Krav til gyldig testament?

Formkrav testament

Det finnes flere krav som må være oppfylt for at et testament skal være gyldig. Blant annet må det være opprettet skriftlig, det må være undertegnet av testator selv og det må være undertegnet av minst to vitner. Det stilles i tillegg krav til testator og vitnenes helsetilstand, samt at vitnenes habilitet må vurderes.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
27/10/2023

Ettersom det kan være vanskelig å skaffe en full oversikt over de kravene som stilles for gyldige testamenter, samt at det kan være vanskelig å ta stilling til de mer skjønnsmessige vilkårene, anbefales det at man tar kontakt med en advokat med erfaring på rettsområdet. Det kan få store konsekvenser for arvingene, dersom et testament blir kjent ugyldig.

Krav om skriftlighet

Et testament skal være skriftlig. Kravet til skriftlighet betyr ikke at testator egenhendig må feste sin vilje til papiret, men han kan overlate dette til en annen som får beskjed om hva testamentet skal inneholde.

Testator må selv underskrive testamentet. Underskrift med såkalt ”påholden penn” er tilstrekkelig.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater har bred erfaring med opprettelse av testamenter og bistår deg gjerne i prosessen med å utarbeide ditt testament.

Underskrives av vitner

Testamentet skal også underskrives av to vitner som testator har godtatt.

Vitnene skal ha kjennskap til at dokumentet er testators siste vilje.

Det kreves ikke at vitnene har kunnskap om testamentets innhold, det kan testator holde hemmelig for vitnene.

Vitnene skal være tilstede sammen når testator undertenger dokumentet, eller, hvis han tidligere har undertegnet det, vedkjenner seg sin underskrift. Vitnene skal i nærvær av testator skrive sine navn på dokumentet enten hver for seg eller sammen.

Vitnene må være minst 18 år og må ikke være ”sinnsjuke eller i høg grad hemma i sjeleleg utvikling eller i høy grad sjeleleg svekte.” I tillegg vil disposisjoner til fordel for et testamentsvitne eller vitnets ektefelle eller andre nærstående slektninger, være ugyldig.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi rådgir deg om hvordan du kan fordele din arv i henhold til dine ønsker.

Ordensregler som bør følges

Videre er det noen ordensregler som bør følges. Vitnene bør i påskrift på testamentet opplyse om at testator har opprettet testamentet av egen fri vilje og var ved sans og samling. Vitnenes yrke og adresse bør også stå på testamentet.

I tillegg bør testamentet være datert.

Det er ikke noe krav om at dokumentet er kalt testament, så lenge formkravene er iakttatt

Vilkår og formkrav ved nødtestament

Det er ikke alltid mulig å følge de ordinære reglene om testamentsform for en som vil opprette et testament. Dette vil typisk være tilfellet hvor døden uventet blir en nærliggende realitet. På visse vilkår vil derfor disposisjoner som ikke tilfredsstiller de ordinære formkravene til et testament, likevel være gyldige. Det finnes to ulike typer av såkalte nødtestamenter. Det muntlige testament og det skriftlige testament uten vitner.

For at et nødtestament skal kunne opprettes, må det foreligge en brå og farlig sykdom eller et annet nødstilfelle.

Et nødtestament vil ikke lenger være gyldig når hindringen som gjorde nødtestamentet gyldig ved opprettelsen senere faller bort.

Et eksempel er skiløperen som blir overrasket av uvær og står i fare for å fryse i hjel, men som senere blir reddet.

I slike tilfeller gir loven testator en frist på tre måneder til å opprette et testament som tilfredsstiller de vanlige testamentsformene.

Muntlig testament

Et muntlig testament må testator opprette i nærvær av to vinter som er tilstede sammen og som testator har godtatt.

Etter at testator har avgitt sitt muntlige testament, bør vitnene skrive ned hva testator har sagt og hva som hindret han i å følge formkravene.

Skriftlig testament uten vitner

Et skriftlig testament uten vitner godtas hvis det ikke har vært mulig å få tak i testamentsvitner. Dette vilkåret er strengt og det er ikke tilstrekkelig at det var tungvint eller vanskelig å få tak i vitner. Testator må selv ha skrevet og signert testamentet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg skreddesyr vi ditt testament til dine ønsker.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater