Testament – forholdet til demens

To eldre damer gir hverandre en klem. Foto

Demens er en fellesbetegnelse på flere beslektede hjernesykdommer, og kjennetegnes blant annet ved kognitiv svikt og redusert hukommelse. Det er imidlertid ikke slik at arveloven fratar personer med demens muligheten til å opprette et testament, dog er det avgjørende at det foretas grundig og konkret vurdering av sykdomsbildet.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
27/10/2023

For at et testament skal være gyldig må personen som skriver testamentet (testator) forstå rekkevidden av sine disposisjoner. Det vil blant annet si at vedkommende må ha en viss grad av vurderingsevne for å kunne forstå innholdet i valgene som tas.

Gyldigheten av et testament

Det følger av arveloven §41 at «En testamentarisk disposisjon er ugyldig hvis testator på grunn av sindslidelse, demens, rus eller annen psykisk funksjonsnedsettelse på testasjonstidspunktet ikke hadde evne til å forstå eller vurdere disposisjonen».

Bestemmelsen regulerer spørsmål om arvelaterens testasjonsevne.

Det er ikke tilstrekkelig at det er stilt en diagnose, det må også sannsynliggjøres at testator på grunn av sinnslidelse, demens, rus eller annen psykisk funksjonsnedsettelse ikke hadde evne til å forstå eller vurdere disposisjonen. Det må være en årsakssammenheng mellom diagnosen eller tilstanden og at testator på testasjonstidspunktet ikke forstod eller hadde evnen til å vurdere disposisjonen.

Dødsboskifte

I forbindelse med et dødsboskifte fremmes det relativt ofte påstander om at testamentet er ugyldig som følge av demens eller lignende sykdommer. Slektsarvinger som bestrider testamentet har bevisbyrden for at testator for at testator ikke hadde evne til å forstå eller vurdere disposisjonen. Dersom det kan godtgjøres at testator var i en slik tilstand, vil det påhvile testamentsarvingene å bevise at disposisjonen har vært uberørt av tilstanden. Bevisbyrden vil i begge tilfeller være betydelig.

Codex Advokat har bred og lang erfaring med opprettelse av testamenter og tvistesaker om gyldigheten av testament.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Saba

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater