reglene for bostyreroppdraget følger av arveloven.

GODT Å VITE!
Loven sier at oppdraget må ha høy prioritet og gjennomføres raskt og med god kvalitet.

Mange opplever at et offentlig skifte tar lang tid, selv om bostyreren har en plikt til å prioritere oppdraget. Da er det viktig å huske på at oppdraget kanskje er mer omfattende enn hva arvingen selv er kjent med, og at det er mye som er avhengig av saksbehandlingstid hos banker, skatteetaten og andre instanser som kan forsinke bostyrerens arbeid. Det er derfor vanlig at det tar litt tid før oppdraget er ferdig og arven kan fordeles mellom arvingene.

Det første en bostyrer vil gjøre er å innkalle alle arvingene til et bomøte. Her vil bostyreren gjennomgå det praktiske med arvingene, og samtidig høre hva arvingenes forventinger til dødsboskiftet er. Kanskje noen av arvingene ønsker å overta spesifikke gjenstander eller eiendommer.

Gangen i dette må avklares, og det er lurt å ta opp dette allerede i det første bomøtet. Det føres protokoll i møtet, det vil si et møtereferat, slik at det ikke skal være noen tvil om hva som ble diskutert eller avtalt. Referatet vil også sendes til de arvingene som ikke kunne være til stede i det første bomøtet.

Bobestyrer dødsbo

Videre er oppgavene til en bostyrer blant annet å:

 • Klarlegge hvem som er arvinger
 • Utstede proklama
 • Sørge for at alle gjenstander er forsikret
 • Besiktige eiendom
 • Forvalte boets aktiva på en god måte
 • Dekke løpende utgifter
 • Gjøre opp utestående fordringer
 • Avslutte abonnementer
 • Eventuelt opprette gravlegat
 • Selge gjenstander/eiendom
 • Forhåndsligning av boet
 • Sette opp et utkast til fordeling av boets eiendeler
 • Fordele og avslutte midler på bankkonto

Bostyrer er personlig ansvarlig for disse oppgavene og for oppdraget. Samtidig skal bostyrer bruke personer som har en lavere salærsats til oppgaver som ikke bostyrer må gjøre selv.

Dette kan for eksempel være i forbindelse med salg av eiendom, protokollføring, eller andre saksbehandlingsoppgaver som kan gjøres av andre. Dette er for å begrense kostnadene så mye som mulig.

Bostyreren har taushetsplikt og skal behandle alle opplysninger i fortrolighet. Dette gjelder også ovenfor avdøde. Dersom bostyrer kommer over opplysninger om avdøde som er taushetsbelagte, vil ikke bostyreren kunne dele disse med arvingene med mindre det er relevant for bostyrerjobben.

Kan vi bruke en bostyrer selv om vi skifter privat?

Dere kan bruke en bostyrer selv om dere skifter privat. Det er også mulig å få bistand til gjennomføringen av deler av skiftet, uten at dere overdrar hele jobben til en bostyrer. Vi i Codex tar på oss bostyreroppdrag også for de som skifter privat, eller bistår i deler av skiftegjennomføringen.

Her kan vi skreddersy oppdraget slik at det best mulig passer til det dere trenger hjelp til, for eksempel ved å avtale at arvingene gjør en del av jobben selv og at advokaten tar den delen av jobben arvingene synes er utfordrende. Det er viktig å merke seg at et slikt oppdrag ikke vil gå via oppnevning i retten, men direkte ovenfor oss.

Det er for øvrig viktig å skille på det å være bostyrer og å hjelpe arvingene med en avklaring av eventuelle juridiske uenigheter. En bostyrer skal ikke avgjøre i spørsmål der det foreligger uenighet.

Bostyreren skal for øvrig veilede arvingene hva gjelder lover og regler, slik at arvingene har mulighet til å komme til enighet uten å måtte få spørsmålet behandlet i domstolen. Likevel hender det at noen tvister ender i domstolen.

Det er ikke alltid helt klart hvordan midlene skal fordeles. Dette gjelder særlig dersom det er opprettet et testament som bestrides av noen av arvingene, det er delt ut midler mens avdøde var i live eller det er gitt gaver eller forskudd på arv som arvingene er uenige om hvordan skal anses. Da må arvingene kontakte en egen advokat som kan bistå dem i den juridiske uenigheten.

Dersom dere er uenige i et juridisk spørsmål, kan vi bistå dere med en avklaring av dette. Det må for øvrig skilles mellom en bostyrer som representerer alle arvingene og kun er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen og fordelingen av boet etter lovens regler, og en advokat som bistår en eller flere av arvingene i forbindelse med en uenighet som har oppstått.

Hvorfor skal man velge en bostyrer når man skifter privat?

Det er ikke alltid en enkel jobb å skifte et dødsbo. Det er ikke så lett å få en oversikt over hva som skal gjøres, og hvordan arvingene skal gå frem for å få avsluttet avdødes forpliktelser og fordelt arven etter lovens regler. Ved å overlate jobben til en bostyrer som vet hva som må gjøres, er dere sikre på at skiftet blir gjennomført på en riktig måte.

Det kan også spare dere for tid og hodebry, og unngå potensielle uoverensstemmelser mellom arvingene på hvordan dere skal gå frem. Det kan være spesielt nyttig dersom det er mange arvinger eller hvis det er vanskelig å få til et godt samarbeid mellom arvingene.

Dere kan be om bistand fra oss selv om boet er overtatt til privat skifte. Dere kan også begjære offentlig skifte dersom det private skiftet ikke er avsluttet.

OBS!
Når skiftet er gjennomført og avsluttet er det for sent å begjære offentlig skifte.

Hvor mye arbeid er det med å skifte et dødsbo?

Som det fremgår over er det mange oppgaver som må gjøres i forbindelse med avviklingen av avdødes forpliktelser og gjennomføringen av dødsboskiftet. Omfanget varierer også fra dødsbo til dødsbo. Det vil i hovedsak bero på hvilke forhold som må avvikles, om det er uenighet mellom arvingene og hva slags omfang avdødes forpliktelser og formuesforhold innebærer.

Dødsboskifter som innebærer sammensatte skifter, altså at det gjennomføres et skifte med avdødes ektefelle før man gjennomfører arveoppgjøret, er spesielt utfordrende. For å sørge for at dette blir korrekt gjort kan det være lurt å ta en samtale med en advokat dersom dere har overtatt et slikt bo til privat skifte.

Dødsboskifter der avdøde har verdier i utlandet kan også by på utfordringer. Spesielt dersom avdøde hadde fast eiendom i utlandet kan det være behov for juridisk bistand med å få solgt eller overdratt denne til en av arvingene.

Hva koster det å gjennomføre et dødsboskifte?

Mange tror at prisen for å få bistand til et dødsboskifte er høy. Det er viktig å huske på at prisen avhenger av medgått tid, slik at arvingene selv kan styre prisen i forhold til hvor mye de belaster bostyrer med arbeid. Arvingene kan også tilrettelegge for en effektiv behandling ved at de innhenter og bistår bostyrer med oppgaver som arvingene kan gjøre selv.

Ved begjæring om offentlig skifte skal det stilles sikkerhet med ca. kr. 50.000,-. Dette må gjøres før man begjærer offentlig skifte.

Eventuelt vil arvingene kunne vise til at det er tilstrekkelig sikkerhet i boets midler. Sikkerheten er ikke sammenfallende med den totale kostanden for arbeidet. Som regel koster gjennomføringen mer, men dette er avhengig av omfanget i det konkrete dødsboet.

Hva bistår vi i Codex Advokat deg med?

Vi i Codex Advokat bistår arvinger i forbindelse med dødsboskifter. Vi tar på oss rollen som bostyrer, men kan også begrense oppdraget til å gjelde deler av gjennomføringen av skifte. Vi bistår også arvinger som er usikker på hvordan arven skal fordeles, eller der det har oppstått en uenighet mellom arvingene.

 • Bistand til dødsboskifte
 • Juridisk rådgivning
 • Spørsmål knyttet til arverett

Bli kjent med våre advokater i dag

Andreas sitat (1)

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater