Har samboere arverett?

Et par klemmer. Foto

Ikke alle samboere har rett på arv etter loven. I mange tilfeller er det derfor fortsatt behov for å opprette et testament for å sikre både egne og hverandres ønsker og rettigheter.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
05/07/2023

Hvem er samboere?

Samboerdefinisjonen følger av arveloven § 28a;

Med sambuarskap i lova her reknar ein at to personar over 18 år, som korkje er gift, registrert partner eller sambuar med andre, lever saman i eit ekteskapsliknande forhold.

Eit sambuarskap kan liggje føre jamvel om partane for ei tid bur frå kvarandre på grunn av utdanning, arbeid, sjukdom, opphald på institusjon eller andre liknande omstende. Ein reknar det ikkje som sambuarskap når to personar som etter ekteskapslova § 3 ikkje kan inngå ekteskap, lever saman.

Arverett for samboere med felles barn

Gjenlevende samboer har rett til en minstearv etter avdøde. Denne arven er på inntil 4 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G) og går foran barnas pliktdelsarv der boet ikke er stort nok til å dekke begge deler.

Arveretten kan utvides eller innskrenkes ved testament.

Dersom arveretten utvides, må dette gjøres innenfor rammen av pliktdelsarven. Livsarvingene skal til sammen arve minst 2/3 eller et beløp på minimum kr 1.000.000,- til hvert barn. Ved testament kan samboerens arverett følgelig økes fra 4G til minimum 1/3 (33 %) av boet.

Hvis arveretten reduseres, skal samboeren ha fått kjennskap til testamentet før dødsfallet. Av bevishensyn er det å anbefale at samboeren kvitterer på testamentet.

Arverett for samboere uten felles barn

Gjenlevende samboer som ikke har barn sammen med avdøde, har ikke arverett etter loven.

Dersom avdøde var barnløs, kan vedkommende fritt testamentere hele eller deler av formuen til samboeren.

Dersom avdøde hadde særkullsbarn, kan vedkommende testamentere bort det som ikke er bundet opp av pliktdelsarven. Etter minst 5 års sammenhengende samboerskap utvides testasjonskompetansen, slik at også samboere uten felles barn kan motta minstearven på 4G.

Denne arven går foran særkullsbarnas pliktdelsarv der boet ikke er stort nok til å dekke begge deler. Ordningen har først og fremst interesse for samboere som har særlivsarvinger og liten formue (slik at 4G er større enn 1/3 av netto dødsbo).

Uskifte for samboere

Gjenlevende samboer har rett til å sitte i uskifte med felles barn. Dersom avdøde også hadde særkullsbarn, må disse samtykke til uskifte. Alternativt kan det skiftes med særkullsbarna og sitte i uskifte med fellesbarna.

Omfanget av uskifteboet er begrenset i forhold til det som gjelder for ektefeller. Etter loven omfattes kun felles bolig med innbo, bil og fritidsbolig som er brukt i fellesskap.

Omfanget kan utvides eller innskrenkes ved bruk av testament. Dersom det innskrenkes skal gjenlevende samboer ha fått kjennskap til testamentet.

Dersom avdøde og gjenlevende samboer ikke hadde barn sammen, har ikke gjenlevende samboer adgang til å sitte i uskifte. Dette gjelder selv om avdøde var barnløs. Det er heller ikke adgang til å fastsette en slik uskifterett i et testament.

Slik kan Codex Advokat hjelpe deg

 • Spørsmål knyttet til samboeres arverett
 • Juridisk rådgivning
 • Opprettelse av testament
 • Opprettelse av samboerkontrakt
 • Kontraktsjekk

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Vegard

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater