Separasjon - Regler ved samlivsbrudd og skilsmisse

Et par signerer papirer. Foto

Før en skilsmisse kan gjennomføres, må dere enten ha vært separert i 1 år eller et faktisk samlivsbrudd må ha vart i minst 2 år. Den vanligste metoden er å få innvilget separasjon fra Statsforvalteren, og her vil du ha 1 års separasjonstid. Den andre metoden er faktisk samlivsbrudd i 2 år. Metodene har noen ulike rettsvirkninger. Blant annet bortfaller arverett ved separasjon, men ikke ved faktisk samlivsbrudd.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
02/01/2024

Hva er separasjon og hvilke regler gjelder?

Hvis du er i et ekteskap du ikke lenger ønsker å være en del av, kan du søke om separasjon. Det er viktig at ektefellene ikke bor sammen i separasjonstiden.

Hvis partene velger å flytte sammen under separasjonstiden, vil separasjonen falle bort.

Det kreves ikke at begge ektefellene er enige om separasjonen. Det er tilstrekkelig at kun den ene ønsker separasjon. Det kreves heller ingen begrunnelse for separasjonen.

Søke separasjon – Regler og prosess ved separasjon

Du tar ut separasjon ved å sende inn en søknad om separasjon til Statsforvalteren. Her vil separasjonstiden vare i 1 år.

Hvis dere har felles barn under 16 år, må dere i tillegg legge ved en meklingsattest fra familievernkontoret som ikke er eldre enn 6 måneder.

Du vil ha krav på separasjon, selv om den andre ektefellen ikke er enig. Dette gjelder også dersom ektefellene er uenige om forholdet til barna og økonomisk oppgjør.

En søknad om separasjon må sendes til det fylket ektefellene sist bodde sammen i. Hvis ingen av dere bor i det fylket lenger, kan søknaden sendes til det fylket en av dere nå bor i.

Søknad om separasjon finner du på Statsforvalterens nettsider. Søknaden kan enten leveres elektronisk på Statsforvalterens nettsider eller til Statsforvalteren per post.

Vi bistår deg i ethvert spørsmål vedrørende separasjon og skilsmisse, og vil være din juridiske støttespiller gjennom prosessen.


Snakk med oss

Hvis begge ektefeller signerer på søknaden, tar det cirka to uker før du mottar en separasjonsbevilling. Denne sendes til begge ektefeller.

Hvis den ene ektefellen ikke signerer søknadsdokumentet, kan søknaden innsendes uten signering fra den andre part. Deretter vil statsforvalteren sende et brev til den som ikke har signert, der parten får en frist for å signere eller komme med innsigelser.

Den som søker om separasjon vil uansett få innvilget separasjonen, men det kan ta noe lenger tid.

NB! Etter hovedregelen vil en begjæring om separasjon utgjøre skjæringstidspunktet for formue og gjeld som skal tas med i et skifteoppgjør. Dette gjelder så lenge ikke samlivet ble brutt på et tidligere tidspunkt.

Etter at dere har vært separert i 1 år, kan det sendes inn en søknad om skilsmisse. Kravet for skilsmisse er at det foreligger et reelt samlivsbrudd i separasjonstiden.

Dere kan ikke ha bodd sammen eller gjenopptatt samlivet i separasjonstiden. Det har imidlertid blitt gjort noen unntak, der det har blitt akseptert at man kan dele en bolig i to, og ha hver sin boenhet, dette gjelder eksempelvis i tilfeller der barna vil bo i samme hus.

Hver av ektefellene kan kreve deling av formue under separasjonstiden. Likevel vil ekteskapet bestå frem til en gyldig skilsmisse.

Hva er faktisk samlivsbrudd?

En annen måte å ta det første skrittet mot skilsmisse, er å flytte fra hverandre uten å søke om separasjon fra statsforvalteren. Dette defineres som faktisk samlivsbrudd (tidligere faktisk separasjon). Etter 2 år med faktisk samlivsbrudd, kan det søkes om skilsmisse.

Det er normalt nødvendig at dere flytter fra hverandre, men det må også foreligge et brudd i selve forholdet mellom dere.

Å leve fra hverandre på grunn av arbeid eller lignende, er ikke det samme som samlivsbrudd.

Dere må ha bodd fra hverandre i minst 2 år før du kan søke om skilsmisse. Det er viktig at samlivsbruddet faktisk har vært reelt i hele 2-års perioden. Hvis dere har bodd sammen i deler av perioden, vil det gjelde en ny 2-års frist fra man flytter fra hverandre igjen.

Har dere felles barn under 16 år?

Hvis dere har felles barn under 16 år, må dere stille til mekling før søknad om separasjon sendes til statsforvalteren.

Hensikten med meklingen er at dere skal komme til enighet om foreldreansvar, fast bosted og samvær for felles barn.

Dere vil få en meklingsattest uansett om dere kommer til en enighet eller ikke.

Denne meklingsattesten sendes inn sammen med søknaden om separasjon. Det skal gjennomføres mekling uansett om foreldrene er enige eller uenige.

Konsekvens:

Hvis det sendes inn en søknad om separasjon uten meklingsattest, vil statsforvalteren avvise søknaden.

Meklingen skjer enten på familievernkontorene eller hos oppnevnte eksisterende meklere som kan utstede meklingsattest.

Du trenger ikke å gå til mekling dersom skilsmissen skal gjennomføres på grunnlag av at den andre ektefellen har utsatt barn eller ektefelle for alvorlig mishandling. Dette gjelder også ved tvangsekteskap, jf. ekteskapsloven § 23.

Separasjon, økonomi og juridiske konsekvenser ved skilsmisse

Ved en separasjon skal det ekteskapelige felleseieboet deres deles. Dette innebærer at alt dere eier av eiendeler og gjeld skal deles mellom dere. Hovedregelen er at verdien av eiendeler og gjeld deles på to, uavhengig av eierskap (likedeling av felleseiemidler). Det finnes unntak fra likedelingen dersom dere har avtalt helt eller delvis særeie, man har mottatt arv/gave med særeieklausul, eller dersom man kan kreve skjevdeling av verdier.

Dersom dere har barn under 16 år må dere som nevnt til mekling på familievernkontoret for å få tildelt separasjonsbevilling.

Det kan være verdt å merke seg at den lovbestemte arveretten faller bort ved en separasjon eller skilsmisse. Ektefellearven er fortsatt i behold dersom det kun er et faktisk samlivsbrudd.

Dersom dere er usikre på reglene og hvilke rettigheter dere har kan det bli konflikt. Dersom dere er uenige eller i tvil om reglene, anbefaler vi derfor å få bistand fra en advokat.

Hva gjør vi for deg?

 • Du vil få svar på spørsmål knyttet til separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse.
 • Vi gir deg kjennskap til rettsvirkninger av separasjon og skilsmisse.
 • Du vil få hjelp med søknad om separasjon.
 • Du vil få hjelp med søknad om skilsmisse.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Andreas

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til separasjon eller faktisk samlivsbrudd?

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater