Skillet mellom livsdisposisjon og dødsdisposisjon

For å unngå utilsiktede virkninger av testamentet, er det viktig å se på når eventuelle midler etter testamentet forutsettes fordelt. En testamentarisk disposisjon skal i utgangspunktet først få virkning etter arvelaters død.


Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
20/08/2018

Det hender imidlertid at testamentets innhold gir anvisning på disposisjoner som forutsettes gjennomført, eller som skal få sin praktiske konsekvens, i arvelaters levetid. Slike disposisjoner kalles livsdisposisjoner og hører egentlig ikke hjemme i testamentet.

Testamentsformkravene

Livsdisposisjoner krever ikke at testamentsformkravene er oppfylt for å være gyldige, og arvelovens regler vil kunne sette forskjellige begrensninger i disposisjonsadgangen avhengig av om det er snakk om en livsdisposisjon eller en dødsdisposisjon.

Grensen mellom livsdisposisjoner og dødsdisposisjoner vil kunne ha betydning for disposisjonens gyldighet på flere måter, og det er således viktig å være oppmerksom på dette skillet ved utarbeidelsen av testamentet.

Våre advokater svarer deg ved spørsmål om testament!

Alle familierettslige problemstillinger må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater