Skifte av uskiftet bo: Slik går du frem

En mann holder en baby. Foto

En veldig stor andel av den norske befolkningen vil i løpet av sin levetid stifte bekjentskap med ordningen uskiftet bo – enten som gjenlevende partner eller arving. Alle uskiftebo vil opphøre før eller siden og et skifte kan by på vanskelige utfordringer og problemstillinger.


Uavhengig av årsaken til at uskifteboet opphører er det nødvendig med kunnskap om både regelverk og fremgangsmåte.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
11/01/2022

Hva er uskiftet bo?

Uskiftet bo innebærer kort fortalt at lengstlevende ektefelle eller samboer overtar førstavdødes eiendeler og utsetter skifteoppgjøret med avdødes arvinger.

Oppgjøret blir utsatt til lengstlevende er død, eller til hun/han ønsker eller må skifte.

Skifte av uskiftet bo: Hva er reglene for ektefeller?

Skifte mens lengstlevende ektefelle lever

Lengstlevende ektefelle kan når som helst kreve at uskifteboet skiftes, enten helt eller delvis.

Dersom boet blir skiftet mens lengstlevende ektefelle fremdeles lever, har vedkommende rett til arv etter førsteavdøde ektefelle i tillegg til sin egen del av boet. Lengstlevende ektefelles arv skal utgjøre 1/4 av avdødes formue når avdøde hadde livsarvinger.

Det er verdiene på skiftetidspunktet som legges til grunn for oppgjøret.

Dersom arvingene til førsteavdøde ektefelle er foreldre eller avkom etter disse, har lengstlevende ektefelle krav på 1/2 av arven etter avdøde. Hadde førsteavdøde ektefelle ingen arvinger som nevnt ovenfor, arver lengstlevende ektefelle hele førsteavdødes formue.

I praksis innebærer dette at når uskifteboet består av kun felleseiemidler, så har lengstlevende ektefelle krav på totalt 5/8 av hele uskifteboet dersom førsteavdøde ektefelle hadde livsarvinger, og totalt 6/8 av hele uskifteboet dersom førsteavdøde ektefelle kun etterlater seg foreldre eller avkom etter disse.

Dersom førsteavdøde ektefelle og/eller lengstlevende ektefelle hadde/har særeiemidler, må det foretas en forholdsmessig fordeling som nevnt ovenfor.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i ethvert spørsmål vedrørende skifte av uskifteboet.

Skifte etter lengstlevende ektefelles bortgang

Ved skifte av et uskiftet bo etter lengstlevende ektefelles bortgang, skal boet skiftes likt mellom hver arvinggruppe med mindre noe annet følger av ektepakt eller testament.

For særeie som lengstlevende ektefelle overtok i uskifteboet, skal skiftet skje på bakgrunn av verdien på særeiemidlene da uskifteboperioden startet, med mindre noe annet er avtalt i en ektepakt mellom ektefellene.

Dersom uskifteboet består av både felleseie og særeie, skal forholdet mellom verdien av særeiemidlene til hver av ektefellene, med tillegg av den halvparten som hver av dem skal ha av felleseiemidlene, danne utgangspunktet ved skiftet av uskifteboet.

Dersom det i sin tid ble foretatt et delvis skifteoppgjør etter førsteavdøde ektefelle, må dette hensyntas ved skiftet av uskifteboet.

Skifte av uskiftet bo: Hva er reglene for samboere?

En samboer som sitter i uskiftet bo, har rett til å sitte i uskifte med felles bolig og innbo, bil og fritidsbolig med innbo som samboerne brukte i fellesskap. Andre eiendeler kan også overtas i uskifte hvis dette følger av testament eller hvis arvingene samtykker.

Den lengstlevende samboeren kan når som helst skifte uskifteformuen helt eller delvis med alle arvingene.

Er samboeren eller arvingen mindreårig eller fratatt rettslig handleevne på det økonomiske området, er det vergen som med samtykke fra statsforvalteren reiser krav om skifte etter første og annet punktum.

Ved skifte etter den lengstlevende samboerens død, skal uskifteformuen deles mellom den førstavdødes arvinger og den lengstlevendes arvinger på grunnlag av verdiforholdet mellom samboernes eiendeler i uskifteboet da uskiftet ble etablert.

Ved skifte mens den lengstlevende samboeren lever, har han eller hun krav på sin arv etter loven.

Når kan arvingene kreve skifte av uskifteboet?

En arving kan kreve skifte av uskifteformuen hvis den lengstlevende rår over den på en så klanderverdig måte at den blir vesentlig redusert eller står i fare for å bli det.

Særkullsbarn som var umyndige da uskifteboet ble opprettet, kan kreve sin arv fra uskifteboet når de er blitt myndige.

Et uskiftet bo må skiftes før det kan inngås nytt ekteskap. En arving kan også kreve skifte av uskifteformuen hvis den lengstlevende har hatt samboer i minst to år eller har, har hatt eller venter barn med den nye samboeren.

Lengstlevende ektefelle/samboer kan bare gi fullt eller delvis arveoppgjør til én eller flere av arvingene når alle arvingene får forholdsmessig like mye, eller arvingene samtykker til at ikke alle får oppgjør. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, kan hver av arvingene kreve tilsvarende oppgjør.

Hvis lengstlevende ektefelle/samboer ikke er villig til å gi oppgjør, kan arvingene kreve uskifteboet skiftet.

Send melding til den lokale domstolen

Dersom uskifteboet skiftes mens lengstlevende lever, bør det sendes en melding til den lokale domstolen etter at skifteoppgjøret er ferdigstilt. Domstolen vil da registrere at uskifteboet har opphørt.

Slik hjelper advokaten deg

Vi bistår deg blant annet med følgende:

 • Vi hjelper til med arveplanlegging og generasjonsskifte.
 • Du vil få hjelp med utarbeidelse av fremtidsfullmakt.
 • Du vil få hjelp med utarbeidelse av avtaler om arv, testament, ektepakt og arvepakt.
 • Vi vil kartlegge dine arverettslige rettigheter og plikter.
 • Vi vil kartlegge og beregne din arvelodd.
 • Du vil få rådgivning innen valg av skifteform.
 • Vi vil være din advokat i private og offentlige skifter.
 • Inneha rollen som bostyrer i private skifter.
 • Vi foretar en vurdering av om du bør gå til rettssak.
 • Vi vil være din advokat i en eventuell rettssak.


Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater