Rådighetsbegrensninger i uskiftet bo

Et par koser og skåler. Foto

Når en ektefelle faller fra, må lengstlevende ektefelle ta stilling til om vedkommende vil foreta et arveoppgjør etter avdøde ektefelle, eller om lengstlevende vil utsette arveoppgjøret ved å sitte i uskiftet bo. At gjenlevende ektefelle får adgang til å sitte i uskiftet bo vil si at gjenlevende slipper å skifte med avdødes arvinger og får disposisjonsrett over de midler som overtas i uskifte. Til tross for at gjenlevende ektefelle får disposisjonsrett over avdødes midler, er det likevel noen begrensninger knyttet til rådigheten som gjenlevende ektefelle får over uskifteboet.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
05/07/2023

Hvem kan sitte i uskiftet bo?

Gjenlevende ektefelle har adgang til å sitte i uskifte bo med alt som tilhører avdødes andel av felleseie. I samboerforhold har gjenlevende samboer som hadde eller ventet barn med avdøde, anledning til å sitte i uskiftet bo med felles bolig, felles fritidseiendom og felles bil.

Disposisjonsrett ved uskiftet bo

I levende live kan lengstlevende fritt disponere over boets eiendeler. Dette innebærer at lengstlevende kan forbruke store deler av boets aktiva. Arvingene må derfor finne seg i at lengstlevende tilegner seg et annet forbruk enn hva som var tilfelle da førstavdøde var i live. Også alt som lengstlevende blir eier av vil for øvrig tilfalle uskifteboet.

Begrensninger knyttet til lengstlevendes råderett

Arveloven oppstiller noen begrensninger knyttet til lengstlevendes råderett over boet. For det første kan ikke lengstlevende uten samtykke fra førstavdødes arvinger, gi bort fast eiendom. Dette inkluderer også tilfeller der fast eiendom blir solgt til underpris, såkalt gavesalg.

Videre kan ikke lengstlevende, uten samtykke fra førstavdødes arvinger, gi bort gaver som står i misforhold til formuen i boet. Dersom lengstlevende over en tidsperiode gir bort flere gaver til en og samme person/arving, må man kunne slå de forskjellige gavene sammen for deretter å foreta en helhetsvurdering om gavene står i misforhold til boets størrelse.

For å vurdere om gaven står i misforhold til formuen i boet, må man sammenligne gavens størrelse med boets nettoverdi.

En viktig begrensning er at lengstlevende bare kan gi fullt eller delvis arveoppgjør til en eller flere av arvingene, så lenge alle arvingene får like stor del av arvelottene sine, eller har gitt samtykke til at avdøde gir delvis arveoppgjør.

I tilfeller der lengstlevende ønsker å tilgodese en arving med et beløp eller gjenstand av en viss økonomisk verdi, oppstår spørsmålet om lengstlevende har gitt en gave eller om det er gitt delvis arveoppgjør.

Her er det antatt at alle gaver som ytes til en arving utover helt kurante gaver, betraktes som helt eller delvis arveoppgjør. I slike tilfeller må lengstlevende som utgangspunkt altså gi tilsvarende til de andre arvingene.
Lengstlevende har heller ikke adgang til å vanstyre økonomien eller rå over uskifteboet på en klanderverdig måte. Også i slike tilfeller kan arvingene kreve at uskifteboet skiftes.

Dødsdisposjoner

Hvis gjenlevende ektefelle ønsker å bestemme hva som skal skje med gjenstander/verdier når gjenlevende faller fra, såkalte dødsdisposisjoner, kan lengstlevende kun disponere over den delen av boet som vil være arv etter ham selv.

Det vil si at gjenlevende ikke kan bestemme at en navngitt person skal overta et maleri når gjenlevende faller fra, dersom dette maleriet tilhørte avdøde ektefelle.

Dersom gjenlevende oppretter et testament, må gjenlevende også respektere livsarvingenes pliktdelsarv. Når lengstlevende har livsarvinger, betyr dette normalt at lengstlevende maksimalt kan testamentere over 1/6 av boets samlede formue.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

 • Spørsmål knyttet til rådighetsbegrensninger i uskiftet bo
 • Juridisk rådgivning
 • Vurdering av skifte
 • Gjennomføring av skifte

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater