Felleseie og ektefellers formuesforhold

Et par sitter på en moped og smiler

Reglene om ektefellers formuesforhold har variert gjennom tidene. I eldre norsk rett var særeie normalordningen. Etter hvert gikk utviklingen i retning av at ektefellenes formue smeltet sammen, såkalt felleseie.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
16/10/2023

Hvilke bestemmelser regulerer formuesforholdet?

I dag finner vi bestemmelsene som regulerer formuesforholdet mellom ektefeller, i ekteskapsloven. Så lenge ektefellene er gift, vil avtaler om formuesordningen (ektepakt) ikke ha noen betydning ektefellene i mellom. Betydningen vil først gjøre seg gjeldende ved ekteskapets oppløsning, enten ved skilsmisse eller ved død.

Hva er eierforhold, formuesordningen, felleseie og særeie?

Eieforhold

Eierforhold omhandler hvem som eier hva. Eies eiendelen av den ene er tingen i eneeie. Eies eiendelen av begge med en ideell andel på hver er tingen i sameie.

Formuesordningen

Formuesordningen angir om formuen skal deles likt eller ikke ved opphøret av ekteskapet, enten ved skilsmisse eller ved død.

Felleseie

Felleseie inntrer automatisk ved ekteskapsinngåelse. Det innebærer at nettoformuen i utgangspunktet deles likt.

Særeie

Særeie innebærer at formuen ikke deles, og hver beholder sine egne eiendeler og gjeld (fullstendig særeie) eller verdien og gjelden til enkelte eiendeler (delvis særeie).

Særeie kan avtales mellom ektefellene, eller det kan være fastsatt av en giver eller arvelater for gave eller arv. For eiendeler i særeie skjer oppgjøret etter eiendomsgrensene.

Et ektepar sitter på en cafe og smiler. Foto

Formuesordningen

Felleseie

Dersom det ikke er inngått særskilte avtaler mellom ektefellene om formuesordningen, er hovedregelen at ektefellene har felleseie. Felleseie inntrer således automatisk når partene gifter seg. Ved manglende avtaler, vil alle eiendeler gå inn i felleseiet.

Felleseie medfører ikke begrensninger i en ektefelles rett til å råde over egne eiendeler utover de som er nevnt under punktet om råderetten. Det er viktig å merke seg at felleseie ikke betyr det samme som sameie.

Særeie

Hver av ektefellene har anledning til å avtale særeie som formuesordning i stedet for felleseie. Som oftest vil motivet for å avtale særeie være å unngå likedeling ved en eventuell skilsmisse. Avtale om særeie må inngås i form av ektepakt, og kan omfatte enten samtlige eiendeler eller bare deler av en ektefelles eiendeler. Det er viktig å merke seg at det stilles visse formkrav til en ektepakt.

Særeie innebærer at eiendeler ikke blir gjenstand for likedeling, og vil som nevnt innledningsvis først ha betydning ved et eventuelt opphør av ekteskapet ved skilsmisse eller død.

Det er ikke uvanlig at ektefellene avtaler såkalt ”særeie i live, felleseie ved død”. Denne ordningen innebærer at den andre ektefellen mottar særeiemidlene ved død, og vil således beskytte gjenlevende ektefelle mot krav fra eventuelle arvinger.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat saba

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater