Barnefordeling ved samlivsbrudd for samboere

Et barn holder på nesen til en mann. Foto

Samboere har de samme rettighetene og pliktene som ektefeller ved barnefordeling. Dersom dere er samboere med felles barn under 16 år, må dere møte til mekling på Familievernkontoret etter et samlivsbrudd. Hensikten med meklingen er å komme til en felles avtale om barnefordelingen.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
15/06/2023

Hva er samværsrett?

Den forelderen som ikke har den daglige omsorgen for barnet, har rett til samvær, dvs. med mindre noe annet er avtalt mellom partene eller fremgår av dom eller vedtak.

Samværsretten gjelder uavhengig av om foreldrene har felles foreldreansvar.

Det handler om barnets beste

Mor og far er i utgangspunktet likestilte ved et samlivsbrudd. Likevel er det vanlig at små barn bor fast hos den ene forelderen, og har samvær med den andre.

Det er alltid barnets beste som skal legges til grunn. Barnets ønsker blir vektlagt i henhold til alder og modenhet.

Barnet har rett til å si sin mening fra det er 7 år. Yngre barn kan også si sin mening, dersom deres modenhet tilsier at de kan ha relevante ønsker knyttet til barnefordelingen.

Fra barnet fyller 12 år, er foreldrene pliktige til å vektlegge barnets mening og ønsker i stor grad.

Er det uenigheter om samværsfordeling?

Dersom dere ikke blir enige om en privat samværsordning, vil neste steg være mekling. Meklingen gjennomføres på nærmeste Familievernkontor.

På meklingen er formålet å komme til enighet og lage en felles avtale om samvær. Etter meklingen får dere en meklingsattest.

Hvis dere ikke blir enige eller avtalen ikke fungerer i praksis, må den ene av foreldrene bringe saken inn for domstolen. For å bringe saken for domstolen, kreves det at det legges ved en meklingsattest som er mindre enn 6 måneder gammel.

Domstolen vil vurdere samværsordningen i henhold til prinsippet om barnets beste. I en slik vurdering tas det hensyn til foreldrenes omsorgsevne, skole, avstand til venner og familie, trygghet, aktiviteter samt andre relevante faktorer.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

 • Spørsmål knyttet til samværsrett
 • Utarbeidelse av samværsavtale
 • Juridisk rådgivning
 • Bistand og støtte i sak

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater