Dødsdisposisjoner

En dame koser med en hund, en mann står i bakgrunnen. Foto

Det er flere situasjoner i livet som kan føre til at man ønsker å sikre sine nærmeste i best mulig grad, enten i levende live eller etter man er død. Mange er kjent med at arveloven inneholder regler om pliktdelsarv osv., som setter begrensinger for hvilke disposisjoner en kan foreta seg i et testament. Hva innebærer egentilg dødsdisposisjoner?

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
16/06/2023

Hva er dødsdisposisjon?

I live kan gjøre hva man vil med sine eiendeler. Men kan gi bort alt man eier til den man måtte ønske, det være seg en livsarving, en veldedig organisasjon eller andre. Slike frie disposisjoner mens man er i live kalles livsdisposisjoner.

Det er imidlertid viktig å merke seg at en del disposisjoner kan bli regnet som såkalte dødsdisposisjoner selv om de gjennomføres mens vedkommende fremdeles er i live. For slike dødsdisposisjoner kommer arvelovens bestemmelser inn, slik at disse både må være gjort i testaments form og overholde arvelovens regler for pliktdelsarv og minstearv for å være gyldige disposisjoner.

For det første vil det foreligge en dødsdisposisjon dersom man har gitt en gave som ikke fullbyrdes før etter giverens død.

Hva skal så til for at en gave anses som fullbyrdet?

For at en gave skal anses som fullbyrdet før giveren går bort, sier man at disposisjonen må ha hatt "realitet" for giveren. Med "realitet" mener man i dette tilfellet at disposisjonen må ha hatt en rettslig virkning for giveren mens han fremdeles var i live.

Et eksempel på denne problemstillingen finner vi i de tilfeller hvor en forelder har valgt å overføre boligen til ett av sine barn og da kan det oppstår spørsmål om denne gaven hadde realitet for giveren mens vedkommende var i live.

Momenter ved en slik vurdering vil f.eks. være om bruksretten gikk over til mottaker eller om giveren forbeholdt seg denne, om det var giver eller gavemottaker som etter overdragelsen dekket eierutgifter på eiendommen som f.eks. forsikringer, kommunale avgifter, vedlikehold/påkostninger osv.

Dersom man etter en samlet vurdering kommer frem til at overføringen av eiendommen ikke var ment å få realitet for giveren før vedkommende hadde gått bort, vil resultatet bli at disposisjonen anses som en dødsdisposisjon. Den vil da ikke være gyldig med mindre det ble opprettet testament og testamentets innhold var i tråd med de øvrige reglene i arveloven.

For det andre foreligger det en dødsdisposisjon når en gave er gitt mens giveren lå på dødsleiet, selv om gaven ble fullbyrdet mens giveren fremdeles var i live.

Hvilke tilfeller regnes juridisk sett for å være på dødsleiet?

Ved vurderingen av om giveren juridisk sett var på dødsleiet, er det et grunnleggende vilkår at giveren selv må ha visst at han skulle dø i nærmeste fremtid. Dersom giveren ikke var klar over det, har det ingen betydning at giveren i dør kort tid etter disposisjonen. Dette omtales som den subjektive siden av dødsleievurderingen.

Videre er det et krav om at giveren rent objektivt faktisk var døende. En giver regnes altså ikke for å ligge på dødsleiet, bare fordi vedkommende selv tror han skal dø. Spørsmålet blir dermed hvor nært forestående døden må være før man regnes for å ligge på dødsleie. Dette er ikke slått fast i loven, men i rettspraksis har man sett at disposisjoner foretatt så lenge som 4 1/2 måneder før dødstidspunktet er blitt ansett for å ha skjedd på dødsleiet. Det kan imidlertid være verdt å merke seg at denne grenses kan endre seg etter hvert som legevitenskapen stadig utvikler seg og får bedre prognostiske teknikker.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater