Pliktdelsarv og testament

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
28/08/2014

Utgangspunktet i norsk rett er at arvelateren har fri testasjonsadgang. I praksis foreligger det imidlertid en relativt omfattende begrensning i denne friheten. Når arvelateren etterlater seg livsarvinger – barn eller barns etterfølgere – er to tredjedeler av arven forbeholdt disse. Dette kalles pliktdelsarven.

Dette innebærer at en arvelater med livsarvinger kun kan disponere over en tredjedel av arven i et testament, ofte betegnet som den frie tredjedel. Pliktdelsarven har imidlertid også en beløpsmessig øvre grense, slik at den frie delen av arven blir større desto større formue arvelater etterlater seg.

Et testament som inneholder testamentariske disposisjoner på tvers av arvelovens ufravikelige regler om pliktdelsarv, vil være helt eller delvis ugyldig.

Våre advokater bistår deg ved spørsmål om testament!

Alle familierettslige problemstillinger må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater