Skjevdeling av bo ved skilsmisse

En dame står på et kontor med armene foldet. Foto

Skal du foreta et skilsmisseoppgjør? Et skilsmisseoppgjør er en økonomisk deling av eiendeler mellom de tidligere ektefellene. I utgangspunktet skal alle eiendeler likedeles. Likevel finnes det noen unntak. Ett unntak for likedeling er skjevdeling. Denne artikkelen forklarer deg viktig informasjon knyttet til skjevdeling av bo ved skilsmisse.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
30/04/2024

I KORTE TREKK:

 • Skjevdeling innebærer at en ektefelle holder midler utenfor delingen med den andre ektefellen
 • Verdier en ektefelle hadde med seg inn i ekteskapet, arv og gaver kan potensielt skjevdeles
 • Ektefellen som krever skjevdeling har bevisbyrden
 • Avkastning av skjevdelingsmidler kan også skjevdeles
 • Verdien av skjevdelingsmidlene må være i behold for å kunne skjevdeles
 • Våre advokater bistår deg med å vurdere og fremme krav om skjevdeling

Hva betyr skjevdeling av eiendeler?

I utgangspunktet er verdiene ektefellene har felleseie, som skal likedeles. Særeie er et unntak fra dette, som ikke regnes som en del av felleseie.

Ektefellene må ha bestemt at midler skal eies i særeie i en ektepakt, eller særeie kan være bestemt av en gavegiver eller en arvelater.

ⓘ 
Dokumentering av et skjevdelingskrav kan ofte være komplisert og kreve mye tid, penger og energi.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom den juridiske prosessen, herunder bistå deg med å klarlegge om du har et skjevdelingskrav eller om du bør avvise et skjevdelingskrav fra motpart.

Et annet unntak fra likedeling, er midler ektefellene eier i felleseie som skal skjevdeles. Det vil si at disse midlene skal holdes utenfor likedeling, selv om de er en del av felleseie.

At en eiendel eller verdi skjevdeles, innebærer altså at den holdes helt utenfor delingen av øvrige verdiene. En ektefelle som har rett til å skjevdele en eiendel, beholder denne fullt ut uten at det påvirker delingsgrunnlaget for øvrig.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater er spesialister på skillsmisseoppgjør, og hvordan du skal gå frem dersom du har et skjevdelingskrav.

Hva er vilkårene for skjevdeling?

For at en eiendel skal kunne skjevdeles, må den klart kunne ”føres tilbake til” midler en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått, eller senere har mottatt i form av arv eller gave fra andre enn ektefellen. Med uttrykket ”føres tilbake til”, menes i praksis at verdiene må være i behold og ikke brukt opp.

Det er den som krever skjevdeling som må bevise at midlene er i behold når ektefellene går fra hverandre.

Det er ikke alltid en enkel oppgave etter et langt ekteskap. Ofte kan verdiene ha blitt sammenblandet med andre verdier i felleseie, og det kan være vanskelig å skille skjevdelingsmidlene fra resten av felleseiet.

Det er også viktig å huske på at skjevdeling er et unntak fra hovedregelen om likedeling, og at det ikke alltid vil være aktuelt med skjevdeling.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Advokaten bistår deg med å vurdere om du har et skjevdelingskrav, beregningen av kravet og hvilken dokumentasjon som kan brukes som bevis.

Når kan skjevdeling være aktuelt?

Arv eller gaver fra andre enn ektefellen, er som utgangspunkt gjenstand for skjevdeling. For eksempel vil en hytteeiendom som mannen eide før ekteskapet ble inngått, være i behold dersom den fremdeles er i behold ved ekteskapets opphør.

Det samme gjelder et pengebeløp som konen har mottatt fra sine foreldre, som ikke er forbrukt.
Verdier som erstatter en skjevdelingseiendel, vil også kunne skjevdeles.

For eksempel vil salgssummen etter salget av hytteeiendommen nevnt ovenfor, kunne skjevdeles forutsatt at beløpet ikke er brukt opp. Hvis pengebeløpet konen mottok fra sine foreldre er brukt til å kjøpe en bil, vil bilen kunne skjevdeles.

Verdistigning av skjevdelingsmidlene er også gjenstand for skjevdeling. Dette gjelder både verdistigning av eiendom, renteinntekter og avkastning av aksjer og fond.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Din advokat bistår deg i vurderingen om skjevdelingsmidlene fortsatt er i behold.

Hva skal skjevdeles?

Det er verdien av skjevdelingsmidlene på det såkalte skjæringstidspunktet, det vil si da ektefellenes begjæring om separasjon kom inn til statsforvalteren, eventuelt da samlivet ble brutt, som kan holdes utenfor delingen.

Dette innebærer at dersom en ektefelle i sin tid mottok en arv i form av et beløp pålydende 500.000,- kroner, og beløpet på skjæringstidspunktet utgjør 600.000,- kroner som følge av påløpte renter eller liknende, så er det 600.000,- kroner som kan skjevdeles.

På samme måte er det dagens markedsverdi av en ektefelles arvede hytteeiendom som kan holdes utenfor delingen.

Det kan være unntak fra dette. I de tilfellene verdistigningen skyldes ektefellenes innsats eller felles bidrag, skal denne verdistigningen likedeles. Dette gjelder også hvis det er ektefellen som kan skjevdele gjenstanden, som har stått for verdistigningen. Dette er fordi verdiøkning som skyldes felles innsats eller bidrag, er en del av likedelingsmidlene.

I tillegg til ovennevnte kan ektefellen blant annet skjevdele eiendeler som utelukkende tjener til ektefellens personlige bruk, rettigheter i offentlige trygdeordninger, offentlig eller private pensjonsordninger, eiendeler og rettigheter som ikke kan overdras eller som er av personlig karakter og eiendeler som brukes av barna. Listen er ikke uttømmende.

Når kan det ikke foretas skjevdeling?

Dersom skjevdelingsmidlene er forbrukt, vil de ikke kunne skjevdeles. Eksempelvis vil salgssummen for en båt som mannen hadde med seg inn i ekteskapet, ikke kunne skjevdeles når salgssummen har gått med på å betale familiens feriereiser eller annet forbruk.

Dette vilkåret er strengt, og en ektefelle som krever skjevdeling må vise at verdiene er i behold når ekteskapet oppløses.

I omgjøringstilfellene bør det brukes kontoutskrifter eller annen dokumentasjon for å vise at det er de samme midlene som er i behold.

Et annet unntak fra skjevdeling er dersom det er åpenbart urimelig. Da kan retten til skjevdeling falle bort, helt eller delvis. I denne vurderingen skal det legges vekt på ekteskapets varighet og ektefellenes innsats for familien.

Dersom du er usikker på hva dette innebærer kan det være lurt å diskutere ditt tilfelle med en advokat.

Hva gjør vi for deg?

 • Du vil få hjelp med å klarlegge om du har et skjevdelingskrav og beregningen av kravet.
 • Du vil få gode råd innledningsvis om hvilke bevis som er nødvendig.
 • Du vil få hjelp med å vurdere motparts skjevdelingskrav.
 • Vi fremmer ditt skjevdelingskrav.
 • Du vil få råd underveis i hele prosessen, og vi forsøker å løse din sak på laveste nivå.
 • Vi prosederer din sak dersom du vil bringe den inn for domstolen.

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Silje

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater