Hvordan får du oversikt over dødsboet?

En dame ligger i en seng sammen med en hund. Foto

Etter et dødsfall må dødsboet håndteres. Det sies gjerne at dødsboet skal skiftes, hvilket betyr at verdiene og eiendelene skal deles mellom avdødes arvinger. Et av de første spørsmålene som oppstår er hvordan arvingene skal skaffe seg oversikt over dødsboet. Denne artikkelen tar sikte på å rettlede deg litt i denne prosessen.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
30/06/2023

Dødsbo: Privat eller offentlig skifte?

Etter at domstolen der avdøde var bosatt har fått melding om dødsfallet og registrert dette, sender domstolen ut en melding om dødsfallet til de som er registrert som avdødes arvinger.

Hvis avdøde etterlot seg et testament som er deponert hos domstolen mottar også testamentsarvinger melding.

Med domstolens melding følger det et skjema for erklæring om privat skifte av dødsboet. Hvis arvingene selv ønsker å overta ansvaret for avdødes midler og fordele det som er av arv mellom seg, leverer de skjemaet om privat skifte tilbake til domstolen i utfylt stand.

Alternativet til privat skifte er at gjenlevende ektefelle blir sittende i uskiftet bo, hvis ektefellen har rett til det, eller at arveoppgjøret gjennomføres ved offentlig skifte.

I et offentlig skifte blir det oppnevnt en bostyrer som sørger for å skifte boet etter avdøde. Bostyreren er en advokat som normalt ikke har kjennskap til avdøde eller arvingene.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å vurdere om du bør velge privat eller offentlig skifte i din sak.

Oversikt over dødsboets verdier og gjeld

Det er viktig å merke seg at en arving som sender inn skjemaet hvor det erklæres at man overtar boet til privat skifte, samtidig påtar seg ansvaret for avdødes gjeldsforpliktelser.

Det er derfor viktig at arvingene skaffer seg oversikt over verdier og gjeld som finnes i boet før man bestemmer seg for å overta boet til privat skifte. Avdødes skattemelding og kontoutskrifter vil som oftest gi veiledning om formue og gjeld.

Dersom man ikke har tilgang til disse dokumentene, kan man innhente en formuesfullmakt via domstolen. Dette kan du få før du sender inn erklæringen som privat skifte og overtar avdødes gjeldsforpliktelser.

Er du usikker på om det er mer gjeld enn verdier i boet? Da må du ikke overta det til privat skifte!

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å kartlegge boets verdier

For å få en fullstendig oversikt over avdødes gjeld, kan det utstedes proklama. En arving kan be domstolen om å opprette proklama mot et gebyr. Proklama er en kunngjøring hvor avdødes kreditorer gis en frist på seks uker til å melde krav mot avdøde. Kreditorer som ikke melder krav innen fristen, mister kravet mot avdøde.

Proklamaet omfatter imidlertid ikke pantekrav eller skatte- og avgiftskrav. Arvinger som vil skaffe seg en oversikt over dødsboet må derfor undersøke om avdøde for eksempel har skattekrav ved henvendelse til kemneren og skatteetaten.

Pantekrav vil fremgå i grunnboken til eventuell eiendom avdøde etterlot seg. Hvis du er i tvil kan du kontakte Kartverket. Pantekrav i bil kan man få svar på ved henvendelse til Løsøreregisteret i Brønnøysund.

Etter at proklamafristen har utløpt, og arvingene har gjort undersøkelser av eventuell øvrig gjeld avdøde hadde, vil arvingene ha fått en oversikt. Dersom boet ikke går i minus, er det forholdsvis trygt å overta dødsboet til privat skifte.

Skifteattest: Fullmakt for privat skifte av dødsboet

Når domstolen har mottatt utfylt og signert skjema med erklæring om privat skifte av dødsboet, sendes det ut en skifteattest. Skifteattesten gir arvingene som har erklært privat skifte fullmakt til å gjennomføre skiftet.

Hvis kun en arving har signert på erklæringen om privat skifte av dødsboet, er det denne arvingen som har fullmakt i henhold til skifteattesten. Hvis to eller flere arvinger signerte erklæringen om privat skifte, er disse arvingene legitimert med fullmakt sammen i skifteattesten.

Hvis det er mer praktisk, kan arvingene da lage en skriftlig fullmakt som legitimerer en av dem til å gjennomføre det private skiftet.

Skifteattesten fungerer som fullmakt overfor avdødes bankforbindelse og skattemyndighetene.

For å skaffe en nærmere oversikt over verdiene i boet, kan man bruke takstmann. Dette er særlig aktuelt om avdøde etterlot seg eiendom. Hvis avdøde etterlot seg innbo og løsøre av verdi, kan det også avholdes taksering av dette for å skaffe en oversikt over verdiene i dødsboet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper til med å vurdere hvor mye verdier det er i boet, og håndterer hele prosessen for deg.

Hvis du som arving ønsker bistand i sammenheng med håndtering av dødsboet, vil det være en fordel å la seg bistå av en advokat med erfaring fra arvesaker. Codex Advokat har lang erfaring med å bistå i forbindelse med slike saker.

Hva gjør våre advokater for deg?

  • Du vil få svar på spørsmål knyttet til dødsbo.
  • Du vil få juridisk rådgivning.
  • Du vil få bistand med gjennomgang av dødsbo.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater