Vurderer du et offentlig skifte?

En damen sitter overfor et par. Foto

Når en person faller fra heter det at boet etter avdøde må skiftes, dersom ikke uskifte er et alternativ. Boet omfatter alle verdier og forpliktelser avdøde hadde, som må fordeles mellom avdødes arvinger etter lov eller testament. Men hva innebærer egentlig offentlig skifte?

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
30/06/2023

Et skifte innebærer å avvikle de økonomiske, juridiske, praktiske forpliktelsene avdøde etterlater seg, i tillegg til å fordele de verdiene som er igjen etter at gjeld og andre forpliktelser er gjort opp.

Ved et offentlig skifte er det retten som har ansvaret for dette, i motsetning til privat skifte der arvingene selv gjennomfører bobehandlingen.

I denne artikkelen tar vi sikte på å forklare hva det innebærer å velge et offentlig skifte, slik at du kan ta stilling til om dette kan være aktuelt for deg. Vi vil også komme med noen alternativer til offentlig skifte, for deg som vurderer offentlig skifte men synes at det virker tungvint.

 • Les mer om: Arv

Hva er offentlig skifte?

Det er altså i hovedsak to alternative skifteformer, enten at boet skiftes privat eller offentlig.

Ved offentlig skifte er det tingretten avdøde hørte til, som overtar ansvaret for fordelingen av midlene etter avdøde. Oftest er dette via en advokat som oppnevnes som bobestyrer, som også er kontaktpersonen i forbindelse med bobehandlingen.

Alternativet er som nevnt privat skifte, der arvingene selv overtar forpliktelsene og gjennomfører skiftet uten bistand fra retten.

Ved et offentlig skifte vil bobestyreren som oppnevnes skaffe seg en oversikt over avdødes formue, og ha som målsetning å dele denne mellom arvingene etter loven eller testament. I mellomtiden vil bobestyreren også ta seg av løpende utgifter som dødsboet får, for eksempel betale regninger som tilhører dødsboet.

Bobestyreren må også avslutte alle løpende abonnementer slik at boet ikke pådrar seg unødvendige utgifter. Det er altså bobestyreren som gjennomfører skiftet i et offentlig skifte.

Motsetningsvis ville arvingene hatt ansvaret for gjennomføringen ved privat skifte. Det bør være en viss enighet mellom arvingene før man overtar boet til privat skifte. Dersom arvingene har et utfordrende samarbeid eller manglende tillit til hverandre, kan offentlig skifte være et aktuelt alternativ. Det er likevel viktig å merke seg at en bobestyrer som blir oppnevnt av retten i et offentlig skifte ikke kan ta stilling til eventuelle uenigheter mellom arvingene.

Eksempel: Dersom arvingene er uenige om hvordan et testament skal tolkes i henhold til fordelingen av avdødes midler, er ikke dette noe bobestyreren tar stilling til.

Bobestyreren tar heller ikke stilling en uenighet om avkortning på grunn av forskudd på arv.

Når kan du begjære offentlig skifte?

Offentlig skifte kan begjæres med en gang, eller på ethvert tidspunkt før et privat skifte er gjennomført. Du har en frist på 60 dager fra dødsfallet på å melde fra om at du ønsker å overta boet til privat skifte. I denne perioden er det viktig å skaffe seg oversikt over avdødes formue og gjeld. Dette gjelder særlig dersom du ikke vet om avdøde etterlot seg mer verdier enn gjeld.

Selv om du først overtar boet til privat skifte er dette ikke til hinder for å begjære offentlig skifte på et senere tidspunkt. Som nevnt kan dette kreves når som helst før skiftet er gjennomført, så lenge det er under tre år siden dødsfalltidspunktet. Etter dette bortfaller retten til å kreve offentlig skifte.

Merk for øvrig at det i noen tilfeller, dersom sterke rimelighetsgrunner taler for det, kan bli aktuelt med et offentlig skifte også etter tre års fristen er gått ut.

Hvordan går du frem for å begjære offentlig skifte?

Dersom du ønsker å begjære offentlig skifte må du sende en skriftlig henvendelse om dette til tingretten der avdøde hadde sin bopel. Det er ikke nødvendig at det er enighet om offentlig skifte. Det er tilstrekkelig at én av arvingene krever offentlig skifte.

Hva skjer under et offentlig skifte?

Under et offentlig skifte gjennomfører bobestyrer bobehandlingen på samme måte som det skal gjøres ved privat skifte. Bobestyreren avvikler de økonomiske, juridiske og praktiske forpliktelsene til avdøde, og fordeler deretter arven etter arveloven eller testament.

Fordelingen gjøres altså ikke på noen annen måte selv om det skiftes offentlig. Det vil for øvrig kunne være igjen mindre midler til fordeling ved offentlig skifte, ettersom kostnadene for arbeidet trekkes av dødsboet.

Hva skjer med avdødes gjeld i et offentlig skifte?

På samme måte som i et privat skifte vil bobestyreren overta gjelden sammen med verdiene til avdøde. Gjelden vil således påvirke hvor mye som er til fordeling mellom arvingene når skiftet er gjennomført.

Dersom bobestyreren er usikker på hvor mye gjeld avdøde hadde, kan bobestyreren på lik linje med arvingene utstede proklama, for å få oversikt over avdødes kreditorer.

Proklama er viktig dersom en ikke har oversikt over avdødes forpliktelser og spesielt dersom det kan ha påløpt gjeld etter avdødes siste skattemeldinger.

Hva er fordelene ved offentlig skifte?

Fordelene ved offentlig skifte er at dere får hjelp til å gjennomføre skiftet etter avdøde. Det kan være en stor jobb å skifte et dødsbo, og mange vil være lettet over at noen andre gjennomfører skiftet for dem. Det kan være særlig positivt med offentlig skifte der det er flere arvinger som ikke har tiltro til hverandre, eller dersom det er et dårlig samarbeidsklima mellom arvingene.

Hva er ulempene ved offentlig skifte?

De to store ulempene mange snakker om er at offentlig skifte kan være dyrt og tidkrevende.

Hva koster offentlig skifte?

Et offentlig skifte kan være kostbart. Dette er fordi det er flere involverte aktører i prosessen og de som gjennomfører skiftet skal få betalt for den tiden det tar.

Det vil si at det ikke er en forhåndsbestemt pris for et offentlig skifte, men at dette vil bero på hvor omfattende prosessen blir, og hvor mye tid det tar å få boet skiftet. I tillegg må det betales et gebyr til tingretten for bobehandlingen.

Det må stilles sikkerhet for utgiftene til offentlig skifte før det åpnes. Dette er ofte mellom kr. 30-50.000,-.

Sikkerheten er kun for deler av kostnaden for skiftet, og det kan påløpe større kostnader. Dersom det er nok midler i boet kan det stilles sikkerhet i boets midler.

Ellers kan retten kreve at arvingen som krever offentlig skifte stiller sikkerhet ved å innbetale et beløp. Utgiftene til offentlig skifte skal for øvrig dekkes av dødsboet. Det vil si at det påvirker hvor mye som er deling mellom alle arvingene.

Hvor lang tid tar et offentlig skifte?

På generell basis kan en si at offentlig skifte tar forholdsvis lang tid. Dette vil bero på to faktorer:

 • hvilken tingrett som håndterer skiftet
 • hvor omfattende jobb det er å gjennomføre skiftet

For enkle skifter, eller hvis det gjennomføres summariske skifter, kan det ta kortere tid enn for større skifter.

Noen ganger kan det være mer tidseffektivt å overta boet til privat skifte og heller benytte seg av en advokat som kan bistå med det arvingene trenger hjelp til. Dette kan også være kostnadsbesparende.

Det kan være greit å nevne at et verken privat eller offentlig skifte ikke er til hinder for at arvingene bruker advokat til å bistå i skiftebehandlingen.

Som et alternativ til offentlig skifte kan arvingene enten i fellesskap kontakte en advokat som bistår med å avklare konkrete juridiske problemstillinger, eller gjennomføre skiftet for dem, eller kontakte hver sin advokat for å bli enige om hvordan skiftet skal gjennomføres.

Mange dødsbo kunne vært håndtert på en bedre måte dersom arvingene søkte felles juridisk bistand istedenfor hver sin advokat, eller tok steget til offentlig skifte, slik at eventuelle juridiske spørsmål kunne vært forsøkt avklart i minnelighet til alternativ for langvarig og kostbar konflikt.

Vi i Codex Advokat Oslo AS har god erfaring med å bistå en eller flere arvinger og avklare slike juridiske problemstillinger som ofte oppstår i forbindelse med dødsboskifter.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

 • Samtale om offentlig skifte og privat skifte
 • Vurdering av gjennomgang av skifte
 • Gjennomføring av skifte
 • Juridisk rådgivning

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater