Bruksrett til bolig ved skilsmisse

Familie bruksrett bolig

Etter ekteskapsloven kan en ektefelle få bruksretten til bolig etter et samlivsbrudd, selv om ektefellen ikke eier boligen eller kun eier deler av boligen. Det er imidlertid flere vilkår som må oppfylles for å få bruksrett til bolig ved skilsmisse.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
27/10/2023

Hva er bruksrett til bolig?

Ved skilsmisse kan det oppstå utfordringer knyttet til hvem som skal få bruksretten til tidligere felles bolig. Etter ekteskapsloven kan en ektefelle få bruksrett til boligen selv om denne eies av den andre ektefellen, eller dersom ektefellene eier deler av boligen hver.

Bruksrett til bolig etter samlivsbrudd, kan blant annet oppnås gjennom en dom fra domstolene. Det er også full avtalefrihet ved et skilsmisseoppgjør. Dette innebærer at partene kan avtale bruksrett til bolig selv om lovens vilkår ikke er oppfylt.

Vilkår for å få bruksrett til bolig

Det er kun i de tilfeller det foreligger særlige grunner at en ektefelle kan få bruksrett til en bolig.

Ved en vurdering om det foreligger særlige grunner, skal det legges særlig vekt på eventuelle barns og ektefellens behov. Dette inkluderer også den ektefellen som gir fra seg en bruksrett.

Ofte er det barnas behov som tillegges mest vekt.

For eksempel kan det være at den som overtar omsorgen for barna, også får bruksrett til barndomshjemmet. Dette er for å forhindre at barna må flytte vekk fra sitt hjem og miljø.

Hvis en ektefelle har særlig behov for boligen, vil dette i noen tilfeller være grunnlag for å få bruksrett. Et eksempel på særlige behov i slike tilfeller kan være at boligen ligger nærme arbeidsplassen, og det er vanskelig å skaffe seg bolig i det området.

Hvis den ene av ektefellene har økonomisk mulighet til å overta boligen, kan dette tale imot en bruksrett.

Det er ikke et vilkår at eiendommen må ha blitt brukt som en felles bolig, eller at den ektefellen som får bruksrett har bodd i boligen.

Hvor stort er omfanget av bruksretten?

I utgangspunktet omfatter bruksretten alle typer boliger. Dette inkluderer eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, leiligheter og lignende.

En bruksrett er uavhengig av hvordan eiendomsretten er organisert. Med organisert menes eksempelvis selveier og borettslag.

Det er viktig å bemerke seg at en bruksrett kun gjelder til boliger. Hvis deler av eiendommen er regulert eller benyttet til næring, vil dette falle utenfor bruksretten. Dette inkluderer om ektefellen har sitt arbeidssted i næringsdelen.

En bruksrett kan tidsbegrenses. Den er ofte regulert til et bestemt tidspunkt eller tilknyttet opp mot en bestemt begivenhet. For eksempel kan være ved sluttføringen av skiftebehandlingen, når barna skal bytte skole, eller når en ektefelle gifter seg på nytt.

Bruksretten bortfaller når hensynene til barn eller ektefelle ikke lenger gjør det rimelig å opprettholde bruksretten.

Vederlag for bruksrett til bolig

Den som får bruksrett til tidligere felles bolig, skal betale leie for bruk av boligen. Dersom vedkommende eier deler av boligen selv, skal det betales leie for den andelen av boligen som tilhører den andre ektefellen. Leien skal tilsvare normal markedsleie.

Plikt til å betale leie løper imidlertid kun fra det tidspunktet det fremmes krav om leie. Leiebeløpet skal holdes utenfor den øvrige delingen av boet.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

  • Spørsmål knyttet til bruksrett til bolig
  • Juridisk rådgivning
  • Bistand i sak

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater