Reisekostnader ved samvær

Familie reisekostnader

Det er ikke uvanlig at foreldre er uenige om hvordan de skal dele reisekostnadene i forbindelse med gjennomføring av samvær. For foreldre som bor i nærheten av hverandre er det kanskje naturlig at hver av foreldrene dekker sine egne kostander, men hva med de tilfellene der foreldrene bor langt fra hverandre og barnet, eller en av foreldrene, må reise langt for å gjennomføre samvær?

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
14/06/2023

Hvordan reisekostnadene skal deles

I utgangspunktet har foreldrene avtalefrihet og kan selv avtale hvordan de vil dele reisekostnadene mellom seg. Loven legger opp til at reisekostnadene ved samvær deles forholdsmessig etter hvor stor inntekten til foreldrene er.

Dette kan være en fin retningslinje for foreldre som er usikre på hvordan de skal dele kostnadene.

Når reisekostnadene skal deles forholdsmessig etter inntekt betyr dette at den av foreldrene som har høyest inntekt dekker mer av reisekostnadene enn den som har lavere inntekt.

I noen tilfeller kan det være spesielle forhold som gjør at en annen fordeling er mer rimelig. Den forelderen som mener det foreligger særlige grunner som gjør en annen fordeling rimelig kan reise sak for domstolen. Saken starter da i forliksrådet. Fra 1. januar 2023 overtok Arbeids- og velferdsetaten forvaltningsansvaret for ordningen og det ble opprettet et eget NAV rundskriv (RR-01-44). Hva som ligger i begrepet særlige grunner, er beskrevet i rundskrivet.

Foreldrene som er uenige fordelingen av reisekostnadene, kan å bli enige om at Arbeids- og velferdsetaten fastsetter fordelingen av utgiftene mellom foreldrene. For det tilfellet at barnet er over 15 år, så er det tilstrekkelig at en av foreldrene ønsker fordelingen fastsatt av Arbeids- og velferdsetaten..

Generelt skal det mye til før Arbeids- og velferdsetaten eller forliksrådet finner at det foreligger slike særlige grunner som gjør en annen fordeling rimelig, men det er ikke utenkelig.

Foreldrene kan videre samtykke til at vedtaket fra Arbeids- og velferdsetaten gis tvangskraft dersom avtalen er gyldig, rimelig og til barnets beste. Dermed kan vedtaket brukes til å inndrive manglende betaling direkte via namsmannen.

Hvilke reisekostnader som skal deles

Både kostnader i forbindelse med henting og levering av barnet skal deles. Alle kostnader som knytter seg til selve reisen til barnet, men også reisen til en voksen hvis barnet ikke kan reise alene, skal med. Hvis foreldrene må reise i forbindelse med at barnet skal hentes eller leveres til samvær, skal disse kostandene også deles.

Hvis samværet skal skje der barnet bor, omfattes samværsforelderens kostnader til reise til og fra barnets bosted.

Foreldrene får ikke dekket tapt arbeidsinntekt for tiden som brukes til å hente eller levere barnet. Det er bare de direkte kostnadene som skal deles. Dette omfatter for eksempel utgifter til tog, buss, fly, drivstoff, bomavgifter og ferger.

Hvis foreldrene er uenige i om barnet kan reise alene eller ikke vil dette i utgangspunktet bero på transportmiddelets aldersgrenser i tillegg til barnets alder og modenhet.

Dersom en av foreldrene er uenig i at barnet kan reise alene selv om det har oppnådd den alderen som kreves, må det i de fleste tilfeller legges til grunn at aldersgrensen som er satt er avgjørende.

I noen tilfeller kan for øvrig hensyn til barnet gjøre at en av foreldrene likevel må kunne kreve at en voksen skal følge barnet selv om det er gammelt nok til å reise alene.I en slik vurdering må barnets alder i forhold til aldersgrensen, modenhet, funksjonsdyktighet og reisens varighet tillegges stor vekt.

I tillegg kan det legges vekt på om barnet må bytte transportmiddel under reisen. Hvis det at en voksen følger barnet medfører høyere reisekostnader i en overgangsperiode bør dette godtas av hensyn til barnet, slik at barnet gradvis blir komfortabel og trygg til å reise alene.

Hvordan foreldrenes inntekt beregnes

Inntekten som legges til grunn for beregningen av hvor mye foreldrene tjener er personinntekten og positive netto kapitalinntekter over kr 10 000 per år. I tillegg kommer utvidet barnetrygd, ekstra småbarnstillegg eller kontantstøtte, dersom foreldrene mottar dette.

Foreldrene kan i utgangspunktet legge samme inntekt som de har brukt for å regne ut barnebidraget til grunn for beregningen.

Når foreldrene ikke blir enige

Hvis foreldrene ikke blir enige om hvor mye hver av dem skal betale for reisen i forbindelse med samvær, eller hvis en av dem ikke betaler det han eller hun skylder, kan saken bringes inn for retten.

Saken vil først bli behandlet i forliksrådet som er en mer uformell måte enn en behandling i domstolene. Forliksrådet vil først og fremst forsøke å få partene til å komme til enighet. Dersom foreldrene ikke blir enige kan forliksrådet avsi en dom. Denne dommen kan bringes inn for tingretten innen én måned.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

 • Spørsmål knyttet til reisekostnader ved samvær
 • Juridisk rådgivning
 • Beregning av inntekt
 • Støtte i sak

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater