Deling ved skilsmisse: Hva er reglene?

To mennesker sitter ved et skrivebord og ser på dokumenter. Foto

Utgangspunktet i et skilsmisseoppgjør er at ektefellenes samlede formue deles likt. For de tidligere ektefellene kan det være utfordrende, både å fordele formuen mellom dem og gjennomføre den konkrete fordelingen av de ulike gjenstandene som finnes i boet. Unntaket fra likedeling er verdier som er den enkeltes særeie. Det som tilhører den enkeltes særeie skal ikke deles med den andre ektefellen.


Det finnes også andre viktige unntak fra likedelingsregelen. Hver av ektefellene kan kreve at verdien av eiendeler som ektefellen eide da ekteskapet ble inngått, skal holdes utenfor delingen, såkalt skjevdeling. Det samme gjelder for arv og gaver som er mottatt under ekteskapet.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
25/01/2022

Likedeling av bo ved skilsmisse

Likedelingsregelen innebærer at verdien av det hver av ektefellene eier skal deles likt med den andre ektefellen.

Det vil si at det ikke bare er ting som eies i sameie mellom ektefellene som skal deles. Verdien av alt det du som ektefelle eier, må du dele med den andre.

Det gjelder alle verdier du har kjøpt med alminnelig lønnsinntekt eller andre felleseiemidler. Unntaket er hvis dere har avtalt fullt særeie. Særeie må være avtalt i en ektepakt for å være gyldig.

I praksis vil delingen bety at kona har rett til halvparten av verdien av det mannen eier, mens mannen har rett til halvparten av verdien av det kona eier.

I tillegg er det regler som bestemmer at en ektefelle kan beholde særskilte midler, for eksempel beholden verdi av personskadeerstatning eller annen forsikringsutbetaling som gjelder erstatning av fremtidig erverv, personlige gjenstander og oppspart pensjon, både privat og offentlig.

Det kan være verdt å rådføre seg med en advokat hvis du er usikker på om du har rett til å holde helt spesielle ting utenfor delingen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom hvordan en likedeling vil se ut, hvilke verdier som skal deles likt og hvordan verdiene skal fastsettes.

Fratrekk av gjeld ved likedeling

Det er bare nettoverdien av det hver av ektefellene eier som skal deles. Derfor kan hver ektefelle først trekke fra den gjelden hver av dem er ansvarlig for.

Hvis for eksem­pel konas eiendeler er verdt 100 000 kroner, og hun har et lån på 30 000 kroner, blir nettoverdien av hennes eiendeler 70 000 kroner, og det er denne verdien hun skal dele med mannen.

Hvis kona har mer gjeld enn 100.000 kroner, blir ikke mannen automatisk ansvarlig fra denne. Selv om hun for eksempel har 200 000 kroner i gjeld, vil det da komme 0 kroner til likedeling fra henne. Hun vil likevel ha rett til halvparten av nettoverdiene til mannen, disse går jo også til likedeling.

Eksempel på deling av formue:

Hvis for eksempel mannen har større gjeld enn det hans eiendeler er verdt, har ikke mannen noe overskudd som kan deles. Mannen har likevel krav på halvparten av konas overskudd, selv om kona ikke får noe fra han.

Når begge ektefellene er ansvarlige for en gjeldspost (fellesgjeld), kan hver av dem kreve fradrag for “sin del” av gjelden. Hvis mannen er ansvarlig for 2/3 av gjelden, mens kona er ansvarlig for 1/3, kan hver av dem trekke fra et beløp som tilsvarer denne brøken.

Det er ikke alltid ektefeller har gjort konkrete avtaler om gjeldsfordeling, og det kan derfor være lurt å forhøre seg hos en advokat for å kartlegge hvordan gjeldsfordelingen er.

Utgangspunktet er at en ektefelle ikke kan stifte gjeld med virkning for den andre, men det finnes unntak for dette. Opptak av gjeld vil uansett påvirke skifteoppgjøret fordi ektefellen som har gjeld vil ha mindre nettoverdier til likedeling enn om ektefellen ikke hadde gjeld.

Ektefellen kan også trekke fra gjeld som han eller hun hadde da ekteskapet ble inngått. Et typisk eksempel vil være studielån. Et høyt studielån vil altså påvirke skifteoppgjøret.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom hvordan gjelden vil påvirke det økonomiske oppgjøret, samt bistår deg med å kartlegge størrelsen på både din egen og ektefelles gjeld.

Deling av gjeld ved skilsmisse

En ektefelle som verken har særeiemidler eller holder skjevdelingsmidler utenfor delingen, kan trekke fra all gjeld på skiftet.

Gjeld tilknyttet særeie eller midler som skal skjevdeles, kan som hovedregel ikke trekkes fra den delen av ektefellens felleseie som er gjenstand for deling. Gjelden belastes særeie- og skjevdelingsmidlene så langt de strekker tid.

Dette er kompliserte regler der det også kan være lurt å forhøre seg hos en advokat som jobber innenfor familierett.

Tidspunkt for verdsettelse av formue

Det er verdien av den formuen og gjelden som ektefellene hadde på tidspunktet for samlivsbruddet eller da det ble begjært separasjon, det såkalte skjæringstidspunktet, som er gjenstand for deling.

Erverv av eiendeler eller pådragelse av gjeldsforpliktelser etter skjæringstidspunktet, er oppgjøret uvedkommende.

En ektefelle kan derfor ikke gjøre disposisjoner etter samlivsbruddet som gjør at den andre kommer dårligere ut.

Det er likevel viktig å bruke riktig skjæringstidspunkt for delingen, altså at man ser på tidspunktet ektefellene faktisk gikk fra hverandre.

Hvis dette er usikkert kan det for øvrig være like praktisk å bruke tidspunktet for når ektefellene fikk separasjonsbevilling fra Statsforvalteren.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å kartlegge hvilke verdier som skal deles, hvor stor gjelden er og hvordan et økonomisk oppgjør vil se ut.

Hva gjør vi for deg?

  • Du får svar på spørsmål knyttet til likedeling av bo ved skilsmisse.
  • Du får juridisk rådgivning.
  • Du får støtte i sak.

Bli kjent med våre advokater i dag

Andreas sitat

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater