Særeie ved skilsmisse

To menn triller barnevogner. Foto

I et skilsmisseoppgjør vil det være relevant om en eller begge ektefeller eier ting i særeie. I så fall skal disse midlene holdes utenfor likedelingen. Verdier som eies i særeie beholdes fullt ut av vedkommende som eier gjenstanden. Særeie holdes helt utenfor felleseiet og er derfor ikke gjenstand for deling.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
25/01/2022

Hva vil det si å eie noe i særeie?

Særeie er en betegnelse på formue som eies av den ene ektefellen alene, og som ikke skal likedeles mellom ektefellene. Dette er i motsetning til formue som er felleseie mellom ektefellene. Ektefellene kan avtale fullt eller delvis særeie.

Fullt særeie innebærer at alt ektefellene eier, eller senere erverver, skal holdes helt utenfor den økonomiske delingen. Delvis særeie omfatter kun spesifikke gjenstander som skal holdes utenfor. Ektefellene kan avtale særeie for kun den ene, eller for begge.

Hvordan opprette særeie?

Særeie må være opprettet i en ektepakt før eller i løpet av ekteskapet. Det kan også være bestemt av gavegiver eller arvelater at noe skal være særeie. Hvis ektefellene selv vil avtale særeie, må begge være enige om det, og det er et formkrav at det er opprettet i en ektepakt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å opprette ektepakt hvor det bestemmes helt eller delvis særeie.

Økonomisk deling og særeie

Det som eies i særeie holdes helt utenfor delingen. Det vil si at den som eier gjenstanden eller verdien beholder den, og må ikke dele dette med den andre ektefellen. Dette er motsatt for gjenstander som eies i felleseie. Da må ektefellen dele halvparten med den andre.

Hva skjer hvis særeie har steget i verdi?

Verdistigning av særeiet tilfaller den som eier særeiet. Dette gjelder også dersom gjenstanden har sunket i verdi.

I noen tilfeller har den ene ektefellen bidratt til å forøke verdien av den andres særeie. Da kan ektefellen tilkjennes et vederlagskrav. Et vederlagskrav kan tilkjennes dersom særeiet har økt verdi på bekostning av felleseiemidler, eller dersom det er den andre ektefellens innsats som har bidratt til verdiøkningen. Størrelsen på vederlagskravet beror på en konkret skjønnsmessig vurdering.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å vurdere om den ene ektefellen kan ha rett på et vederlagskrav.

Det vil blant annet være relevant å vurdere særeiets karakter og omfanget av den andre ektefellens bidrag. Hvis du trenger hjelp til å vurdere om du har rett på et vederlagskrav på grunn av verdistigning av den andres særeie, kan du ta kontakt med oss.

Hvordan slette særeie?

Hvis ektefellene selv har avtalt særeie, kan de lage en ny ektepakt som bestemmer at særeie skal opphøre. Da vil ektefellene bestemme at det som var særeie blir en del av felleseiet. Begge ektefeller må være enige for å omgjøre særeie.

Hvis dere gjenoppretter felleseie kan det være greit å huske på at ektefellene fremdeles kan ha rett til å skjevdele verdier.

Resultatet blir derfor ikke nødvendigvis likedeling selv om særeiet opphører. Hvis dere ønsker at verdien skal være felleseie, og eventuelt likedeles ved skilsmisse, må dere avtale at ektefellene ikke kan kreve skjevdeling av gjenstanden i et skilsmisseoppgjør.

Hvis det er gavegiver eller arvelater som har bestemt særeie, er det mer utfordrende. I utgangspunktet kan ikke ektefellene endre dette.

Det er for øvrig andre løsninger som kan kompensere for skjevheten, for eksempel ved å overføre andre verdier til den ektefellen som ikke er tilgodesett sitt særeie. Det kan være greit å snakke med en advokat om dette.

Last ned vår PDF-guide

Arverekkefølgen
Last ned PDF

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å endre ektepakter og finner løsninger som passer med deres ønsker.

Er det forskjell på særeie og skjevdeling?

Mange synes det kan være vanskelig å skille mellom særeie og skjevdelingsmidler. Hva er forskjellen? Den store forskjellen er at særeiemidler ikke er en del av felleseiet. Skjevdelingsmidler er en del av felleseiet, hvor utgangspunktet er likedeling.

Det kan derfor være vanskeligere å kreve skjevdeling ved skilsmisse, enn det er å holde midler helt utenfor delingen ved at det er bestemt særeie. Dersom det er gjenstander dere mener at skal tilfalle den ene ektefellen uten å skulle deles med den andre, bør dere opprette særeie. Med en ektepakt vet ektefellene sikkert hvordan den økonomiske delingen ved en skilsmisse vil være.

Særeie gir også vern for den andre ektefellens kreditorer, mens en kreditor vil kunne ta utlegg i felleseie. Det vil også stille seg noe ulikt i forhold til arv. Hvis du har spørsmål rundt dette kan du snakke med en advokat hos oss, som også jobber spesialisert med arverett.

Hva gjør vi for deg?

  • Du får svar på spørsmål knyttet til særeie.
  • Du får juridisk rådgivning.
  • Du får støtte i sak.

Bli kjent med våre advokater i dag

Andreas sitat

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater