Arv til ektefelle: Dette er reglene

En dame ser ut av et vindu. Foto

Gjenlevende ektefelle kan ha rett til å overta boet etter avdøde uskiftet. Dersom ektefellen skifter, så har ektefellen i utgangspunktet krav på arv etter avdøde.


Arvelovens kapittel 3 omhandler hvilken arv den gjenlevende ektefellen har krav på etter sin avdøde ektemann eller kone.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
19/06/2023

Arv etter kapittel II i arveloven forutsetter at ekteskapet bestod, det vil si at det ikke var tatt ut separasjon eller bevilget skilsmisse da dødsfallet inntrådte.

ⓘ 
Rollen til advokaten

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom lovverket, slik at fremtiden blir forutsigbar. Advokaten hjelper deg i arveplanleggingen slik at du blir trygg på at resultatet blir som du ønsker.

Uskifte

Dersom avdøde var gift, har gjenlevende ektefelle rett til å sitte i uskiftet bo med felles livsarvinger. Det innebærer at arven etter førstavdøde først fordeles på et senere tidspunkt.

Gjenlevende ektefelle kan når som helst gjennomføre et skifte av uskifteboet, og vil da ha krav på sin ektefellearv etter loven. Se under.

Hvor stor er ektefellearven?

Størrelsen på ektefellearven avhenger av flere forhold. Det mest opplagte er at arven vil avhenge av hvor store verdier det er i boet etter avdøde. Videre vil det også avhenge av om avdøde hadde barn, om avdøde har foreldre eller søsken i live.

I tillegg kan ektefellearven påvirkes av om bestemmelser i avdøde sitt testament eller avtaler om arv inngått mellom ektefellene på forhånd.

Ektefellearven der avdøde har barn (livsarvinger)

Dersom avdøde har barn, har avdødes ektefelle krav på ¼ av nettoverdiene avdøde etterlater seg. Ektefellens arverett gjelder uavhengig av hvilken formuesordning ektefellene har avtalt, dvs. felleseie eller særeie. Resten av arven fordeles etter loven likt mellom avdødes barn/livsarvinger.

Denne ¼ er i loven forbeholdt gjenlevende ektefelle. I testament kan avdøde ha bestemt å redusere arven til ektefellen, men arven kan ikke uten samtykke fra ektefellen reduseres til mindre enn 4 ganger grunnbeløpet (G). Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2023 er kr 118 620,-.

Det vil med andre ord si at gjenlevende ektefelle, med mindre ektefellene har avtalt noe annet, vil arve alt i de tilfellene hvor avdøde ikke hadde nettoverdier over kr 474 480,-. Avdødes barn vil her ikke motta noe i arv i det hele tatt.

Last ned vår PDF-guide

Arverekkefølgen
Last ned PDF

Ektefellearven der avdødes foreldre og/eller søsken var i live

Dersom avdøde ikke hadde barn, vil hans nærmeste slektsarving være hans foreldre eller hans søsken. I disse tilfellene har gjenlevende ektefelle krav på en halvpart av det avdøde etterlater seg.

Denne halvparten er forbeholdt gjenlevende ektefelle. I testament kan avdøde ha bestemt å redusere arven til ektefellen, men ektefellearven kan ikke uten samtykke fra ektefellen reduseres til mindre enn seks ganger grunnbeløpet (G).

Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2023 er kr 118 620,-.Det vil med andre ord si at gjenlevende ektefelle, med mindre ektefellene har avtalt noe annet, vil arve alt i de tilfellene hvor avdøde ikke hadde nettoverdier ut over kr 711 720,-. Avdødes foreldre eller søsken vil her ikke motta noe i arv.

Gjenlevende ektefelle arver etter loven alt dersom avdøde verken hadde barn, gjenlevende foreldre, søsken eller barn etter disse.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg gjennomgår advokaten din familiekonstellasjon for å vurdere størrelsen av ektefellearven.

Arv etter testament

Avdøde kan i testament både innskrenke og utvide gjenlevende ektefelles arverett. Dersom testator ikke har barn, står han eller hun fritt til å testamentere alt til ektefellen.

Dersom testator har barn, kan han eller hun disponere over 1/3 – også omtalt som friarven - noe som utvider ektefellens arverett fra 1/4. De resterende 2/3 er pliktdelsarv som vil tilfalle barna.

Det er også mulig å begrense pliktdelsarven til barna til 2/3 av avdødes formue, med en øvre grense på 15G til hvert barn. Det vil si at størrelsen på testators formue avgjør handlefriheten i testamentet.

Avdøde kan også begrense gjenlevende ektefelles arverett gjennom testament. Forutsetningen er imidlertid at ektefellen har fått kunnskap om innholdet i testamentet. Ektefellens rett til minstearv på 4 eller 6 ganger grunnbeløpet, kan derimot ikke fratas ektefellen gjennom testament. En reduksjon utover 4 eller 6 G forutsetter at gjenlevende ektefelle har samtykket til dette.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi vil hjelpe deg med arveplanleggingen, og oppretter testament skreddersydd til deg og din situasjon.

Hvordan gjennomføre skiftet? (sammensatt skifte)

Dersom avdøde etterlater seg ektefelle og vedkommende ikke ønsker eller har rett til å sitte i uskiftet bo, skal boet etter avdøde skiftes. For å få klarhet i verdiene i dødsboet så må det først gjennomføres et skifte mellom gjenlevende ektefelle og avdøde sitt bo. Dette omtales som et sammensatt skifte.

Med dette menes at det først må gjennomføres et ordinært felleseieskifte mellom ektefellene, og avdødes andel av formuen vil danne grunnlaget for dødsboet som skal fordeles mellom avdødes arvinger som typisk vil være gjenlevende ektefelle og avdødes slekts- og/eller testamentsarvinger.

Størrelsen på ektefellens andel av dødsboet er avhengig av hvem som er avdødes øvrige arvinger.

Hva gjør våre advokater for deg?

 • Du vil få rådgivning og veiledning knyttet til familierettslige problemstillinger.
 • Vi svarer på dine spørsmål om ektefellens arv.
 • Du vil få juridisk rådgivning knyttet til din sak.
 • Vi bistår deg i tolkningen av testament.
 • Vi utarbeider testament skreddersydd til din livssituasjon.
 • Vi bistår deg i din sak.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater