Livsdisposisjon og dødsdisposisjon - Hva er forskjellen?

3 damer går med en handlevogn

For å unngå utilsiktede virkninger av testamentet, er det viktig å se på når eventuelle midler etter testamentet forutsettes fordelt. En testamentarisk disposisjon skal i utgangspunktet først få virkning etter arvelaters død. Det hender imidlertid at testamentets innhold gir anvisning på disposisjoner som forutsettes gjennomført, eller som skal få sin praktiske konsekvens, i arvelaters levetid. Slike disposisjoner kalles livsdisposisjoner og hører egentlig ikke hjemme i testamentet.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
27/11/2023

Hva er livsdisposisjon og dødsdisposisjon?

En livsdisposisjon er avtaler og gaver som får virkning mens disponenten fortsatt lever. I prinsippet kan man gi bort hele formuen sin mens man fortsatt lever, uten hensyn til arvelovens regler om blant annet livsarvingers pliktdelsarv. Dersom man gir større gaver bør giver utarbeide et gavebrev som kan dokumentere dette. For det tilfellet at gaven i realiteten skal være et arveforskudd til et av barna til giver, og dette er ment å avkortes i senere arv, må dette også avtales senest samtidig med at arveforskuddet overføres. Sistnevnte er nytt ved den nye arveloven. Vårt råd er at en slik avtale om avkortning gjøres skriftlig.

En dødsdisposisjon er avtaler og gaver som verken hadde eller var ment å ha realitet for arvelateren i hans eller hennes levetid. Dette kan for eksempel være en testamentarisk disposisjon om at en niese skal arve arvelaters bunad. Disposisjoner som skjer på dødsleiet, eller med døden for øyet, vil også kunne regnes som en dødsdisposisjon. For eksempel dersom en dødssyk far overfører hele gården til en av sine sønner fordi han ønsker at det er denne sønnen som skal overta gården etter sin død.

Dødsdisposisjoner må opprettes i testaments form for å være gyldig.

Hva er testamentsformkravene?

Livsdisposisjoner krever ikke at testamentsformkravene er oppfylt for å være gyldige, og arvelovens regler vil kunne sette forskjellige begrensninger i disposisjonsadgangen avhengig av om det er snakk om en livsdisposisjon eller en dødsdisposisjon.

Grensen mellom livsdisposisjoner og dødsdisposisjoner vil kunne ha betydning for disposisjonens gyldighet på flere måter, og det er således viktig å være oppmerksom på dette skillet ved utarbeidelsen av testamentet.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Andreas

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater